Zacházejte bezpečně se zábavní pyrotechnikou


Hasiči lidem | Prevence - 30.12.2012


Jestliže Vánoce patří z

pohledu hasičů k těm spíše klidnějším obdobím, přelom roku – Silvestr a Nový rok – je pro hasiče časem zvýšené ostražitosti a aktivity.

Hasiče a zdravotnickou záchrannou službu na

konci každého roku zaměstnávají následky nesprávného používání zábavní pyrotechniky.

Na vrub zábavní pyrotechniky jdou desítky drobnějších požárů odpadů umístěných v různých

místech, popelnic, kontejnerů, trávních porostů a okrasných keřů. Počet těchto požárů, které hasiči likvidují v časných ranních hodinách Nového roku, v posledních čtyřech letech značně narostl.

Kvůli zábavní pyrotechnice každoročně dochází i k zapálení odstavených aut, objevují se případy vyhořelých balkonů a bytů, do kterých vletěly zapálené světlice, rakety atd. Naštěstí se většinou

jedná o menší, lokalizované požáry, které se v minulých letech obešly bez vážnějších zranění. Vážná zranění ale každoročně způsobuje nesprávná manipulace se zábavní pyrotechnikou. Největší

nebezpečí pak představuje zejména ta podomácku vyráběná, necertifikovaná.

Abyste zabránili případným zraněním či zbytečným škodám na majetku, dodržujte při zacházení se

zábavní pyrotechnikou těchto několik zásad:

 • Nakupujte pouze tu zábavní pyrotechniku, která je uvedena legálně do oběhu: opatřena návodem výrobce v českém jazyce, který informuje

  jak tyto výrobky bezpečně skladovat a používat. Návod by měl každý při manipulaci s pyrotechnikou ve vlastním zájmu dodržovat. Veškerá zábavní pyrotechnika musí být označena certifikační značkou

  českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.
 • Pokud si zábavní pyrotechniku pořídíte, je třeba ji bezpečně uskladnit. Rozhodně není vhodné pyrotechniku přechovávat v blízkosti kamen,krbů, otevřených ohòů a zapálených svíček. Pozor také na to, aby pyrotechnika nenavlhla.
 • Zábavní pyrotechniky používejte tak, abyste neohrozili zdraví či majetek svůj nebo někoho

  dalšího: s pyrotechnikou manipulujte zásadně na volném prostranství, v dostatečné vzdálenosti od dalších objektů, aby nemohlo dojít např. k vniknutí výbušnin do oken či zapálení střechy.

  Obzvláště rizikové jsou pak prostory blízko zdravotnických či školských zařízení. Se zábavní pyrotechnikou se samozřejmě nesmí mířit na lidi.
 • Pyrotechnické předměty vyšších tříd

  nebezpečnosti (třídy II a III a podtřídy T1) se dle příslušné vyhlášky nesmí používat v uzavřených prostorách (místnosti, dopravní prostředky apod.), v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských

  zařízení, domovů důchodců, škol, ozdravoven a při sportovních akcích.
 • Pamatujte, že pod vlivem alkoholu nebo jiných drog bychom se zábavní pyrotechnikou neměli manipulovat.

  Obzvláště varovné jsou i pokusy některých lidí odpalovat pyrotechniku zasazenou do skleněné láhve. Snad ani není nutné zdůrazòovat, jaká neštěstí a vážná zranění mohou tyto experimenty

  způsobit.
 • Se zábavní pyrotechnikou by neměly manipulovat děti. Zábavní pyrotechnika, zejména ta nebezpečnější, by měla být vždy uskladněna mimo jejich dosah. Své děti poučte, abynesbíraly již použitou nebo i nevybuchlou pyrotechniku
 • Neodpalujte znovu pyrotechniku, která již jednou selhala. Naopak ji bezpečně zlikvidujte v souladu s návodem k použití (např.prolít vodou a zakopat do země).
 • Dejte si pozor na mohutné zvukové efekty, které doprovázejí odpalování některých předmětů zábavní pyrotechniky – např. petard a dělobuchů, které

  mohou při nevhodném odpálení poškodit sluch. Ohleduplní bychom měli být i vůči našim zvířecím miláčkům. Psi a kočky mají mnohem vyvinutější sluch než lidé a při nadměrném hluku trpí. Může dojít

  i k trvalému poškození jejich zdraví.
 • Pokud si chceme udělat radost něčím větším, např. ohòostrojem, mějte na paměti, že tak může učinit jen odborně způsobilá osoba. Svěřte tedyjejich realizaci radši odborníkům či si zajděte na ohòostroj pořádaný vaší obcí.
 • Konec roku je i vhodnou příležitostí pro úklid balkonu. Během oslav konce roku může zbloudilá petardanebo jiný kus zábavní pyrotechniky ponechané věci snadno zapálit a způsobit požár.
 • Zajímejte se o to, jak se k používání zábavní pyrotechniky staví vaše místní samospráva. Vněkterých obcích je její prodej a používání omezeno obecní vyhláškou.

Dodržovat pravidla požární bezpečnosti by však měli i ti, kdo zábavní pyrotechniku prodávají a uskladòují.

Při nedbalosti totiž hrozí vznik požáru, výbuch nebo může dojít k jinému ohrožení prodávajících i kupujících. Prodej zábavní pyrotechniky a manipulaci s ní upravuje vyhláška českého báòského

úřadu č. 174/1992 Sb. ze dne 16. března 1992 o pyrotechnic­kých výrobcích a zacházení s nimi.

 • Podle této vyhlášky musí být pyrotechnické předměty skladovány a vystavovány tak, aby

  případným výbuchem nebo požárem nebyly ohroženy životy a zdraví osob.Pyrotechnické předměty se smí skladovat a vystavovat jen v původních obalech výrobce, v suchu a takovým způsobem, aby jejich

  teplota nepřesáhla 40° C a odděleně od hořlavých a lehce zápalných látek.
 • Pyrotechnické předměty třídy II a III a podtřídy T1 se mohou skladovat buï v prodejní místnosti, a to v

  nejvyšším množství 100 kg ( to však nesmí obsahovat více než 20 kg pyrotechnických složí), nebo v příručním skladě s vyloučením stálé přítomnosti osob v nejvyšším množství 300 kg (s maximálně 69

  kg pyrotechnických složí). Skladování většího množství pyrotechnických předmětů je možné pouze v k tomu zvláště povolených skladech.
 • Každá prodejní místnosti a příruční sklad musíbýt dle vyhlášky vybaveny protipožárními prostředky.
 • V prostorách, kde jsou skladovány, popřípadě vystavovány pyrotechnické předměty, se nesmí kouřit a manipulovat s otevřenýmohněm.
 • Na obalu výrobku musí být zřetelně vyznačeno, do jaké třídy nebezpečnosti daná zábavní pyrotechnika spadá.

Ve stáncích lze dle vyhlášky prodávat pouze tu

nejméně nebezpečnou pyrotechniku I. třídy (prskavky, bouchací kuličky, vystřelovací konfety, malá ohòová kola a fontány apod.). Pyrotechniku vyšších tříd nebezpečnosti lze prodávat jen v

kamenných obchodech a pouze osobám starším 18 let, v případě pyrotechniky III. třídy (např. malé italské pumy, dělové rány, ohòopády, rakety ) pak jen k tomu účelu kvalifikovaným osobám.<br

/>
Co dělat v případě požáru

Pokud přes všechna bezpečnostní opatření přece jen dojde k požáru, je třeba zachovat „chladnou hlavu“ a prostřednictvím linky 150

nebo 112 zavolat hasiče, kteří na místo dorazí za několik minut. Pokud je požár menšího rozsahu, můžete se pokusit ho zlikvidovat vlastními silami – je nutné reagovat rychle, použít hasicí

přístroj nebo zamezit přístupu vzduchu a požár v zárodku uhasit improvizovanými prostředky: např. udusit botou, pokrývkami nebo jinými silnějšími textiliemi bez umělých vláken nebo vodou (pozor

však na elektrické přístroje či věci napojené do elektřiny.) V žádném případě byste ale neměli nepřeceòovat své síly a snažit se případný požár za každou cenu uhasit sami. Pamatujte, že lidské

zdraví je vždy cennější než majetek.