Ochrana obyvatelstvaJak budeme varováni v případě ohrožení - signály sirén a jejich funkce

Hasiči lidem - 28.05.2013
Trvalá existence rizik ohrožující životy a zdraví obyvatelstva a jeho majetek vyžaduje zřízení a provozování systému umožòujícího varovat před hrozícími nebo již

vzniklými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi a poskytovat prvotní tísòové informace.

Pro zabezpečení tohoto úkolu je na území Moravskoslezského kraje vybudován a provozován"

Jednotný systém varování a vyrozumění.


Kdy volat hasiče a co dělat, když hoří

Hasiči lidem - 11.12.2007
Základní a mnohokrát opakovaná

příručka pro postup běžného občana při spatření mimořádné události - zde konkrétně požáru a popis činnosti a úkonů, které je třeba udělat do příjezdu jednotek IZS.


Nebraòte se evakuaci, porušujete zákon!

Hasiči lidem - 04.04.2007
Podle zákona 240/2000 Sb. §5

(zákon o krizovém řízení) se musíte nařízené evakuaci podvolit.


Havárie s únikem radiace

Hasiči lidem - 04.04.2007
V české republice existují dvě jaderné elektrárny. Bezpečnost

jaderných elektráren vychází z doporučení mezinárodních orgánů a organizací jako Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA), Mezinárodní komise pro radiační ochranu (ICRP), Světové

V české republice existují dvě jaderné elektrárny.


Co s nálezem nebezpečné látky

Hasiči lidem - 04.04.2007
Stručný návod, jak postupovat v případě nálezu

nebezpečné chemické nebo biologické látky.

I v dnešní době se může každý z nás setkat s obaly s obsahem nebezpečných látek. Co má občan udělat, aby minimalizoval nebo odvrátil

ohrožení svého zdraví i zdraví spoluobčanů?

Pokusíme se Vám dát stručný návod:
1. S čím je možné se setkat
Sebeochrana obyvatelstva - příručka MVčR

Hasiči lidem - 04.04.2007
Metodická pomůcka pro orgány

státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Příručka pro již skutečně katastrofické ohrožení života.


(Příručka ke stažení z webu

MVčR ve formátu: DOC
(2.


Hygienická opatření při hromadných nákazách

Hasiči lidem - 04.04.2007
Třebaže nám válka či

teroristický útok bezprostředně nehrozí, existují zásady, které by měli lidé znát v případě hrozby hromadných nákaz obyvatelstva různými mikroorganismy.

V poslední době se

stále častěji hovoří ve sdělovacích prostředcích o hrozbě hromadných nákaz - bioterorismu.


Zásady pro opuštění bytu

Hasiči lidem - 04.04.2007
Pět základních bodů pro krizové opuštění domova.1. Vypnout elektrické spotřebiče
2. Uzavřít přívod vody a plynu
3. Uvědomte sousedy
4. Domácí zvířata vezměte s sebou
5. Vezměte evakuační zavazadlo a dostavte se na určené evakuační středisko

Otázky a odpovědi

Hasiči lidem - 04.04.2007
Výběr nejdůležitějších dotazů v rámci bezpečnosti a ochrany obyvatelstva a

odpovědi na ně

Jak zjistíme, že došlo k závažné

mimořádné události
Kolik máme varovných signálů v

české republice?Co dělat v případě zemětřesení?

Hasiči lidem - 04.04.2007
Zemětřesení na území české republiky je naštěstí

jev velmi vzácný a nedochází při něm k obětem na životech nebo k velkým škodám. čeští turisté se ale mohou setkat se silným zemětřesením při cestách do seismicky aktivních oblastí...

Otřesy půdy mohou trvat od několika vteřin do maximálně několika minut (nikoliv desítky minut jako v amerických katastrofických filmech). Po silném zemětřesení mohou přijít v

nepravidelných intervalech slabší dotřesy.


Havárie s únikem nebezpečných látek

Hasiči lidem - 04.04.2007
Chování obyvatelstva v případě havárie s

únikem nebezpečných chemických látek - příručka MVčR

Příručka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby, podnikající fyzické
osoby a

obyvatelstvo

Obsah

ÚvodVýchova dětí v oblasti požární ochrany

Hasiči lidem - 04.04.2007
Příručka MVčR pro učitele

základních a speciálních škol

Upozornění pro školy!

Na základě Pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (čj. 12050/03-22 ze

dne
4.


Požáry v domácnostech - I. díl

Hasiči lidem - 04.04.2007
O požárech v domácnostech obecně a několik rad, jak

takovýmto událostem předcházet

Mezi prioritní objekty z pohledu požární ochrany bezesporu patří objekty sloužící k bydlení (rodinné domy či byty). Každoročně v nich při

požárech přijde o život několik desítek lidí a několik dalších stovek občanů utrpí zranění. Požáry v domácnostech se podílejí největší měrou na tragických následcích požárů.


Požáry v domácnostech - II. díl

Hasiči lidem - 04.04.2007
Tentokráte na téma - lepší když vás budí hlásič než

aby vás budil hasič...

Požární hlásiče

Vznik požárů vyloučit nelze, ale pokud včas zjistíme vznik požáru, můžeme značně omezit jeho případný rozsah a

následky jeho uhašením v počátečním stádiu, příp. zajistit evakuaci osob, zvířat a majetku z požárem ohroženého objektu. Nezbytným předpokladem však je včasné zjištění vznikajícího požáru.


Případ ohrožení - příručka MVčR

Hasiči lidem - 04.04.2007
Tato příručka obsahuje některé obecné návody a

doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku...

V průběhu života můžeme být svědky událostí,

kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí
většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku a
životním prostředí.


Požáry v domácnostech - III. díl

Hasiči lidem - 04.04.2007
Hasící přístroje u nás doma

Na

škodu určitě není, pokud si do své domácnosti pořídíte i přenosný hasicí přístroj nebo alespoò hasicí sprej. Tyto prostředky již mnohokrát pomohly zlikvidovat začínající požár a zabránit tak

větším škodám. Pokud vám totiž např. začne hořet skříò, kbelík s vodou již na uhašení nestačí, hasicí přístroj má mnohem větší hasební účinek.


Ochrana obyvatelstva před povodněmi

Hasiči lidem - 04.04.2007
Doporučení Odboru ochrany obyvatelstva

Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru čR k ochraně obyvatelstva při povodních.

V souvislosti s možným vznikem povodní na území české republiky doporučuje MV

- generální
ředitelství Hasičského záchranného sboru čR občanům, kteří pobývají v blízkosti vodních toků,
využít následující informace.


Hasící přístroje

Hasiči lidem - 04.04.2007
Velmi stručné, ale věcné informace o přenosných hasících přístrojích.

Všichni je určitě znáte, to jsou ty malé červené plechové nádoby, co nám visí na stěnách a nesáhne se na ně, jak je rok dlouhý. Jsou vůbec potřeba? Vždy zabírají spoustu místa a kazí

výhled. Je jich třeba, nejednou už zachránili zdraví a majetky.

Jaké hasící přístroje vlastně máme?

Hasící přístroje se liší především podle náplně

– hasební látky.


Zásady používání vysoušečů

Hasiči lidem - 04.04.2007
Zdroj: publikace Obnova bytových domů po záplavách, vydalo

občanské sdružení ADRA

S jakými způsoby vysoušení se setkáváme

Přirozené vysoušení, tj. vysoušení, při kterém je využito přirozené proudění vzduchu

otevřenými okenními nebo dveřními otvory. Je třeba mít však na mysli, že v době po záplavách obsahuje i vnější vzduch velké procento vlhkosti. Tím je přirozené odpařování vlhkosti, oproti

normálním podmínkám, výrazně sníženo.


činnost obyvatel po varovném signálu

Hasiči lidem - 04.04.2007
Jedním z prvořadých opatření ke

snížení následků mimořádných událostí, je včas varovat obyvatelstvo před hrozícím nebezpečím.

Pro zbezpeční varování byl na celém území státu zaveden jediný varovný signál

"Všeobecná výstraha" Vyhlašuje se kolísavým tonem po dobu 140 vteřin v případech, kdy může dojít nebo došlo k ohrožení životů a zdraví obyvatel v důsledku vzniku mimořádných událostí.