Pálení klestí a spalování travního a dřevního odpadu

O

jaru se říká, že je nejhezčí období v roce. Hasičům ale v tuto dobu často přidělává starosti prudké tání sněhu spojené s deštivým počasím, které způsobuje na mnohých místech záplavy. Když se

zvládne voda, nastává období, kdy většina z nás vyráží buï za jarním úklidem na zahrádky a nebo na vycházky do přírody … a tady mohou nejen pro hasiče nastat perné chvíle.

Především naši

dříve narození spoluobčané, kteří si chtějí usnadnit práci na zahrádce nebo při odstranění staré trávy na zatravněných plochách v okolí rodinných domů se rádi pouštějí do vypalování suchého

travního porostu, aniž by si uvědomovali, že nejen porušují zákon, ale ohrožují takovýmto jednáním své okolí. Totéž týká ve velké míře i chatařů a chalupářů.

Tito aktivní „víkendáři“

neohrožují jen sebe a svůj majetek, ale vzhledem k obvyklému umístění jejich odpočinkových zařízení v chatových koloniích, v lesích nebo jejich blízkosti, zde hrozí další rozšíření požáru.

Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách.

Pálení je možno provádět

pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou

nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká

vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem.

Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například

zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit buï telefonicky

Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla 950 739 844 nebo 150, případně elektronickým formulářem, který občané, právnické osoby a podnikající fyzické osoby najdou na webových

stránkách Hasičského záchrannému sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“.

Na základě těchto včasných informací tak hasiči ušetří finanční prostředky a čas

za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního

deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč. Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště.

Rodiče by neměli zapomínat

nato, že jsou ze zákona zodpovědní za své děti, a měli by je poučit o tom, jak lehce může dojít k požáru při neopatrném zacházení s ohněm na loukách, v parcích a lesích, prostě na všech

místech, které si děti vyhledávají ke svým hrám. I na tyto případy vzniku požáru zákon pamatuje a postihuje je pokutou až do výše 25 000,– Kč.

I přes neustálé výzvy ve sdělovacích

prostředcích však každoročně dochází ke vzniku požárů způsobených vypalování starých porostů, které často končí tragicky s velkými materiálními škodami a v nejhorším případě ztrátou lidského

života. A proto znovu upozorňujeme: Vypalování suché trávy je zakázáno!