Hasiči lidemVýznam SDH

28.12.2005
Pohled na jejich práci, užitečnost a využitelnost při požáru. Jednotky sborů dobrovolných

hasičů obcí mají nenahraditelné místo v systému požární ochrany.

Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí mají nenahraditelné místo v systému požární ochrany. Svým přístupem,

obsluhovanou technikou a dovednostmi to denně dokazují.


Poplachový plán IZS

IZS a JPO - 28.12.2005
Co obsahuje poplachový plán IZS a kde je uložen

Územně

příslušný poplachový plán IZS (dále jen „poplachový plán“), kterým je ústřední poplachový plán IZS nebo poplachový plán IZS kraje.


Letecká hasičská služba - I. díl

IZS a JPO - 28.12.2005
Pomoc letecké techniky při hašení lesních požárů je

neocenitelná. Jedná se o celou škálu případů, které mohou při požárech lesa nastat.

Letecká hasičská služba

Letecká hasičská

služba (dále jen „LHS“) je službou vlastníkům lesů, zabezpečovanou
Ministerstvem zemědělství ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. g), i) zákona
č. 289/1995 Sb.,

o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).


Systém tísòového volání v čR

28.12.2005
Tísòovým voláním se podle telekomunikačního zákona

rozumí bezplatná volba čísel, která jsou stanovena v číslovacím plánu a uvedena v telefonních seznamech a která je nutno pro záchranu životů, zdraví a majetku zpřístupnit.
Tísòovým voláním se podle telekomunikačního zákona rozumí bezplatná volba čísel, která jsou stanovena v číslovacím plánu a uvedena v telefonních seznamech a která je nutno pro záchranu životů,

zdraví a majetku zpřístupnit.


Co by měl každý znát...

28.12.2005
... a nejen hasiči

Je to jednoduché –

třísky na podpal máme připraveny, děti přinesly z dřevníku zásobu
březových polen a nám stačí jen přiložit hořící zápalku ke starým novinám. Za chvíli budou v
krbu vesele

tančit červené plamínky a pokojem se rozlije příjemné teplo.


Včasné zpozorování požáru je zcela zásadní

28.12.2005
Ze statistik vyplývá, že

nejvíce ohroženými skupinami populace jsou děti, starší občané a osoby s omezenou schopností pohybu.

V Moravskoslezském kraji zahynulo při požárech v období od 1. ledna 2005

devět osob (viz tabulka). Zpravidla se jednalo o požáry v bytech nebo rodinných domech. Ze statistik vyplývá, že nejvíce ohroženými skupinami populace jsou děti, starší občané a osoby s omezenou

schopností pohybu.


Krizové řízení v Moravskoslezském kraji

IZS a JPO - 28.12.2005
O systému krizového řízení

kraje

Krizovým řízením se rozumí souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených
na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování,

organizování, realizaci a kontrolu
činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace, krizovou situací mimořádná
událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo

nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále
jen "krizové stavy").


Základní vyšetření životních funkcí

První pomoc - 25.12.2005
Dozvíte se, jak jednoduše zjistit

funkčnost základních životních funkcí


Základní vyšetření životních funkcí


VYŠETřENÍ DÝCHÁNÍ - při

dýchání se do plic dostává vzduch, který obsahuj kyslík a je z
těla vylučován nepotřebný oxid uhličitý jako odpadový produkt. Při dýchání rozšiřují hrudník
mezižeberní svaly a

bránice, čímž je nasáván vzduch do plic.


Zásady laické první pomoci

První pomoc - 25.12.2005
Úvod do první pomoci a seznámení se základními pojmy


Zásady laické první pomoci


CO JE PRVNÍ POMOC - první pomoc je péče nebo

léčba poskytnutá postiženému před
příjezdem Zdravotnické záchranné služby nebo jiného kvalifikovaného odborníka.


Předcházejme požárům

Prevence - 25.12.2005
Několik základních zásad pro předcházení požárům.

Hodně sucha, málo vody - ideální poměr namíchaný na vznik požáru lesa, pole či rodinného domku. Lidé sice o hrozícím nebezpečí vědí, přesto si nedávají pozor, a požár je na světě. Proto také

hasiči zveřejnili zásady, kterými by se lidé měli řídit, aby se možnost zapálení snížila na minimum.


Pokyny před zahájením topné sezóny

Prevence - 25.12.2005
Hasiči vyjížděli v minulém roce k celé řadě

požárů způsobených nedbalostí lidí, kteří podcenili nebezpečí při topení.


Série tragických úmrtí nás nutí neustále veřejnost varovat a upozoròovat na základní chyby při

uskladòování paliv, spalování v jejich spotřebičích a na chyby v průběhu samotného topení.


Období senoseče a žní je nebezpečné

Prevence - 25.12.2005
Toto období patří pro hasiče k

nejnebezpečnějším částem roku

Snad nejnebezpečnějším obdobím pro zemědělce i pro hasiče je období senoseče a žní. Během nich se k ohrožení úrody požáry spojují negativní

lidské vlastnosti a jednání se zvýšeným nasazením techniky, která ne vždy odpovídá svým stavem požadavkům na požární bezpečnost.


Co musejí splòovat kulturní zařízení?

Prevence - 25.12.2005
Je vhodné si připomenout, co musejí

splòovat z hlediska požární ochrany kulturní zařízení, která se nacházejí téměř v každé obci.

Z hlediska požární bezpečnosti staveb považujeme kulturní zařízení za stavbu pro

shromažïování většího počtu osob, tj.


Jak na propan-butan?

Prevence - 25.12.2005
Základní pravidla při manipulaci se zařízeními na propan-butan.

V poslední době došlo v čR ke vzniku několika výbuchů a požárů, na kterých se podílela nedbalost a nesprávná manipulace se zařízeními a spotřebiči na propan-butan, zejména tlakovými

nádobami.

Propan-butanová náplò tlakových nádob je vlastně zkapalnělý uhlovodíkový plyn (LPG).


Opatrně s ohòostrojem

Prevence - 25.12.2005
Upozoròujeme na nebezpečí, které hrozí při neuváženém zacházení se

zábavní pyrotechnikou.
S blížícím se koncem roku bych rád varoval občany před nesprávným používáním zábavné pyrotechniky a otevřeného ohně. Lidé totiž ročně způsobí nejen sobě,

ale i jiným mnoho zranění, stále častěji také zaviní nejrůznější nešastné události.