Suché a teplé počasí zvyšuje nebezpečí požárů


Hasiči lidem | Prevence - 30.09.2011


Meteorologové dnes

30.září 2011 vydali výstražnou informaci na sucho s nebezpečím požárů, které platí pro většinu republiky až do 5.října 2011 do 18,00hodin.

Teplé podzimní počasí lidi láká k pálení

biologického odpadu na zahrádkách nebo v lesích (listí, větve, klestí). Hasiči navíc kvůli nenahlášenému pálení klestí nebo odpadů mnohdy vyjíždějí zbytečně.

Málokdo si

uvědomuje, že tyto aktivity přímo ohrožují lidské životy! I zdánlivě tak bezpečná činnost jako je spalování shrabaných porostů může mít neblahé následky. Oheò v otevřeném prostoru se může

velice snadno vymknout kontrole – např. při silném větru – a způsobit nejenom ohrožení života a značné škody na majetku, ale také závažné ekologické následky-např. v podobě ztráty části lesa či

úhynu živočichů. Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika.

Hašení požárů v přírodě není pro hasiče jednoduché. V suchém porostu se oheò rychle šíří, je

třeba použít velké množství vody, navíc k těmto požárům mnohdy dochází v těžce přístupném terénu, kde nelze plně využít hasičskou techniku a kde je obtížný i pohyb zasahujících hasičů.

Zkušenosti z lesních požárů napovídají, že jejich likvidace se může protáhnout i na několik dní a zaměstnat desítky dobrovolných i profesionálních hasičů. Nemluvě o značných majetkových a

ekologických škodách.

Naprostou většinu požárů v přírodě bohužel způsobují lidé svou neopatrností – při rozdělávání otevřeného ohně, kouření, spalování klestí, odpadů nebo

zakázaném vypalování trávy. Lidé by si měli uvědomit, že stačí chvilka nepozornosti a velice snadno dojde k požáru.

Pamatujte, že vypalování porostů je podle zákona o

požární ochraně striktně zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona fyzické osobě pokuta až ve výši 25 000 Kč, právnické osobě a podnikající fyzické osobě mohou hasiči udělit

pokutu až do výše 500 000 Kč.

Zákon o požární ochraně hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na

volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru – jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Navíc

právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství – včetně přijatých protipožárních opatření – předem oznámit územně příslušnému

hasičskému záchrannému sboru kraje. Při nesplnění této povinnosti může být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do výše 500 000 Kč. HZS kraje pak má při nahlášení

pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat.

I pro občany platí, že spalování hořlavých látek na volném prostranství

(např. listí nebo shrabané trávy na zahrádce, klestí) – zejména pálení většího množství materiálu – je vhodné předem ohlásit Hasičskému záchrannému sboru příslušného kraje. Ty zveřejòují

příslušné telefonní číslo na své operační a informační středisko, některé HZS krajů pak občanům nově nabízí možnost nahlásit pálení odpadů/klestí on-line prostřednictvím webových stránek.<br

/>

Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření a po ohlášení je samozřejmě třeba dbát

pokynů příslušníka sboru.

V zájmu bezpečnosti své i druhých proto při pálení biologického odpadu dodržujte tato pravidla:
 • Při silném větru oheò venku vůbec

  nerozdělávejte.
 • Ohniště důkladně ohraničte, oddělte od okolí (např. kameny), při spalování je třeba mít po ruce dostatek vody popř. jiné hasební látky. Při rozdělávání ohně vžádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh.
 • Oheò po celou dobu pozorně hlídejte, aby se nevymknul kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatel­némušíření a vzniku požáru.
 • Nezapomeòte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavéoharky, které poryv větru může znovu rozdmýchat a oheò roznést do okolí.
 • Spalování odpadů by mělo probíhat na bezpečném místě, v dostatečné vzdálenosti od objektů, lesa, stohů,

  seníků, polí. Zakázáno je rozdělávat oheò na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi, s výjimkou hospodářské správy a vyhrazených tábořiš míst se nesmí spalovat materiál

  v lese.
 • Osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.
 • Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí býtzataraseny,
 • Důsledně dbejte pokynů operačního důstojníka příslušného HZS kraje.
Pamatujte, že nelze pálit všechno. Dle zákona o ovzduší lze v otevřených ohništích

spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné materiály. Pálení plastů, gum či jiných materiálů obsahujících chemické látky je zakázáno.

Povinnosti občanů a firem při

pálení odpadů stanoví i další zákonné normy, např. zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech nebo vyhlášky jednotlivých obcí.

Pokud se vám oheò vymkne kontrole,

neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím tísòových linek 112 nebo 150. V prostředí jako je zahrada, pole, les či louka se oheò dokáže šířit velice rychle. Sebemenší podcenění situace může

způsobit neštěstí a značné materiální a ekologické škody s mnohdy nevratnými následky.

Důsledná preventivní opatření učiněná z Vaší strany zabezpečí Váš majetek před požáry a

ochrání zdraví Vaše i Vašich dětí.