Jak na propan-butan?


Hasiči lidem | Prevence - 25.12.2005


Základní pravidla při manipulaci se zařízeními na propan-butan.
<br

/>

V poslední době došlo v čR ke vzniku několika výbuchů a požárů, na kterých se podílela nedbalost a nesprávná manipulace se zařízeními a spotřebiči na propan-butan, zejména tlakovými

nádobami.

Propan-butanová náplò tlakových nádob je vlastně zkapalnělý uhlovodíkový plyn (LPG). Vzhledem k vysoké výhřevnosti, energetickému potenciálu i snadné skladovatelnosti je LPG ve

formě propan-butanu využíván ve značném měřítku ve firmách, domácnostech i pro rekreační účely, a již pro vytápění, vaření, pohon aj.

Bohužel při nesprávné obsluze a

manipulaci se zařízeními fungujícími na propan-butan hrozí také požár či výbuch s neblahými následky na zdraví a majetek občanů. Jen v loòském roce zaznamenali hasiči 10 případů požárů se škodou

vyšší než 0,5 milionu korun, které bezprostředně souvisely s tlakovými nádobami na propan-butan. 

Uživatelé by se měli při manipulaci s propan-butanovými zařízeními držet

těchto několika základních pravidel:

 • S rozmyslem je třeba postupovat již v okamžiku instalace propanbutanového zařízení, popř. spotřebiče. Uživatel by měl v

  každém případě využít odborné pomoci a nepokoušet se zařízení nainstalovat sám. Instalaci jednoduché tlakové stanice, kterou tvoří tlakové láhve, potrubní rozvod, regulátor tlaku a spotřebič,

  svěřte k tomu oprávněným a řádně vyškoleným odborníkům. Pokud se jedná o nové spotřebiče, vždy se vyplatí řídit se striktně dle návodu výrobce či pokynů dodavatele. Z návodu se spotřebitel dozví

  jak spotřebič obsluhovat, jak provádět údržbu a v jakých intervalech ji provádět a konečně kdo může revize provádět a spotřebič instalovat. Pravidelná údržba a servis zajistí všem klidný

  spánek.

Oblíbené a často využívané (např. pro rekreační účely) jsou tlakové nádoby (lahve) s propan-butanem. V zájmu své i obecné bezpečnosti tedy:

 • S

  lahvemi naplněnými propan-butanem zacházejte obezřetně, uvědomte si, že se jedná o těkavou látku, ze které se při styku se vzduchem stává výbušná směs. Proto propanbutanové lahve nikdy

  nevystavujeme vysokým teplotám, ani vysokému tlaku. Již při instalaci a samotném užívání spotřebičů či zařízení na propan-butan je nutno dodržovat zásadu bezpečné vzdálenosti od výbušných,

  hořlavých či hoření podporujících látek a materiálů. Pokud tedy někdo např. používá v domácnosti na vaření propan-butanovou láhev, neměl by v zájmu vlastní bezpečnosti skladovat několik

  tlakových nádob najednou blízko u sebe.
 • POZOR! Lahve skladujte a používejte pouze ve stojaté poloze (pokud předpisy nestanoví jinak, např. u vysokozdvižných vozíků), ve snadno

  přístupných, proti nežádoucím vlivům chráněných a dostatečně větraných prostorách. V případě vyšší koncentrace uvolněného plynu může velice snadno dojít k výbuchu tohoto těkavého plynu a

  následnému požáru. Stačí přeskok elektrické nebo elektrostatické jiskry, zapálená cigareta, rozžhavené uhlí, dřevo a podobně.
 • Nádoby s hořlavými plyny, tedy ani propanbutanové

  lahve, se dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) nesmí skladovat v prostorách pod úrovní okolního

  terénu, kotelnách, garážích nebo společných prostorách bytových domů či ubytovacích zařízení. LPG je totiž těžší než vzduch, mohl by se tedy hromadit u země či v prohlubních, což zvyšuje riziko

  požáru nebo výbuchu.
 • Dodržujte lhůty revizí plynových spotřebičů a pravidelně kontrolujte, zda správně fungují. Nebezpečí nepředstavují jen případné uniky plynu, ale také nedokonalé

  spalování, které rovněž může zapříčinit požár nebo výbuch anebo vést k otravě oxidem uhelnatým, tedy udušení. (LPG není jedovatý, ovšem při nedokonalém spalování silně spotřebovává vzduch.).

  Proto je nutno pravidelně ověřovat těsnost tlakových nádob a pravidelně měnit staré tlakové nádoby za nové.
 • Případné netěsnosti tlakové nádoby (či jiného zařízení s propan-butanem)zjišujte pouze pěnotvorným prostředkem popř. detektorem, nikdy ne otevřeným plamenem.
 • V zájmu svého zdraví a majetku nakupujte plyn, respektive tlakové lahve naplněné plynem, pouze uoprávněných distributorů. Ti jsou zárukou jakosti plynu a dobrého technického stavu lahví. Před výměnou vypotřebované lahve odstraòte možné zdroje iniciace výbuchu nebo požáru.
 • Odpařování plynu nikdy neurychlujte zahříváním lahve otevřeným plamenem. Právě toto pochybení je často příčinou výbuchu a následného požáru.
 • Provozovatel plynových zařízení je

  povinen vést řádnou technikou dokumentaci (např. místní provozní řád, revizní knihy atd.) a uchovávat doklady-např. o údržbě, provedených revizích, zkouškách atd. Základní povinnosti

  provozovatelů a uživatelů vyhrazených plynových zařízení k zajištění bezpečného provozu naleznete ve vyhlášce č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé

  podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Při úniku plynu nebo při podezření z úniku plynu je nutno:

 • Ihned vyřaditvšechny možné zdroje iniciace!
 • Ihned zhasnout všechny plameny!
 • Ihned otevřít všechna okna a dveře (s výjimkou sklepních místností)!
 • Ihned uzavřít všechnyuzávěry plynu, popř. hlavní uzávěr plynu!
 • Do místnosti, v níž je cítit zápach plynu, nevstupovat s otevřeným ohněm!
 • Nezapalovat zápalky nebo zapalovače!
 • Nemanipulovat s elektrickými spínači!
 • Nevytahovat elektrické zástrčky!
 • Nepoužívat elektrické zvonky!
 • Nepoužívat elektrické spotřebiče a výtahy!
 • Nekouřit!
 • Po uzavření hlavního uzávěru zkontrolovat, zda jsou uzavřeny všechny uzavírací armatury plynu a ty, které jsou doposud otevřeny, uzavřít (zapalovací hořáky,plynové chladničky apod.).
 • Světlo se může zapnout teprve tehdy, když je bezpečně zjištěna koncentrace pod 50 % dolní meze výbušnosti.
 • Nikdy nespoléhat na vlastní čichovývjem, nýbrž přivolat další osoby!
 • Jestliže se příčina zápachu plynu nedá zjistit, i když jsou všechny uzavírací armatury pro plyn uzavřeny, je nutné ihned přivolat odbornéhozaměs­tnance oprávněné firmy.
 • I zcela slabý zápach plynu, jehož příčina nebyla zjištěna, nebo nemohla být zjištěna, musí být nahlášen dodavateli plynu (pro zařízení v jehovlastnictví) nebo montážní firmě!
 • Vystupuje-li zápach plynu z místností, které nejsou běžně přístupné, je nutno ihned vyrozumět policii nebo hasiče, kteří mají právo zajistitpřístup; současně se vyrozumí dodavatel plynu!
 • Poruchu nebo poškození plynových zařízení sami neodstraòovat! To mohou udělat jenom odborní zaměstnanci oprávněných firem!
 • Místo poruchy musí být přístupné pro zásah k odstranění poruchy.

Co se týká bezpečného provozu zásobníků LPG, montáž zařízení a uvedení do provozu je

opět nutno svěřit oprávněné odborné firmě. Ta také zajišuje opravy a servis, ve stanovených lhůtách k tomu oprávnění odborníci provádějí revize zařízení za účelem ověření jeho bezpečného a

spolehlivého stavu. Obsah nádrže by měl doplòovat pouze smluvní dodavatel, který také garantuje jakost plynu. Jeho bezpečnostními pokyny je nutno se řídit a v případě mimořádného provozního

stavu je nutné bezodkladně kontaktovat dodavatele plynu.

část automobilů v čR má pohon na propan-butan a i v tomto případě je nutno dodržovat základní bezpečnostní

pravidla:
 • Montáž zařízení na LPG do automobilu svěřte oprávněné odborné firmě.
 • Nechejte si průběžně kontrolovat bezpečný a spolehlivý stav zařízení odbornýmposouzením ve lhůtách technické kontroly vozidla.
 • Při opravách a servisu plynového zařízení spoléhejte jen na pomoc odborníků.
 • Nádrž vozidla plòte pouze u čerpacíchstanic LPG provozovaných oprávněnou firmou. Je to záruka jakosti plynu a bezpečného a bezporuchového provozu vozidla.
 • Při plnění u čerpacích stanic respektujte značky apokyny na bezpečnostních tabulkách a dbejte pokynů obsluhy čerpací stanice LPG.
 • Na stanicích čerpacích stanic LPG je v okruhu 10 m od výdejního zařízení, v ochranném pásmu zásobníkua na stanovišti cisteren zakázáno kouřit a zacházet s otevřeným ohněm.
 • V okruhu nejméně 1,5 m kolem výdejního zařízení nebo místa koncovky plnicí pistole nesmějí projíždět vozidla,

  která nebudou tankovat LPG a jiné ropné produkty. K čerpacímu stojanu nebo přístroji smí přijet jen jedno vozidlo, ostatní vozidla zůstávají před stavěcí čarou, která je umístěna 5 m od

  výdejního místa.

Dbejte na dodržování zásad bezpečného nakládání s propan-butanovými spotřebiči a zařízeními. Pamatujte, že většina případů neštěstí, ke kterým v

této souvislosti dojde, je způsobena lidskou lehkomyslnosti a nezodpovědností, ne technickou závadou. Dodržování základních bezpečnostních pravidel při nakládání s propan-butanem výrazně sníží

případné riziko a zajistí všem klidný spánek.

Více informací k tomuto tématu naleznete v čísle 1 letošního ročníku odborného časopisu 112 (str.6–7) nebo na

http://www.calpg.cz

Počet požárů a výbuchů s následným požárem LPG v letech 2001 – 2003

2001 2002 2003
Počet požárů (v tomvýbuchů) 106 (7) 131 (11) 122 (4)
Škoda v miliónechkorun 9,63 11,57 41,44
Počet usmrcených osob 1 0 2
Počet zraněných osob 33 42 39
Počet evakuovaných nebo zachráněných osob 12 207
Uchráněné hodnoty v miliónech korun 37,58 49,04

Počet požárů LPG podle druhu objektu – prostoru vzniku v letech 2001–2003

<table width=

„98%“ class=„normalni“> Objekt, budova, prostor2001 2002 <td valign=„top“>2003 Budovy občanské výstavby 9 8 8 Chaty, chalupy 8 9 1 Bytový fonddomovní 12 1013 Rodinné domky a ostatní bydlení <tdvalign=„top“>20 28 24 Výrobní budovy včetně energetických 68 3 Sklady 0 0 <td valign=„top“>2 Garáže4 6 5 <td valign=„top“>Ob­jekty mimo budov 3 2 6 Provizoria <td valign=„top“>6 7 2 Výstavba, rekonstrukce 2 65 Dopravní prostředky a pracovní stroje 22 31 <td valign=„top“>38 Komunikace 00 0 <td valign=„top“>Pří­rodní (venkovní) prostředí 3 6 5 Ostatní,nezatříděno11 10 10 CELKEM <td valign=„top“>106 131 122