PrevenceNač dát pozor při topení

Hasiči lidem - 14.10.2007
Teploty venku, zejména v noci začaly klesat, a nastala nám

topná sezóna. Proto si preventivně připomeòme některé zásady, aby pro nás začátek topného období nemusel znamenat to, že přijdeme o své obydlí.

Komínům jsme se již podrobně věnovali. Ty však nebývají jedinou příčinou požáru. Ten může způsobit i nevhodně uskladněné palivo. Zkontrolujme proto skladování paliva a to hlavně uhlí a

zbytků dřevní hmoty (piliny a kůra).


Práce s otevřeným ohněm

Hasiči lidem - 05.10.2007
Jednou z častých příčin požárů jsou různé práce, při kterých se

používá otevřený oheò. Nejčastěji se jedná o svařování nebo pálení plamenem nebo elektrickým obloukem.

Jednou z častých příčin požárů jsou různé práce, při kterých se používá

otevřený oheò.
Nejčastěji se jedná o svařování nebo pálení plamenem nebo elektrickým obloukem, což je
jedna z nejpoužívanějších technologií ve výstavbě, výrobě i při údržbě a opravách

strojů a
zařízení.


Preventivní požární hlídka

Hasiči lidem - 25.04.2007
Zákon o požární ochraně ukládá podnikatelům zřídit

preventivní požární hlídku, jestliže jsou provozovateli činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím.

Zákon o požární ochraně ukládá

podnikatelům zřídit preventivní požární hlídku, jestliže jsou provozovateli činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím.

Tato povinnost se však

neuplatòuje bezvýhradně.


Vypalování porostu a oheò v přírodě

Hasiči lidem - 05.04.2007
Oteplení a suché počasí v současné době

zvyšuje nebezpečí vzniku požáru při zakládání ohòů v přírodě a s probíhajícím jarním úklidem se množí počty požárů způsobených nedbalostí osob při vypalování trávy.
Vypalování trávy

V tomto jarním počasí vzniká zvýšené nebezpečí požárů. Teplé počasí láká řadu zahrádkářů a chatařů k jarnímu úklidu. Při spalování listí, větví ze

stromků nebo suché trávy může dojít i k požáru.


Jaro přináší zvýšené riziko vzniku požárů

Hasiči lidem - 16.03.2007
Jaro je v plném proudu a

roste počet požárů, které souvisejí s tradičně jarními aktivitami.

Jen za posledních 8 let požáry způsobené neopatrností při zakládání ohòů a vypalování trávy způsobily smrt

11 lidí a přinesly zranění 221 osobám.

V posledních dnech se opět začaly množit požáry v přírodním prostředí - požáry suché trávy, křovin, lesních porostů a také odpadů.


Pořiïte si do auta hasící přístroj

Hasiči lidem - 15.02.2007
Přestože v české republice nepatří hasicí

přístroje mezi povinnou výbavu běžných osobních automobilů (tato povinnost je např. u autobusů, vozidel taxislužby, sanitních vozidel apod.), je vždy lepší přenosný hasicí přístroj v osobním

autě mít.

Cena hasícího přístroje se pohybuje v řádu stokorun, což se s ohledem na cenu automobilu určitě vyplatí. Lze s ním efektivně zlikvidovat požár v počáteční fázi a

tím zabránit i těžkému poškození auta.


Jak se chránit před požáry a jejich následky

Hasiči lidem - 20.08.2006
Požárům je možné

předcházet bezpečným chováním, které je označováno jako prevence.

Požárům je možné předcházet bezpečným chováním, které je označováno jako prevence. Požáry provázejí lidstvo

od nepaměti. Postupně se lidé učili, jak se chovat, aby k požárům docházelo co nejméně a jejich následky nebyly tak negativní. Některá pravidla jsou jednoduchá a osvědčená generacemi před námi,

některá reagují na nové technické možnosti a vybavení a jsou složitější.


Rostoucí počet požárů zaměstnává hasiče...

Hasiči lidem - 16.06.2006
... množí se případy lesních

požárů. Suché a teplé počasí, které v poslední době zasáhlo republiku, zvyšuje riziko vzniku požáru v lesích a vůbec v přírodním prostředí (louky, parky apod.)

Suché a teplé

počasí, které v poslední době zasáhlo republiku, zvyšuje riziko vzniku požáru v lesích a vůbec v přírodním prostředí (louky, parky apod.). Od včerejška (15.6.) například zasahují hasiči u požáru

lesního porostu v Bělé pod Bezdězem na Mladoboleslavsku.


Jak se chovat za bouřky

Hasiči lidem - 10.06.2006
Jak zabezpečit naše obydlí před rizikem vzniku požáru od úderu

bleskuBěhem bouřky nevycházejte zbytečně ven a raději si neplánujte výlety, pokud předpověï hlásí výskyt bouřek.
Pokud se v době bouřky nacházíte venku,

schovejte se. Bezpečný úkryt před bleskem poskytují budovy, zejména velké objekty s ocelovou nebo železobetonovou konstrukcí, obecně pak veškeré stavby chráněné bleskosvodem.


Zásady skladování tuhých paliv

Hasiči lidem - 19.05.2006
Pod pojmem tuhá paliva se rozumí koks, antracit,

černá uhlí, hnědá uhlí, lignity a brikety. Antracit a koks nepodléhají samovznícení, nejnáchylnější k samovznícení jsou brikety a méně kvalitní druhy uhlí (hnědé uhlí).


Právní úprava k vypalování porostů

Hasiči lidem - 24.04.2006
Spalování hořlavých látek na volném

prostranství, včetně navrhovaných opatření, jsou osoby povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost

zakázat.


Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o požární ochraně"), pamatuje i na vypalování porostů. Podle ustanovení

§ 17 odst. 3 písm.


Nebezpečí požáru od mikrovlnné trouby

Hasiči lidem - 24.04.2006
Mikrovlnná trouba (dále jen MT) je v

současnosti velmi rozšířený elektrický spotřebič, běžně používaný k ohřevu a tepelné úpravě jídel v domácnostech, restauracích, bufetech, na pracovištích atd. MT představuje silný zdroj tepelné

energie...


Proč vznikají požáry vozidel

Hasiči lidem - 20.02.2006
Pokud budeme ve vozidle kouřit, vzpomeneme si, že

nedopalek dokáže zapálit potah nebo čalounění, ale pokud ho vyhodíme z okénka, může nám zapálit trávu nebo obilí okolo silnice.

Nejčastější příčinou vzniku požáru u vozidel

bývá technická závada na elektroinstalaci
vozidla, netěsnost palivové soustavy, a to i u vozidel na alternativní pohon LPG, a v
neposlední řadě je to nedbalost provozovatelů

vozidel, a při vlastní jízdě, údržbě nebo
opravách vozidla.


Předcházejme požárům

Hasiči lidem - 25.12.2005
Několik základních zásad pro předcházení požárům.

Hodně sucha, málo vody - ideální poměr namíchaný na vznik požáru lesa, pole či rodinného domku. Lidé sice o hrozícím nebezpečí vědí, přesto si nedávají pozor, a požár je na světě. Proto také

hasiči zveřejnili zásady, kterými by se lidé měli řídit, aby se možnost zapálení snížila na minimum.


Pokyny před zahájením topné sezóny

Hasiči lidem - 25.12.2005
Hasiči vyjížděli v minulém roce k celé řadě

požárů způsobených nedbalostí lidí, kteří podcenili nebezpečí při topení.


Série tragických úmrtí nás nutí neustále veřejnost varovat a upozoròovat na základní chyby při

uskladòování paliv, spalování v jejich spotřebičích a na chyby v průběhu samotného topení.


Období senoseče a žní je nebezpečné

Hasiči lidem - 25.12.2005
Toto období patří pro hasiče k

nejnebezpečnějším částem roku

Snad nejnebezpečnějším obdobím pro zemědělce i pro hasiče je období senoseče a žní. Během nich se k ohrožení úrody požáry spojují negativní

lidské vlastnosti a jednání se zvýšeným nasazením techniky, která ne vždy odpovídá svým stavem požadavkům na požární bezpečnost.


Co musejí splòovat kulturní zařízení?

Hasiči lidem - 25.12.2005
Je vhodné si připomenout, co musejí

splòovat z hlediska požární ochrany kulturní zařízení, která se nacházejí téměř v každé obci.

Z hlediska požární bezpečnosti staveb považujeme kulturní zařízení za stavbu pro

shromažïování většího počtu osob, tj.


Jak na propan-butan?

Hasiči lidem - 25.12.2005
Základní pravidla při manipulaci se zařízeními na propan-butan.

V poslední době došlo v čR ke vzniku několika výbuchů a požárů, na kterých se podílela nedbalost a nesprávná manipulace se zařízeními a spotřebiči na propan-butan, zejména tlakovými

nádobami.

Propan-butanová náplò tlakových nádob je vlastně zkapalnělý uhlovodíkový plyn (LPG).


Opatrně s ohòostrojem

Hasiči lidem - 25.12.2005
Upozoròujeme na nebezpečí, které hrozí při neuváženém zacházení se

zábavní pyrotechnikou.
S blížícím se koncem roku bych rád varoval občany před nesprávným používáním zábavné pyrotechniky a otevřeného ohně. Lidé totiž ročně způsobí nejen sobě,

ale i jiným mnoho zranění, stále častěji také zaviní nejrůznější nešastné události.