IZS a JPOBojový řád jednotek PO

Hasiči lidem - 02.11.2007
Metodické listy

Bojový

řád jednotek požární ochrany - metodické listy


K prohlížení metodických listů je nutno mít nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader
(volně ke stažení na adrese
http://www.amsoft.cz/Produkty/Adobe/acrobat/readstep.


Stupně požárního poplachu

Hasiči lidem - 19.12.2006
Použití jednotek PO v závislosti na stupni vyhlášeného

poplachu, charakteristika stupòů.

I.


Letecká hasičská služba - III. díl

Hasiči lidem - 16.10.2006
Systém LHS byl poprvé zřízen v roce 1993 a od

této doby odhalily letouny a vrtulníky do něj zapojené mnoho požárů a výrazně pomohly s hašením těch obtížných.

Na základě ustanovení § 5 a § 7 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb.


Letecká hasičská služba - II. díl

Hasiči lidem - 01.10.2006
Od začátku června roku 2006 znovu funguje systém

letecké hasičské služby (dále LHS) v plném rozsahu. Letouny a vrtulníky zapojené do LHS v letním období zajišují hlídkovou činnost nad oblastmi, kde hrozí zvýšené nebezpečí vzniku lesních

požárů.

Od začátku června letošního roku znovu funguje systém letecké hasičské služby (dále LHS) v plném rozsahu.


Spojení při zásahu a volací znaky

Hasiči lidem - 29.09.2006
Při řízení zásahu velitel zásahu a jemu

podřízení velitelé JPO organizují spojení.

Při řízení zásahu velitel zásahu a jemu podřízení velitelé JPO organizují spojení. Pokud to technické prostředky umožní, oznámí

velitel JPO, která se dostavila na místo zásahu jako první, operačnímu a informačnímu středisku nebo místu odkud byla JPO vyslána, příjezd na místo zásahu a potvrdí nebo upřesní místo zásahu.


Základní povinnosti strojníka a jízda se ZVZ

Hasiči lidem - 02.06.2006
Výběr povinností řidiče

hasičskéhou automobilu z řádu strojní služby.

Základní povinnosti strojníka

řidič nebo strojník je povinen každou indispozici, která snižuje jeho

schopnost k řízení nebo obsluze techniky, neprodleně nahlásit přímému nadřízenému.

Za bezpečnost jízdy odpovídá řidič nebo strojník. Velitel ani jiný člen posádky nesmí

omezovat pravomoc a povinnost řidiče nebo strojníka.


Barevné provedení zásahových požárních automobilů

Hasiči lidem - 30.05.2006
Jednotná

barevná úprava vozidel, vybavených zvláštním výstražným zvukovým a světelným zařízením, zjednodušuje orientaci ostatních účastníků silničního provozu. Dá se tedy říci, že do určité míry zvyšuje

bezpečnost jejich jízdy.

Při hledání vhodné barevné kombinace zásahových požárních automobilů se musí přihlížet i ke kontrastu užitých barev.


Označení zásahových požárních automobilů

Hasiči lidem - 28.05.2006
Dělením zásahových požárních

automobilů je jejich členění na jednotlivé hmotnostní třídy.

Dělením zásahových požárních automobilů je jejich členění na jednotlivé hmotnostní třídy. Evropské předpisy však

nepočítají se zásahovými požárními automobily s hmotností pod 2 000 kg. Proto toto členění začíná národní hmotnostní třídou „UL“ (velmi lehké) pro automobily, nepřevyšující největší

technicky přípustnou hmotnost 2 000 kg.


Rozmístění jednotek PO v kraji

Hasiči lidem - 20.03.2006
Mapy pokrytí Moravskoslezského kraje jednotkami PO

kategorie JPO1, JPO2, JPO3 (do kategorie JPO3 spadá i náš sbor) a JPO5.
Organizace jednotek požární ochrany

Hasiči lidem - 05.03.2006
Každý druh jednotky PO má pro účely

operačního řízení určitou hodnotu. Tato hodnota vypovídá o schopnosti jednotky PO zahájit a provádět plnění úkolů v operačním řízení na místě zásahu.


Začleòování ostatních složek do IZS

Hasiči lidem - 29.12.2005
Provádí se ve smyslu § 21 zákona č.

239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

Provádí se ve smyslu § 21 zákona č. 239/2000 Sb.


Integrovaný záchranný systém

Hasiči lidem - 28.12.2005
Co to vlastně je Integrovaný záchranný systém, proč

vznikl a koho koordinuje?

Co to je

IZS?
Koho IZS koordinuje?Cvičení JPO

Hasiči lidem - 28.12.2005
Příprava, provedení a vyhodnocení cvičení jednotek POPříprava, provedení a vyhodnocení cvičení

kpt. Ing.


Cvičební řád JPO

Hasiči lidem - 28.12.2005
Metodické listy

Sbírka pokynů vrchního

požárního rady čR:č. 20/1996 - Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik, ve znění
Sbírky pokynů VPR čR č.

10/1997


č.


Výkon služby v JPO

Hasiči lidem - 28.12.2005
Jak se vykonává služba v jednotlivých kategoriích jednotek PO...

Výkon služby v jednotkách požární ochrany


Jednotka hasičského záchranného sboru kraje
Jednotka hasičského záchranného sboru podniku


Jednotka sboru dobrovolných hasičů

obce

Seznam platných právních předpisů

Hasiči lidem - 28.12.2005
na úseku požární ochrany, integrovaného

záchranného systému a civilního nouzového plánování

ZákonyNařízení vlády
Vyhlášky MVPříprava složek IZS na zásah při leteckých nehodách

Hasiči lidem - 28.12.2005
Jak se IZS

připravuje na zásah u leteckých nehod

Příprava složek IZS na zásah při leteckých nehodách

kpt. Ing. Josef Fajgar,

MV-generální ředitelství HZS čR
foto autor
Práce ve výšce a nad volnou hloubkou v podmínkách požární ochrany

Hasiči lidem - 28.12.2005
Záchranné práce ve výšce a nad volnou hloubkou pomocí lanové techniky (sestup a výstup po laně, pracovní polohování, lezení aj.) jsou postupy, které umožòují použitím

nestandardních prostředků a vybavení bezpečné překonání výškových rozdílů.


Poplachový plán IZS

Hasiči lidem - 28.12.2005
Co obsahuje poplachový plán IZS a kde je uložen

Územně

příslušný poplachový plán IZS (dále jen „poplachový plán“), kterým je ústřední poplachový plán IZS nebo poplachový plán IZS kraje.


Letecká hasičská služba - I. díl

Hasiči lidem - 28.12.2005
Pomoc letecké techniky při hašení lesních požárů je

neocenitelná. Jedná se o celou škálu případů, které mohou při požárech lesa nastat.

Letecká hasičská služba

Letecká hasičská

služba (dále jen „LHS“) je službou vlastníkům lesů, zabezpečovanou
Ministerstvem zemědělství ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. g), i) zákona
č. 289/1995 Sb.,

o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).