Poděkování a informace pro členy SH ČMS v souvislosti s děním na Ukrajině

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyjadřuje upřímné poděkování všem členům a členkám, kteří se aktivně zapojují do humanitární pomoci pro obyvatele Ukrajiny.

Děkujeme všem pobočným spolkům od sborů, přes okresní a krajská sdružení za váš obětavý přístup. Velmi vás PROSÍME o koordinaci vaší pomoci se samosprávnými celky, zejména s Krajskými úřady, ob- cemi a Hasičským záchranným sborem ČR.

Sdružení hasičů jako hlavní spolek nabízí svou pomoc v součinnosti s ministerstvem vnitra, odeslali jsme do- pisy s vyjádřením podpory a solidarity a s nabídkou pomoci: Ministru vnitra ČR, Ukrajinskému velvyslanci a ukrajinským hasičům. Nabídli jsme volnou ubytovací kapacitu v našich školících zařízeních i táborových zá- kladnách včetně přepravy osob.

V rámci vnitřní komunikace jsme písemně poskytli všem starostům KSH příklad vzájemné koordinace hu- manitární pomoci z Pardubického kraje.
Postupně se připojujeme k prohlášením našich střeš- ních organizací jako je Česká rada dětí a mládeže, Sdružení sportovních svazů potažmo státních institucí typu Národní sportovní agentury.

V tuto chvíli jsme ve spojení s konkrétními oblastmi na Ukrajině prostřednictvím některých našich krajských sdružení, která mají s příslušnou oblastí partnerskou spolupráci. Mapujeme situaci a potřebnou pomoc ne- jen pro hasiče. Jakmile budeme mít konkrétní výstupy, které by vedly např. k výzvě formou celostátní sbírky technických prostředků PO či jiné materiální pomoci, budeme vás neprodleně informovat.

Nyní doporučujeme k přímé pomoci využívat již zříze- ných sbírek (finančních i materiální) těch humanitár- ních organizací, které mají oprávnění k této činnosti a mohou působit na území Ukrajiny.

Pokud máte zájem se zapojit do dobrovolnické činnosti, zde je k dispozici formulář ministerstva vnitra.

Zde je odkaz na IT systém ministerstva vnitra a HZS ČR, který zastřešuje veškeré nabídky z obcí či krajů a propojuje je s poptávkami. Prosíme o jeho využí- vání. Koordinovaná pomoc je o mnoho efektivnější.