Činnost zásahové jednotky v I. pololetí roku 2010

Zásahová

jednotka SDH Slatina má za sebou první půlrok činnosti v roce 2010. Rozhodně jsme se nenudili, přinášíme proto malé shrnutí naší aktivity za uplynulých 6 měsíců.

Personální změny v

jednotce

Zásahová jednotka (organizační složka obce zřízena podle zákona 133/85 Sb. O požární ochraně) zahájila rok 2010 s drobnými personálními změnami.
K 1. lednu byl

zařazen na výjezd nový člen – David Langer, který s námi v průběhu minulého roku absolvoval základní odbornou přípravu, kterou úspěšně zakončil prosincovým přezkoušením.

Na

funkce strojníků byli převedeni dva dosavadní členové – Jiří Bernatík a Jiří Balner. Ti absolvovali společně týdenní kurz strojníků S-40 v říjnu minulého roku v Ústřední hasičské škole v

Jánských Koupelích. Zbylé měsíce pak věnovali přípravě na tuto funkci – jak kondičními jízdami, tak výcvikem v obsluze vozidla.

Poslední personální změnou bylo převedení

dalších dvou dosavadních členů – Jakuba Kozáka a Petra Binara – na funkci velitelů družstev, k níž získali odbornou způsobilost začátkem měsíce května absolvováním kurzu Taktické řízení.

Nové vybavení a zázemí

Přínosem do vybavení jednotky byla osvětlovací souprava – tedy elektrocentrála a dva halogenové

reflektory na teleskopických stožárech, které nám věnoval Moravskoslezský kraj.

Každý hasič má také nyní k dispozici svůj osobní univerzální klíč. Připravujeme rovněž

částečnou obnovu osobních ochranných prostředků, jelikož nynější již nesou stopy častého používání.

Od května jsou podmínky pro výcvik a činnost jednotky ztíženy situací,

která však ve výsledku skončí příjemně – probíhá celková rekonstrukce hasičské zbrojnice, na které se spolu s jednotlivými firmami podílíme i vlastními silami. Již nyní se těšíme z nových vrat,

plastových oken a zrenovovaného sociálního zázemí.

Výcvik odborná příprava

Jednotka zahájila rok výcvikem dle Plánu odborné přípravy na rok 2010. Z

jednotlivých činností při odborné přípravě můžeme zmínit pravidelné měsíční kondiční jízdy strojníků, únorový výcvik s lanovým

navijákem naší CAS, zdravotní přípravu pod vedením příslušníků HZS MSK nebo např. teoretickou přípravu v použití dýchací

techniky a hašení požárů ve sklepních prostorech.

Právě poslední zmíněné téma vyústilo koncem března v náročné taktické cvičení, kdy si

hasiči vyzkoušeli zmiňovanou činnost i prakticky. Během tohoto výcviku byl ve sklepě jedné z budov v areálu Dolních Vítkovic připraven reálný požár, ve kterém jsme se při teplotách dosahujících

až 800° zdokonalili v boji proti tomuto živlu a také si prakticky ověřili rozsah ochrany, kterou nám poskytují naše osobní ochranné prostředky.

Samozřejmostí pak byla důkladná péče o svěřenou techniku, výzbroj a výstroj.

Zásahy jednotky

Během prvního pololetí tohoto roku jsme vyjeli k

celkem 22 událostem. Z toho se jednalo 4x o požár a 18x o technickou pomoc, do které se od 1. ledna 2010 nově zahrnuje i živelní pohroma, která měla ještě v roce loňském svou vlastní kategorii.

Ke dvaceti zásahům nás povolalo operační středisko HZS, dvakrát jsme zasahovali na žádost zřizovatele jednotky – tedy obce, potažmo starosty.

K letošnímu prvnímu požáru jsme vyjeli už 16. ledna odpoledne – jednalo se o požár ubytovny v Bílovci. Jednotka na místě prováděla záchranu osob. Další dva zásahy se týkaly lesních

porostů – první požár lesa jsme likvidovali v obci Hrabství 26. března, druhý následoval jen o den později – jednalo se tentokrát o katastr obce Lubojaty. V obou případech jsme hasili proudem C a v obou byl také vyhlášen II. stupeň poplachu. čtvrtým požárem prvního pololetí byl červnový noční požár rodinného domu v obci Nový Dvůr.

Ze zmíněných 17 technických pomocí se jednalo povětšinou o zásahy spojené s různými rozmary počasí. Již 3.

února ráno jsme vyrazili asistovat při vyprošování silničního sypače, který uvízl v příkopu po snaze vyhnout se kolizi s autobusem a osobním automobilem.

Následovalo další vyproštění – tentokrát naše vlastní, kdy se nám podařilo položit do příkopu (naštěstí do sněhu – tedy beze škody) naši cisternu při kondičních

jízdách.

V polovině května přišla velká série zásahů tzv. povodňových. Vše začalo v neděli 16. května večer, kdy se po kombinaci

dlouhotrvajících dešů a silného větru vyvrátil strom na silnici ze Slatiny do Staré Vsi a zahradil ji. Následující den jsme hned v sedm ráno opět vyrazili na

žádost operačního střediska HZS – během dopoledne pak celkem sedmkrát. Jednalo se o čerpání vody ze sklepů, kácení nebezpečně nahnutých stromů nebo odstraňování stromů bránících provozu na

pozemních komunikacích. U dalších pěti událostí souvisejících s povodněmi jsme zasahovali 21. května v Bohumíně – Vrbicích, kam jsme byli povoláni jako součást

odřadu pro likvidaci následků povodní a prováděli jsme čerpání vody. Poslední dva zásahy související s velkou vodou jsme pak likvidovali 2. června v Jakubčovicích

nad Odrou (těm hrozila povodňová vlna z technickou závadou vyprázdněné vodní nádrže Barnov) a v Klokočůvku, kde jsme po průchodu zmíněné vlny prováděli odčerpávání vody.

Posledními zásahy tohoto pololetí byly dvě technické pomoci prováděné na žádost obce. Jednalo se o protlačení kanalizace u kulturního domu, která ve svém

důsledku mohla ohrozit obecní majetek. Podruhé jsme byli požádáni o pomoc při čištění požární nádrže. U tohoto zásahu jsme asistovali se svými čerpadly a

prováděli následný oplach vnitřku nádrže.

Závěrem

Máme za sebou tedy půl roku opravdu těžké práce – pro srovnání: za celý loňský rok jsme zasahovali

19x, za pouhou polovinu toho letošního již 22x. Rok nám tedy zdaleka nekončí, doufejme ale, že činnost jednotky se již omezí převážně na naplánovaný výcvik – čeká nás ještě jedno taktické

cvičení a běžná odborná příprava a výcvik dle plánu. Pokud tomu tak ale nebude, jsme samozřejmě připraveni kdykoli pomoci jak v obci, tak v okolí, jak nám stanoví nejen legislativa, ale

především naše poslání.

Tento článek zveřejnil i Novojičínský deník

ve své internetové i tištěné verzi.