Seznam platných právních předpisů


Hasiči lidem | IZS a JPO - 28.12.2005


na úseku požární ochrany, integrovaného

záchranného systému a civilního nouzového plánování

Zákony

Nařízení vlády

<img class=„link“ src=

„img/i_point.gif“ height=„8“ width=„8“ alt="" />Vyhlášky MV

<img class=„link“ src=„img/i_po­int.gif“ height=„8“ width=„8“ alt=""

/>Resortní směrnice

Zákony
<br/>
č. 133/1985 Sb. – Zákon o požární ochraně, ve

znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb.,
zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb.,
zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č. <a href=

„http://www.mvcr­.cz/sbirka/2002/sb117–02.pdf“>320/2002 Sb.
  • <a href=„http://­www.mvcr.cz/sbir­ka/2001/sb025–01.pdf“ title=

    „částka 25 ročník 2001, text zákona je ve formátu pdf“>č. 67/2001 Sb. – Úplné
    znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá ze změn provedených

    zákonem č. 425/1990 Sb., zákonem č. 40/1994 Sb., zákonem č. 203/1994 Sb., zákonem č. 163/1998 Sb., zákonem č. 71/2000 Sb. a zákonem č. 237/2000 Sb.
č. 238/2000 Sb. – Zákon o Hasičském záchranném sboru české republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. <a href="http://­www.mvcr.cz/sbir­ka/2002/sb114
  • 02.pdf" title="Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměòování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních

úřadech (služební zákon)„>309/2002 Sb.,
zákona č. <a href="http://­www.mvcr.cz/sbir­ka/2003/sb121–03.pdf“ title="Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o

služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů">362/2003 Sb.
a zákona č. <a href=„http://­www.mvcr.cz/sbir­ka/2004/sb201–04.pdf“ title="Zákon, kterým se mění některé zákony

v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišování (branný zákon)">586/2004 Sb.
č. 239/2000 Sb. –

Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. <a href=„http://­www.mvcr.cz/sbir­ka/2002/sb117–02.pdf“ title="Zákon o změně a zrušení

některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů">320/2002 Sb.
a zákona č. <a href=„http://­www.mvcr.cz/sbir­ka/2004/sb007–04.pdf“ title="Zákon, kterým se

mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů">20/2004 Sb.
<a href="http://­www.mvcr.cz/sbir­ka/2000/sb073
  • 00.pdf" title=„částka 73 ročník 2000, text zákona je ve formátu pdf“>č. 240/2000 Sb. –
Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů

(krizový zákon), ve znění
zákona č. <a href=„http://­www.mvcr.cz/sbir­ka/2002/sb117–02.pdf“ title="Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti

okresních úřadů">320/2002 Sb.

Nařízenívlády

<a href=„http://­www.mvcr.cz/sbir­ka/2003/sb117–03.pdf“ title=„částka 117ročník 2003, text zákona je ve formátu pdf“>č. 352/2003 Sb. – Nařízení vlády o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotekhasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků
č. 172/2001 Sb. –

Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. <a href=„http://­www.mvcr.cz/sbir­ka/2002/sb173–02.pdf“ title="Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.

172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně">498/2002 Sb.
<a href=„http://­www.mvcr.cz/sbir­ka/2000/sb132–00.pdf“ title=„částka 132 ročník 2000, text zákona je ve formátu pdf“>č. 463/2000 Sb. – Nařízení

vlády o stanovení pravidel na zapojování do mezinárodních záchranných operací,
poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými

osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva, ve znění nař. vlády
č. <a href=„http://­www.mvcr.cz/sbir­ka/2002/sb182–02.pdf“ title="Nařízení vlády, kterým se

mění nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými

osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva">527/20­02 Sb.
<a href=„http://­www.mvcr.cz/sbir­ka/2000/sb132–00.pdf“ title=„částka 132 ročník 2000, text zákona je ve formátu pdf“>č. 462/2000 Sb. – Nařízení

vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., ve znění
nařízení vlády č. <a href=„http://­www.mvcr.cz/sbir­ka/2003/sb012–03.pdf“ title="Naříze­ní vlády,

kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)">36/200­3 Sb.

<a href=„http://­www.mvcr.cz/sbir­ka/1986/sb11–86.pdf“ title=„částka 11 ročník 1986, text zákona je veformátu pdf“>č. 34/1986 Sb. – Nařízení vlády o jednorázovém mimořádném odškodòování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů

požární ochrany, ve znění nařízení vlády č. <a href=„http://­www.mvcr.cz/sbir­ka/1989/sb35–89.pdf“ title="Nařízení vlády české socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády české

socialistické republiky č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodòování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany">
168/1989 Sb., nařízení vlády č.

<a href=„http://­www.mvcr.cz/sbir­ka/1995/sb53–95.pdf“ title="Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády české socialistické republiky č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodòování

osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění nařízení vlády české socialistické republiky č. 168/1989 Sb.">
195/1995 Sb. a nařízení vlády č. <a

href=„http://­www.mvcr.cz/sbir­ka/2002/sb173–02.pdf“ title="Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při

plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů"> 497/2002 Sb.
<a id=„vyhlasky“>
Vyhlášky Ministerstva vnitra

<a href=„http://­www.mvcr.cz/sbir­ka/2003/sb018–03.pdf“ title=„částka 18 ročník 2003, text zákona je ve formátu pdf“>č. 49/2003 Sb. – Vyhláška otechnických podmínkách požární techniky
<a href=„http://­www.mvcr.cz/sbir­ka/2002/sb133–02.pdf"title="čás­tka 133 ročník 2002, text zákona je ve formátu pdf“>č. 380/2002 Sb. – Vyhláška k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
<a href=„http://­web.mvcr.cz/rs_a­tlantic/ftp/2001­/sb095–01.pdf“ title=„částka 95 ročník 2001, textvyhlášky je ve formátu pdf“>č. 246/2001 Sb. – Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru(vyhláška o požární prevenci)
<a href=„http://­www.mvcr.cz/sbir­ka/2001/sb095–01.pdf“ title=„částka95 ročník 2001, text vyhlášky je ve formátu pdf“>č. 247/2001 Sb. – Vyhláška o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
<a href=„http://­www.mvcr.cz/sbir­ka/2001/sb105–01.pdf“ title=„částka 105 ročník 2001, text vyhlášky je ve formátupdf“>č. 277/2001 Sb. – Vyhláška o organizaci přijímacího řízení, průběhu studia a jeho ukončování ve školách požární ochrany a ofinančním a hmotném zabezpečení žáků
<a href=„http://­www.mvcr.cz/sbir­ka/2001/sb124–01.pdf“ title=„částka 124 ročník 2001, text vyhlášky je ve formátu pdf“>č. 323/2001 Sb. – Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.

238/2000 Sb., o Hasičském
záchranném sboru české republiky a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č.
<a href=„http://­www.mvcr.cz/sbir­ka/2004/sb142–04.pdf“

title=„Vyhláška, kterou se stanoví druh a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů a důvody pro jejich udělení“>
433/2004 Sb., vyhlášky č. <a href=

„http://www.mvcr­.cz/sbirka/2004/sb191–04.pdf“ title="Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném

sboru české republiky a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 433/2004 Sb.„>
564/2004 Sb. a vyhlášky č. <a href="http://­www.mvcr.cz/sbir­ka/2004/sb224–04.pdf“

title="Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 564/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru české republiky a o změně některých zákonů

"> 657/2004 Sb.
<a href=„http://­www.mvcr.cz/sbir­ka/2001/sb125–01.pdf“ title=„částka 125 ročník 2001, text vyhlášky je ve formátu pdf“>č. 324/2001 Sb. – Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní

způsobilost příslušníků
Hasičského záchranného sboru české republiky, druhy služeb zvl᚝ obtížných a zdraví
škodlivých a postup při udělování ozdravného pobytu, ve

znění vyhlášky č. <a href=„http://­www.mvcr.cz/sbir­ka/2002/sb109–02.pdf“ title="Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 324/2001 Sb., kterou se stanoví

požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru české republiky, druhy služeb zvl᚝ obtížných a zdraví škodlivých a postup při udělování ozdravného pobytu

"> 297/2002 Sb.
<a href=„http://­www.mvcr.cz/sbir­ka/2001/sb127–01.pdf“ title=„částka 127 ročník 2001, text vyhlášky je ve formátu pdf“>č. 328/2001 Sb. – Vyhláška o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného

záchranného systému, ve
znění vyhlášky č. <a href=„http://­www.mvcr.cz/sbir­ka/2003/sb140–03.pdf“ title="Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých

podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému"> 429/2003 Sb.
<a href=„http://­www.mvcr.cz/sbir­ka/2000/sb029–00.pdf“ title=„částka 29 ročník 2000, text zákona je ve formátu pdf“>č. 87/2000 Sb. – Vyhláška,kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
č. 383/2000 Sb. –

Vyhláška, kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a
způsob vypracování vnějšího havarijního plánu pro havárie způsobené vybranými

nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
<a href="http://­www.mvcr.cz/sbir­ka/1999/sb069
  • 99.pdf" title=„částka 69 ročník 1999, text vyhlášky je ve formátu pdf“>č. 202/1999 Sb. –
Vyhláška, kterou se stanoví technické podmínkypožárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
<a href=„http://­www.mvcr.cz/sbir­ka/2004/sb056–04.pdf“ title=„částka 56 ročník 2004, text vyhlášky je ve formátu pdf“>č. 164/2004 Sb. – Vyhláška,kterou se stanoví základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti
č.255/1999 Sb. – Vyhláška o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění nařízení vlády č. <a href=„http://­www.mvcr.cz/sbir­ka/2000/sb095–00.pdf“ title=„Nařízení vlády, kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů“>352/2000 Sb.

Resortní směrnice (instrukce)

publikováno
<a href=„http://­www.mvcr.cz/.­./vestnik/2004/ves­t4.pdf“ title=„částka 4 ročník 2004, text je ve formátu pdf“>v částce 4/2004
V.v. čR –
Směrnice Ministerstva vnitra ze dne 8. října 2004 č.j.: PO-365/IZS-2004, kterou sestanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje a obce, jeho uvedení do pohotovosti, vedení dokumentace a některé další podrobnosti
publikováno
<a href=„http://­www.mvcr.cz/.­./vestnik/2003/ves­t6.pdf“ title=„částka 6 ročník 2003, text jeve formátu pdf“>v částce 6/2003
V.v. čR –
Metodická pomůcka Ministerstva vnitra č.j.: PO-1590/IZS-2003 ze 30. června,

kterou se
doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných,
likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených s předcházením,

řešením a odstraòování následků mimořádných událostí, ve znění sdělení o opravě tiskové chyby uveřejněné ve V.v. čR částka 7/2003

Blíží se zkouška sirén

Dnes ve 12:00 proběhne zkouška jednotného systému varování a vyrozumění.

Zkouška sirén má nepřetržitý tón trvající 140 sekund.

Aktuality e-mailem