Požární bezpečnost při akcích s větším počtem osob

Povinnosti

organizátorů plesů i jiných obdobných akcí jsou v předpisech upraveny a s vyšším počtem účastníků se nároky na zajištění požární bezpečnosti přiměřeně zvyšují.

Tyto akce se mohou konat

jen ve stavbách, které jsou k takovému účelu určeny, tj. ve stavbách, pro které byl při jejich projektování a realizaci řešen a zabezpečen dostatečný počet a kapacita únikových cest a další

požadavky požární bezpečnosti, a které byly pro pořádání plesů a podobných akcí zkolaudovány stavebním úřadem.

V průběhu akce jsou organizátoři povinni zabezpečit především dostatek

trvale volných otevíratelných únikových východů, dbát na jejich označení, mít dostatek hasebních prostředků, proškolené preventivní požární hlídky a pořadatele.

Pokud jsou instalovány

hořlavé dekorace, realizována vystoupení s otevřeným ohněm apod., musí organizátor provést další preventivní opatření. Je zakázáno plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou

nebo hořlavou směs (např. vodík, acetylén). Takto naplněné balónky nesmí být používány ani jako výzdoba. Pod strop a podhledy nelze umístit výzdoby a textilie, po kterých se požár šíří a které

jako hořící odpadávají a odkapávají.

Povinnosti organizátorů akcí s větším počtem osob jsou uvedeny v Nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2006 (v příloze článku) a dále v obecně

závazných vyhláškách obcí.

Při akcích, definovaných jako akce s větším počtem osob, je organizátor povinen zpravidla zřídit preventivní požární hlídku již před zahájením akce a zajistit

prostřednictvím odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany seznámení členů preventivní požární hlídky s charakterem objektu, zejména s únikovými východy, rozmístěním hasících přístrojů a

dalšími povinnostmi pro zabezpečení požární ochrany pořádané akce.

Doporučujeme, aby do preventivních požárních hlídek byli začleňováni přednostně členové profesionálních a dobrovolných

hasičských jednotek.

Provozovatel činnosti, tj. pořadatel akce, je povinen nezahajovat akci při zjištění nedostatků v dodržování podmínek požární bezpečnosti, které nelze odstranit před

jejím zahájením, akci přerušit a ukončit při bezprostředním nebezpečí vzniku požáru a zejména v případě znemožnění úniku nebo evakuace osob.

Nelze zapomenout, že organizátoři akcí mají

povinnost odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu seznámit účastníky akce i účinkující se stanovenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany, zejména s vysměrováním únikových cest,

označením únikových východů, popřípadě
vyznačením zákazů kouření nebo kuřáckých koutků, umístěním hasících přístrojů apod.

Účastníci akce jsou povinni stanovené pokyny respektovat.

Pokud se zúčastníte obdobné společenské akce, informujte se o základních bezpečnostních opatřeních stanovených jejím organizátorem. Jde o život a zdraví Vás a Vašich blízkých.