Systém tísòového volání v čR


Hasiči lidem - 28.12.2005


Tísòovým voláním se podle telekomunikačního zákona

rozumí bezplatná volba čísel, která jsou stanovena v číslovacím plánu a uvedena v telefonních seznamech a která je nutno pro záchranu životů, zdraví a majetku zpřístupnit.

Tísòovým voláním se podle telekomunikačního zákona rozumí bezplatná volba čísel, která jsou stanovena v číslovacím plánu a uvedena v telefonních seznamech a která je nutno pro záchranu životů,

zdraví a majetku zpřístupnit.

Telefon je nejběžnějším telekomunikačním zařízením, které se, mimo jiné, používá také k přivolání pomoci. Aby bylo garantováno, že pomoc bude

přivolána vždy, musí být:
 • stanovena přesná pravidla pro činnost telefonních operátorů
 • funkční integrovaný záchranný systém

Pravidla v celé

oblasti telekomunikací vymezují:
 • zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů (dále jen „telekomunikační zákon“)
 • opatření českéhoteleko­munikačního úřadu
Telekomunikační zákon mimo jiné stanoví:
 • způsob směrování tísòového volání mezi telefonními operátory bezplatný a nepřetržitýpřístup uživatelů k číslům tísòového volání
 • bezplatné přepojování hovorů tísòového volání v rámci IZS
 • bezplatné připojení a provozování koncových bodů pro příjemtísòového volání na příslušných pracovištích základních složek IZS
 • sankce při zlomyslném volání prostřednictvím tísòového volání

Pravidla přenosu

 • Pro tísòová volání k operačním pracovištím základních složek IZS stanoví číslovací plán vydaný českým telekomunikačním úřadem čísla:
  • 112 jednotné evropskéčíslo tísòového volání – Hasičský záchranný sbor čR
  • 150 Hasičský záchranný sbor čR
  • 155 Zdravotnická záchranná služba
  • 158 Policie čR
Další čísla pro účely IZS určí úřad na základě požadavku oprávněné složky IZS po projednání s Ministerstvem vnitra.
 • Pro tísòová volání k operačnímpra­covištím obecní (městské) policie stanoví číslovací plán číslo 156

Teritoriální odbavování

Důležitým technickým aspektem zajištění tísòového

volání je teritoriální odbavování. Území čR je rozděleno do 14 krajů a dále je děleno do 76 okresů. Tomuto uspořádání odpovídá členění IZS zatím jen částečně. Hasičský záchranný sbor čR se

novému stavu plně přizpůsobil od 1. ledna 2001. V každém kraji je HZS kraje a na každém okrese je dislokován územní odbor HZS kraje. Policie čR má doposud 8 krajských správ a 76 okresních

ředitelství. Zdravotnická záchranná služba má 10 středisek územní záchranné služby, většina okresů má zřízeno okresní středisko zdravotnické záchranné služby. Na všech uvedených součástech

základních složek IZS jsou zřízena operační střediska, která přijímají tísòová volání.

Dosavadní systém pevné telefonní sítě je členěn do uzlových telefonních obvodů, dříve

byl příjem tísòového volání řešen v každém obvodu samostatně. Zřízením okresních operačních středisek na většině území došlo k přenesení příjmu na tato operační střediska. V mobilních sítích je

situace jiná – je zapříčiněna rozdílným uspořádáním základních složek IZS. V současné době z mobilních sítí je:
 • číslo 150 svedeno na 14 operačních středisek HZS krajů (do září2001 bylo svedeno na 7 operačních středisek)
 • číslo 155 svedeno na 9 operačních středisek územních středisek zdravotnické záchranné služby, Záchrannou službu hl.m. Prahy a okresnístřediska zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje
 • číslo 158 svedeno na operační střediska okresních ředitelství Policie čR
Při vstupu české republiky

do Evropské unie je potřebné splnit řadu podmínek. Jednou z nich je také zavedení jednotného evropského čísla tísòového volání 112.

Důvody zavedení

Rada Evropských společenství svým rozhodnutím č. 91/396/EHS ze dne 29. července 1991, rozhodla o zavedení jednotného evropského čísla tísòového volání především z důvodu usnadnění komunikace s

tísòovými službami v rámci Evropské unie, protože došlo k výraznému nárůstu soukromých i služebních cest v rámci Evropy. Každý stát používá svá vlastní tísòová čísla, která cizinec mnohdy nezná

a při zavolání má většinou jazykové problémy. Na uvedeném čísle musí být zabezpečeno, že zpráva o mimořádné události bude přijata a bude zabezpečena příslušná reakce. Způsob zabezpečení a

odbavení má být upraven tak, aby nejlépe odpovídal národní organizaci nouzových systémů. Pokud to bude vhodné, má být číslo tísòového volání 112 zavedeno souběžně s národními tísòovými čísly.

Zavedeno má být ve veřejných telefonních sítích, digitálních sítích integrovaných služeb a veřejných mobilních službách. V současnosti číslo tísòového volání 112 funguje nejen ve všech státech

EU, ale i v ostatních státech Evropy, protože je podmínkou pro provozování technologií mobilních telefonů. Národní čísla zůstávají zachována.

Jednotné evropské číslo tísòového

volání 112 je v čR zaváděno, funguje a bude fungovat souběžně s národními čísly tísòového volání. Národní čísla tísòového volání se tedy neruší a ani nikdo nepřipravuje jejich zrušení. Tísòové

číslo 112 bude uvedeno v telefonních seznamech a veřejných telefonních automatech vždy jako poslední s vysvětlením, ve kterých případech jej mají občané použít (je určeno pro cizince a pro

tísòové volání při rozsáhlých mimořádných událostech). K tomu je připravováno logo, které vychází z doporučení EU. Problematika zavedení jednotného evropského čísla tísòového volání 112 v čR je

upravena:
 • zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a opatřeními českého telekomunikač­ního úřadu
 • zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
 • usnesením vlády č. 391/2000, ve znění usnesení vlády č.350/2002

Nový způsob řešení

Projekt telefonních center tísòového volání (dále jen TCTV) a technologie propojitelnosti operačních středisek je řešen

zcela novým a moderním způsobem, který je založen na moderní technologii „CALL CENTER“, která se vzájemně zálohují a důsledně archivují všechny hlasové i datové komunikace.

Technologie umožòuje identifikovat nejen telefonní číslo a adresu pevné telefonní stanice a jejího majitele, ale i polohu mobilního telefonu. Všechny tyto ukazatele jsou zobrazovány na

digitálních mapách a konfrontovány s ohlášenou mimořádnou událostí.

Technologie TCTV umožní odbavit tísòový hovor a současně předat informace o mimořádné události všem

základním složkám IZS. Při specifických zdravotnických voláních na linku 112 vznikne několikavteřinová prodleva, nutná pro zjištění údajů pro přepojení na operační středisko ZZS (tato prodleva

vzniká ale i u národních čísel tísòového volání, pokud je voláno z mobilních telefonů a krajské operační a informační středisko informace nebo přímo hovor předává na okresní operační a

informační středisko). U specifických tísòových volání máme zájem na tom, aby volající použil příslušné národní číslo tísòového volání. Tísòové volání by tak končilo přímo na operačním středisku

příslušné základní složky IZS.