Autonomní hlásiče požáru


Hasiči lidem | Prevence - 14.02.2011


Vznik požárů vyloučit nelze, ale co můžeme při včasném zjištění

vzniku požaru, je omezit následky jeho uhašením v počátečnám stádiu, příp. zajistit evakuaci osob, zvířat a materiálu. Nezbytným předpokladem však je včasné zjištění vznikajícího požáru.<br

/>
Co je autonomní hlásič požáru?

Jedná se o požární detekční zařízení obsahující v jediné skříni všechny komponenty potřebné pro zjištění požáru a aktivování

zvukového poplašného signálu.

Jak to funguje?

Instalovaný bezdrátový hlásič zareaguje na nejvýraznější projev požáru – výskyt kouře spuštěním

akustického poplašného signálu. Zařízení je napájeno baterií (jsou tedy vhodné i pro prostory bez elektrické sítě). Baterie v hlásiči vykazují průměrnou dobu životnosti 1 rok. Hlásiče můžou být

taktéž napojeny na systém EZS.

Někteří výrobci nabízí možnost drátového i bezdrátového propojení jednotlivých hlásičů s tím, že v případě výstražné reakce jednoho hlásiče, jsou

zapnuty i hlásiče ostatní. Tento systém je vhodný např. pro rodinné domy, kdy čidlo, reagující na kouř z případného požáru v garáži nebo dílně v podzemí, spustí čidlo v podkrovní ložnici, kde

vzbudí spícího uživatele domu a upozorní jej na vzniklé nebezpečí.

Umístění

Instalace hlásičů se provádí např. ke stropní konstrukci pomocí jednoho

max. dvou vrutů. Detektor není vhodné umisovat:

  • ve vrcholech půdních prostorů střech tvaru A a všude tam, kde nedochází k přirozené termické cirkulaci vzduchu,
  • v prostorách prašných, velmi vlhkých (koupelny),
  • v blízkosti ventilátorů, tepelných zdrojů, zářivkových a výbojkových svítidel a ionizátorů vzduchu,
  • doprostorů s vysokou koncentrací cigeretového kouře, výparů barev, rozpouštědel, a výfukových plynů

Pozor, detektor též reaguje na zplodiny připálených jídel při vaření!<br

/>

Detektor úniků hořlavých plynů – slouží k indikaci požárního poplachu při úniku plynů. Reaguje na všechny typy hořlavých plynů (zemní plyn, svítiplyn, propan, butan,

acetylén, vodík,… ) ve dvou úrovních koncentrace. Přístroj signalizuje únik plynu opticky, akusticky.

Detektor úniku plynu

POZOR – v případě

indikace úniku plynu zabraòte jeho vznícení v prostoru (nedotýkejte se elektrických vypínačů, důkladně větrejte, zamezte dalšímu úniku plynu, případně volejte hasiče či plynárnu).

Detektor nemontujte v blízkosti překážek bránících přirozené cirkulaci vzduchu, v místech s nedostatkem kyslíku a v místech, kde by činnost detektoru mohla být ovlivòována různými pachy

(např. kuchyò). Také výrazné proudění vzduchu v okolí detektoru může nepříznivě ovlivnit.

Závěrem

Cena autonomního hlásiče požáru se pohybuje od cca

300 Kč a cena detektoru úniku plynu cca 1200 Kč. U obou těchto zařízení výše ceny záleží na výrobci a druhu hlásiče. Uvážíme-li ovšem kolik životů a materiálních hodnot lze uchránit včasným

zjištěním požáru, jedná se určitě o výhodnou investici.