Co musejí splòovat kulturní zařízení?


Hasiči lidem | Prevence - 25.12.2005


Je vhodné si připomenout, co musejí

splòovat z hlediska požární ochrany kulturní zařízení, která se nacházejí téměř v každé obci.

Z hlediska požární bezpečnosti staveb považujeme kulturní zařízení za stavbu pro

shromažïování většího počtu osob, tj. stavbu s alespoò jedním prostorem určeným pro shromáždění nejméně 200 osob, v němž na jednu osobu připadá půdorysná plocha menší než 4 m2

(konferenční sály, divadla, kina, koncertní síně, taneční sály, ale i sportovní haly, tribuny apod.).
Shromažïovací prostory musejí svým provedením vytvářet příznivé podmínky k

zajištění bezpečné evakuace osob a mají být navrženy tak, aby bylo potlačeno riziko vzniku panikové situace. V každém shromažïovacím prostoru musí být k dispozici nejméně dvě únikové cesty (tj.

trvale volné komunikační prostory) vedoucí různým směrem k východům z těchto prostor. V budově se musí zřetelně označit směry úniku a východy na volné prostranství. Směry úniku musí být zřetelně

a jednoznačně vyznačeny a musí být viditelné po celou dobu úniku osob a to i v případě, že dojde k přerušení dodávky energie (tedy buï musí být osvětlené nebo prosvětlené nouzovým osvětlením

nebo zhotovené z fotoluminis­cenčního materiálu). Únikové cesty musí být udržovány neustále volné, nesmí být zarovnány žádným materiálem ani se užívat k žádným jiným účelům. Dveře na únikových

cestách musí umožòovat snadný a rychlý průchod, musí se otevírat ve směru úniku osob, nesmí být zamčené nebo jinak zajištěné a bránit tak evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek

(je vhodné použít tzv. „panikové kování umožòující jejich snadné a rychlé otevření unikajícími osobami).

Dokumentace pro uvedená zařízení

V

případě pořádání akcí provozovatel postupuje podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a podle „Nařízení kraje kterým se stanoví podmínky k zabezpečení

požární ochrany při akcích, kterých se zúčastòuje větší počet osob“.
Dokumentace požární ochrany začíná tzv. „začleněním provozovaných činností podle požárního

nebezpečí“ podle požadavku zákona o požární ochraně. V případě, že je zařízení začleněno do kategorie se zvýšeným požárního nebezpečím (kde se může shromáždit více jak 200 osob nebo pokud

se jedná o prostor v podzemním podlaží), zpracovává majitel nebo provozovatel zařízení (vzájemné vztahy musí být řešeny ve smlouvě o užívání) dokumentaci požární ochrany podle požadavků zákona o

požární ochraně.