Letecká hasičská služba - I. díl


Hasiči lidem | IZS a JPO - 28.12.2005


Pomoc letecké techniky při hašení lesních požárů je

neocenitelná. Jedná se o celou škálu případů, které mohou při požárech lesa nastat.Letecká hasičská služba

Letecká hasičská

služba (dále jen „LHS“) je službou vlastníkům lesů, zabezpečovanou
Ministerstvem zemědělství ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. g), i) zákona
č. 289/1995 Sb.,

o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). Je zajišována
ve všech lesích na území čR s výjimkou lesů v působnosti Ministerstva obrany a Ministerstva

životního prostředí v návaznosti na ustanovení § 5 a § 7 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Ve spolupráci

MV-generálního ředitelství HZS čR s Ministerstvem zemědělství byla zpracována
<a href=„http://­www.mvcr.cz/ha­sici/izs/ojpo/let_hs/sm­ernice.pdf“ title="Soubor se otevře v novém okně

">Směrnice o hlídkové činnosti prováděné leteckou technikou a hašení lesních požárů (soubor ve formátu pdf).

Provádění

letecké hlídkové činnosti a hašení lesních požárů v hlavní sezóně lesních požárů je
umožněno díky existenci Dohody o spolupráci při zajišování letecké hasičské služby mezi

Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zemědělství a Smlouvy o zajišování letecké hasičské
služby mezi Ministerstvem zemědělství a soukromým provozovatelem letecké techniky na základě

proběhnuté obchodní veřejné soutěže. Žádost o pomoc při leteckém hašení lesních požárů lze
také uplatnit celoročně a celorepublikově na operačním a informačním středisku MV-

generálního ředitelství HZS čR, které má pravomoc vyzvat Leteckou službu Policie čR k poskytnutí vrtulníku vybaveného závěsným zařízením k odhozu hasební látky.

Pomoc letecké techniky při hašení lesních požárů je neocenitelná. Jedná se o celou škálu případů, které mohou při požárech lesa nastat. Jde zejména o případy, kdy se

lesní požár šíří
takovým terénem, který je pro pozemní jednotky požární ochrany špatně dosažitelný, anebo
naprosto nepřístupný. Letecká technika je přivolávána především k

rozsahem větším lesním
požárům s účastí většího počtu jednotek požární ochrany (stupeò požárního poplachu II a
vyšší). Hasebního efektu, který je vyvolán cíleným shozem velkého

množství vody na frontu požáru během krátkého okamžiku, nelze ve špatně přístupném terénu docílit žádnou pozemní technikou.

V případě sil a

prostředků zařazených do systému LHS se nejedná o síly a prostředky zařazené
do požárních poplachových plánů krajů, ale o strategické síly a prostředky, jejichž činnost
v rámci

systému LHS financuje Ministerstvo zemědělství ze svého rozpočtu.

Pravomoc vyžádat letadlo na hašení lesních porostů na stanici LHS má pouze předurčené

operační a informační středisko HZS kraje. Je totiž žádoucí, aby v každém pracovním sektoru
stanice LHS fungovalo za HZS čR pouze jedno styčné místo, které má neustálý přehled o poloze

sil a prostředků této stanice LHS předurčené pro lety v daném pracovním sektoru a které může
například vyhodnotit priority jejich nasazení v případě více požadavků na vzlet

letadla v jednom okamžiku.

V praxi to znamená, že každý velitel zásahu může vznést požadavek na hasební letadlo na příslušné operační a

informační středisko HZS kraje, které kontaktuje operační a informační
středisko HZS kraje předurčené pro komunikaci se stanicí LHS a to dá pokyn stanici LHS k
zahájení

činnosti ke vzletu hasebního letadla. V případě potřeby nasazení hasebního letadla
v pracovních sektorech kategorie B nebo C, kde není dislokována stanice LHS s hasebním

letadlem, je v zájmu operativy, aby bylo s žádostí o zabezpečení hasebního letadla
kontaktováno operační a informační středisko HZS kraje v pracovním sektoru A s nejbližší

stanicí LHS.

Co se týká hlídkových letů, žádají o ně pověření zaměstnanci Lesů čR, s.p., kteří o této skutečnosti vyrozumívají operační a informační

středisko HZS kraje. V zájmu koordinovanosti a
informovanosti je pak nutné, aby o termínu prováděného hlídkového letu byla vyrozuměna
i územně příslušná operační a informační

střediska HZS krajů, nad jejichž katastrem trasa hlídkového letu probíhá.

Pro zajištění odborné přípravy jednotek požární ochrany při spolupráci s

leteckou technikou
vydalo MV-generální ředitelství v roce 2004 instruktážní videokazetu „Plnění závěsného vaku
vrtulníku a integrovaných nádrží letounů“. Počátkem

roku 2005 byl navíc vydán konspekt
odborné přípravy jednotek požární ochrany č. 1–3–03 Využití letecké techniky k leteckému
hašení požárů lesních a travnatých porostů.

Vymezení území pro kategorie A, B, C
 • Území kategorie A
  Vyšší výskyt lesních ekosystémů svyšším rizikem lesních požárů.
  číslo území Sektor stanice
  1 Krušné hory, český les, část kladensko-rakovnické pánve, mimo Plzeòskou pahorkatinu
  2 Šumava, Novohradsko, Písecko
  3 severní čechy, Krkonoše
  4 českomoravská vrchovina
  5 Jeseníky, Orlické hory
  6 Vsetínsko


 • Území kategorie B
  Nižší výskyt lesních ekosystémů s vyšším rizikem lesních požárů.
  7 Plzeòská pahorkatina
  8 Benešovsko


 • Území kategorie C
  Výskyt lesních ekosystémů s nižším rizikem lesních požárů.
  číslo území Sektor stanice
  11 dolní Polabí
  12 střední Polabí, Žïárské vrchy
  13 střední Morava, Svitavsko
  14 jižní Morava

 • <a href=„http://­www.mvcr.cz/ha­sici/izs/ojpo/let_hs/sm­ernice.pdf“ title=„Soubor se otevře v novémokně“>Směr­nice o hlídkové činnosti prováděné leteckou technikou a hašení lesních požárů (soubor ve formátu pdf)