O požáru - živluToxikologie zplodin hoření pneumatik

Hasiči lidem - 07.12.2007
Požáry pneumatik patří z hlediska

toxikologie k závažným problémům současnosti. Obrovské skládky opotřebených pneumatik jsou často místem obrovských požárů.

Požáry pneumatik patří z hlediska toxikologie k

závažným problémům současnosti. Obrovské skládky opotřebených pneumatik jsou často místem obrovských požárů. Látky vznikající při hoření negativně působí na lidské zdraví a životní prostředí.


Pásma požáru

Hasiči lidem - 16.07.2006
Místo požáru, ve kterém požár probíhá, rozdělujeme do tří pásem vzájemně na sebe

působících, prolínajících se a majících zásadní vliv na jeho rozvoj.

Za požár považujeme každé nežádoucí hoření, při kterém vznikla škoda nebo byly ohroženy osoby či zvířata.

Místo požáru, ve kterém požár probíhá, rozdělujeme do tří pásem vzájemně na sebe působících a prolínajících se (tato pásma od sebe nelze jednoznačně oddělit) a majících zásadní vliv na jeho

rozvoj.


Lesní požáry

Hasiči lidem - 13.07.2006
Rozdělení a způsoby likvidace jednoho z nejnáročnějších druhů požárůDělení lesních požárů podle rozlohy

Malé požáry
Sem řadíme lesní požáry o rychlosti šíření požáru do 2 km/h a hořící plocha nepřesahuje jeden ar.


Principy hašení požárů

Hasiči lidem - 04.07.2006
Hašení požárů provádíme na základě znalosti principů hašení. Je to

činnost zaměřená na přerušení chemicko oxidačních procesů hoření, při využití znalostí fyzikálních, chemických, tepelných a biochemických procesů. K hašení požárů využíváme čtyř zákla

Hašení požárů provádíme na základě znalosti principů hašení.


Fáze požáru pevných látek

Hasiči lidem - 03.07.2006
O průběhu požáru, jeho vzniku a vyhoření
I. fáze

Vznik požáru, rozhořívání až do počátku intenzivního hoření. Vyznačuje se zatím malou plochou požáru a nižším stupněm zakouření /podle druhu hořících materiálů).

Fáze je vhodná pro provedení zásahu (postačuje malý počet sil a prostředků vzhledem k nízké intenzitě požáru), škody vzniklé požárem nejsou vysoké.

II.


Nebezpečí zplodin hoření

Hasiči lidem - 03.07.2006
Kouř u požáru je směs částic uhlíku, dehtu, prachu a hořlavých

plynů a par. Některé částečky kouře při vdechování dráždí dýchací cesty, některé mohou mít i smrtelné účinky.

Při pohledu do statistických údajů je zřejmé, že uvedená

problematika je nebezpečná jak pro osoby a zvířata nacházející se v požárem zasaženém prostoru, tak i pro samotné hasiče, kteří se podílejí na hasebních pracích.


Oheò a požár

Hasiči lidem - 03.07.2006
Aby došlo k hoření, je nutné splnit určité předpoklady.Oheò je lidmi řízené a na určitý prostor ohraničené hoření.
Požár je nekontrolované a na určitý prostor neohraničené hoření,
které může

vzniknout z ohně nebo přímým zapálením.


Základní požárně technické charakteristiky hořlavých látek

Hasiči lidem - 03.07.2006
Co je to teplota vzplanutí, hoření, vznícení, co to vlstně je samovznícení, kyslíkové číslo a oblast výbušnosti

Teplota vzplanutí

Udává nejnižší

teplotu, při které se z hořlavé látky odpaří tolik hořlavých par a plynů, že při přiblížení plamene za mírného výbuchu vzplanou a opět zhasnou.


Definice a rozdělení požáru

Hasiči lidem - 03.07.2006
Pro účely požární ochrany se za požár považuje každé

nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob nebo zvířat, anebo ke škodám na materiálních hodnotách.

Zákonná definice

VyhláškaV § 51 vyhlášky MV č.21/96 Sb.


Hořlavost

Hasiči lidem - 03.07.2006
Co to vlastně je hořlavost a proč ji musíme hodnotit?

Proč vlastně musíme

hodnotit hořlavost materiálu? Bez ohledu na základní definici, uvedenou ve slovníku (která samozřejmě platí), smysl, účel hodnocení hořlavosti pro obecnou praxi spočívá především v potřebě

porovnat nějakým způsobem jednotlivé materiály mezi sebou a stanovit požadavky pro jejich konkrétní použití ve stavbě.

Není to tak jednoduché, jak se to na první pohled zdá.