Hasiči lidemZřizování jednotky sboru dobrovolných hasičů obce

24.04.2006
Obec zřizuje

podle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v samostatné působnosti jednotku sboru dobrovolných hasičů obce

Obec

zřizuje podle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb.


Právní úprava k vypalování porostů

Prevence - 24.04.2006
Spalování hořlavých látek na volném

prostranství, včetně navrhovaných opatření, jsou osoby povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost

zakázat.


Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o požární ochraně"), pamatuje i na vypalování porostů. Podle ustanovení

§ 17 odst. 3 písm.


Nebezpečí požáru od mikrovlnné trouby

Prevence - 24.04.2006
Mikrovlnná trouba (dále jen MT) je v

současnosti velmi rozšířený elektrický spotřebič, běžně používaný k ohřevu a tepelné úpravě jídel v domácnostech, restauracích, bufetech, na pracovištích atd. MT představuje silný zdroj tepelné

energie...


Rozmístění jednotek PO v kraji

IZS a JPO - 20.03.2006
Mapy pokrytí Moravskoslezského kraje jednotkami PO

kategorie JPO1, JPO2, JPO3 (do kategorie JPO3 spadá i náš sbor) a JPO5.
Počet občanů usmrcených při požárech vzrostl

10.03.2006
Z velké části se na tom

podílí neopatrnost občanů

Během ledna a února roku 2006 zemřelo v čR v důsledku požáru celkem 38 osob. První dva měsíce letošního roku jsou tak v tomto ohledu nejtragičtější

za poslední čtyři roky. Pro srovnání: v roce 2003 způsobily požáry během tohoto období úmrtí 16 osob, v roce 2004 to bylo 19 osob a v minulém roce 2005 pak 21 osob.


První pomoc při akutních stavech

První pomoc - 07.03.2006
Zásady poskytování první pomoci při

jednotlivých akutních stavech.


První pomoc při akutních stavech


BEZVěDOMÍ - je stav, ve kterém

postižený nevnímá pro poruchu normální funkce mozku. Může
se rozvinout postupně nebo vzniknout náhle a může být způsobeno úrazem, otravou nebo závažnou
chorobou.


Život zachraòující úkony

První pomoc - 07.03.2006
Základní postupy směřující k obnovení činnosti životně

důležitých funkcí


Život zachraòující úkony


UVOLNěNÍ A VYčIŠTěNÍ DÝCHACÍCH CEST - dýchání je možné

jen tehdy, když je prostor mezi
nosem a ústy a průdušnicí průchodný. Zneprůchodnění dýchacích cest hrozí vždy, když je
postižený v bezvědomí, zvláště když leží na zádech.


Organizace jednotek požární ochrany

IZS a JPO - 05.03.2006
Každý druh jednotky PO má pro účely

operačního řízení určitou hodnotu. Tato hodnota vypovídá o schopnosti jednotky PO zahájit a provádět plnění úkolů v operačním řízení na místě zásahu.


Proč vznikají požáry vozidel

Prevence - 20.02.2006
Pokud budeme ve vozidle kouřit, vzpomeneme si, že

nedopalek dokáže zapálit potah nebo čalounění, ale pokud ho vyhodíme z okénka, může nám zapálit trávu nebo obilí okolo silnice.

Nejčastější příčinou vzniku požáru u vozidel

bývá technická závada na elektroinstalaci
vozidla, netěsnost palivové soustavy, a to i u vozidel na alternativní pohon LPG, a v
neposlední řadě je to nedbalost provozovatelů

vozidel, a při vlastní jízdě, údržbě nebo
opravách vozidla.


Začleòování ostatních složek do IZS

IZS a JPO - 29.12.2005
Provádí se ve smyslu § 21 zákona č.

239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

Provádí se ve smyslu § 21 zákona č. 239/2000 Sb.


Stručná historie požární techniky

28.12.2005
Požární technika má svoji velice zajímavou

historii. Odráží se v ní jednak odvěký nerovný boj člověka se živly stejně jako postupně dosahovaný technický rozvoj.

Požární technika má svoji velice zajímavou historii.

Odráží se v ní jednak odvěký nerovný boj člověka se živly stejně jako postupně dosahovaný technický rozvoj.


Integrovaný záchranný systém

IZS a JPO - 28.12.2005
Co to vlastně je Integrovaný záchranný systém, proč

vznikl a koho koordinuje?

Co to je

IZS?
Koho IZS koordinuje?Cvičení JPO

IZS a JPO - 28.12.2005
Příprava, provedení a vyhodnocení cvičení jednotek POPříprava, provedení a vyhodnocení cvičení

kpt. Ing.


Mimořádná událost, krizová situace

28.12.2005
O vztahu mezi mimořádnou událostí a krizovou

situací, druhy jednotlivých krizových situací

Mimořádná událost Je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka,
přírodními vlivy, a také

havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí
a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.


Cvičební řád JPO

IZS a JPO - 28.12.2005
Metodické listy

Sbírka pokynů vrchního

požárního rady čR:č. 20/1996 - Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik, ve znění
Sbírky pokynů VPR čR č.

10/1997


č.


Krizové stavy

28.12.2005
Krizové stavy vyhlášené v případě vzniklých krizových situacíKrizové stavy se vyhlašují v případě vzniklých krizových situací (mimořádných událostí,
které ohrožují ve značném rozsahu životy, zdraví, majetek a životní prostředí).


Výkon služby v JPO

IZS a JPO - 28.12.2005
Jak se vykonává služba v jednotlivých kategoriích jednotek PO...

Výkon služby v jednotkách požární ochrany


Jednotka hasičského záchranného sboru kraje
Jednotka hasičského záchranného sboru podniku


Jednotka sboru dobrovolných hasičů

obce

Seznam platných právních předpisů

IZS a JPO - 28.12.2005
na úseku požární ochrany, integrovaného

záchranného systému a civilního nouzového plánování

ZákonyNařízení vlády
Vyhlášky MVPříprava složek IZS na zásah při leteckých nehodách

IZS a JPO - 28.12.2005
Jak se IZS

připravuje na zásah u leteckých nehod

Příprava složek IZS na zásah při leteckých nehodách

kpt. Ing. Josef Fajgar,

MV-generální ředitelství HZS čR
foto autor
Práce ve výšce a nad volnou hloubkou v podmínkách požární ochrany

IZS a JPO - 28.12.2005
Záchranné práce ve výšce a nad volnou hloubkou pomocí lanové techniky (sestup a výstup po laně, pracovní polohování, lezení aj.) jsou postupy, které umožòují použitím

nestandardních prostředků a vybavení bezpečné překonání výškových rozdílů.