Hasiči lidemOtázky a odpovědi

Výběr nejdůležitějších dotazů v rámci bezpečnosti a ochrany obyvatelstva a

odpovědi na ně

Jak zjistíme, že došlo k závažné

mimořádné události
Kolik máme varovných signálů v

české republice?Co dělat v případě zemětřesení?

Zemětřesení na území české republiky je naštěstí

jev velmi vzácný a nedochází při něm k obětem na životech nebo k velkým škodám. čeští turisté se ale mohou setkat se silným zemětřesením při cestách do seismicky aktivních oblastí...

Otřesy půdy mohou trvat od několika vteřin do maximálně několika minut (nikoliv desítky minut jako v amerických katastrofických filmech). Po silném zemětřesení mohou přijít v

nepravidelných intervalech slabší dotřesy.


Havárie s únikem nebezpečných látek

Chování obyvatelstva v případě havárie s

únikem nebezpečných chemických látek - příručka MVčR

Příručka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby, podnikající fyzické
osoby a

obyvatelstvo

Obsah

ÚvodVýchova dětí v oblasti požární ochrany

Příručka MVčR pro učitele

základních a speciálních škol

Upozornění pro školy!

Na základě Pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (čj. 12050/03-22 ze

dne
4.


Požáry v domácnostech - I. díl

O požárech v domácnostech obecně a několik rad, jak

takovýmto událostem předcházet

Mezi prioritní objekty z pohledu požární ochrany bezesporu patří objekty sloužící k bydlení (rodinné domy či byty). Každoročně v nich při

požárech přijde o život několik desítek lidí a několik dalších stovek občanů utrpí zranění. Požáry v domácnostech se podílejí největší měrou na tragických následcích požárů.


Požáry v domácnostech - II. díl

Tentokráte na téma - lepší když vás budí hlásič než

aby vás budil hasič...

Požární hlásiče

Vznik požárů vyloučit nelze, ale pokud včas zjistíme vznik požáru, můžeme značně omezit jeho případný rozsah a

následky jeho uhašením v počátečním stádiu, příp. zajistit evakuaci osob, zvířat a majetku z požárem ohroženého objektu. Nezbytným předpokladem však je včasné zjištění vznikajícího požáru.


Případ ohrožení - příručka MVčR

Tato příručka obsahuje některé obecné návody a

doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku...

V průběhu života můžeme být svědky událostí,

kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí
většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku a
životním prostředí.


Požáry v domácnostech - III. díl

Hasící přístroje u nás doma

Na

škodu určitě není, pokud si do své domácnosti pořídíte i přenosný hasicí přístroj nebo alespoò hasicí sprej. Tyto prostředky již mnohokrát pomohly zlikvidovat začínající požár a zabránit tak

větším škodám. Pokud vám totiž např. začne hořet skříò, kbelík s vodou již na uhašení nestačí, hasicí přístroj má mnohem větší hasební účinek.


Ochrana obyvatelstva před povodněmi

Doporučení Odboru ochrany obyvatelstva

Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru čR k ochraně obyvatelstva při povodních.

V souvislosti s možným vznikem povodní na území české republiky doporučuje MV

- generální
ředitelství Hasičského záchranného sboru čR občanům, kteří pobývají v blízkosti vodních toků,
využít následující informace.


Hasící přístroje

Velmi stručné, ale věcné informace o přenosných hasících přístrojích.

Všichni je určitě znáte, to jsou ty malé červené plechové nádoby, co nám visí na stěnách a nesáhne se na ně, jak je rok dlouhý. Jsou vůbec potřeba? Vždy zabírají spoustu místa a kazí

výhled. Je jich třeba, nejednou už zachránili zdraví a majetky.

Jaké hasící přístroje vlastně máme?

Hasící přístroje se liší především podle náplně

– hasební látky.


Zásady používání vysoušečů

Zdroj: publikace Obnova bytových domů po záplavách, vydalo

občanské sdružení ADRA

S jakými způsoby vysoušení se setkáváme

Přirozené vysoušení, tj. vysoušení, při kterém je využito přirozené proudění vzduchu

otevřenými okenními nebo dveřními otvory. Je třeba mít však na mysli, že v době po záplavách obsahuje i vnější vzduch velké procento vlhkosti. Tím je přirozené odpařování vlhkosti, oproti

normálním podmínkám, výrazně sníženo.


činnost obyvatel po varovném signálu

Jedním z prvořadých opatření ke

snížení následků mimořádných událostí, je včas varovat obyvatelstvo před hrozícím nebezpečím.

Pro zbezpeční varování byl na celém území státu zaveden jediný varovný signál

"Všeobecná výstraha" Vyhlašuje se kolísavým tonem po dobu 140 vteřin v případech, kdy může dojít nebo došlo k ohrožení životů a zdraví obyvatel v důsledku vzniku mimořádných událostí.


Nebezpečné látky v našem okolí

Jen těžko si můžeme představit moderní společnost,

která by nebezpečné látky nevyužívala. Staly se nedílnou součástí našeho života.

Jen těžko si můžeme představit moderní společnost, která by nebezpečné látky nevyužívala.

Staly se nedílnou součástí našeho života. Nebezpečné látky však s sebou nesou riziko vzniku havárie, při které může dojít k ohrožení lidských životů a zdraví, životního prostředí nebo

majetkových hodnot.


Jaro přináší zvýšené riziko vzniku požárů

Prevence - 16.03.2007
Jaro je v plném proudu a

roste počet požárů, které souvisejí s tradičně jarními aktivitami.

Jen za posledních 8 let požáry způsobené neopatrností při zakládání ohòů a vypalování trávy způsobily smrt

11 lidí a přinesly zranění 221 osobám.

V posledních dnech se opět začaly množit požáry v přírodním prostředí - požáry suché trávy, křovin, lesních porostů a také odpadů.


Zařízení civilní ochrany

Zařízením CO rozumíme zaměstnance nebo jiné osoby s

vyčleněnými věcnými prostředky právnických osob nebo obcí, vyškolené a prakticky odborně připravené k plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Jednotlivá zařízení jsou zřizována

podle § 2 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Doplòují základní složky integrovaného záchranného systému.


Pořiïte si do auta hasící přístroj

Prevence - 15.02.2007
Přestože v české republice nepatří hasicí

přístroje mezi povinnou výbavu běžných osobních automobilů (tato povinnost je např. u autobusů, vozidel taxislužby, sanitních vozidel apod.), je vždy lepší přenosný hasicí přístroj v osobním

autě mít.

Cena hasícího přístroje se pohybuje v řádu stokorun, což se s ohledem na cenu automobilu určitě vyplatí. Lze s ním efektivně zlikvidovat požár v počáteční fázi a

tím zabránit i těžkému poškození auta.


Stupně požárního poplachu

IZS a JPO - 19.12.2006
Použití jednotek PO v závislosti na stupni vyhlášeného

poplachu, charakteristika stupòů.

I.


Technika provádění neodkladné resuscitace

První pomoc - 24.10.2006
8. listopadu 2005 zveřejnilo

(po troše vzájemného škádlení a posunování termínů) svá inovovaná doporučení několik významných organizací, zabývajících se neodkladnou resuscitací.


Letecká hasičská služba - III. díl

IZS a JPO - 16.10.2006
Systém LHS byl poprvé zřízen v roce 1993 a od

této doby odhalily letouny a vrtulníky do něj zapojené mnoho požárů a výrazně pomohly s hašením těch obtížných.

Na základě ustanovení § 5 a § 7 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb.


Funkční označení dobrovolných hasičů

05.10.2006
Funkční označení členů Sdružení hasičů

čech, Moravy a Slezska a členů zásahové jednotky SDH obcečlenové a funkcionáři Sdružení hasičů čech, Moravy a Slezska
člen SH-čMSčlen SH-čMS
po 3 letech