Co nám přinesl rok 2008
Konec roku je vždy časem bilancování. Jaký byl tedy rok 2008 z

pohledů nás, hasičů ze Slatiny?

V roce 2008 patřilo mezi hlavní témata naše výročí – oslavili jsme totiž kulatých 120 let naší

existence. Historie našeho sboru celkem podrobně popisuje události kolem založení SDH v roce 1888. U příle­žitosti těchto oslav jsme na <a

class=„shrnuti“ href=„ostatni­.php?cid=341“>val­né hromadě převzali slavnostní prapor a pro naše občany, kolegy a příznivce připravili

divácky velice přitažlivé a hlavně jimi výborně hodnocené slavnostní odpoledne s částečně recesistickou <a class=„shrnuti“ href=

„videojsdh.php?cid=377­“>ukázkou zásahu na kulturní dům. U této příležitosti jsme si nechali vyrobit i památeční trička. S

připomínkou jubilejního roku proběhla už lednová výroční valná hromada. Co se týče významnosti pro sbor, je v závěsu za oslavami – a

příjemným doplněním významnosti roku 2008 – udělení čestného titulu Zasloužilý hasič čestnému starostovi SDH Slatina panu Pavlu Binarovi.

Ten převzal tento titul jako první člen SDH Slatina v Centru hasičského hnutí na zámku v Přibyslavi.

Abych pokračoval tématu kulturního života, musím vzpomenout i tradiční

hasičský ples, neméně oblíbené fotbalové utkání Svobodní-Ženatí nebo

například soutěž v požárním útoku O putovní pohár starosty obce Slatina. Při zmínce o soutěžním družstvu je potřeba připomenout i

smůlu, která nás na naší vlastní soutěži potkala v souvislosti s destruktivní závadou na motoru našeho soutěžního stroje. Tato událost

nás v podstatě na zbytek sezóny vyřadila z aktivního soutěžního života, nebo si oprava vyžádala celé tři měsíce a my jsme pak do konce roku stihli už <a class=„shrnuti“ href="muzi.php?

rok=2008">jen dvě soutěže. Mladí hasiči byli o něco málo aktivnější – soutěží navštívili celkem pět. V tomto kolektivu se potýkáme převážně

s nedostatkem dětí, které by o činnost měly zájem. Nic nám ovšem nezabránilo posedět si opět na našem známém místě u trochy občerstvení a <a class=„shrnuti“ href="index.php?

foto&sekce=363">u­zavřít tak celoroční činnost trochu neformálně.

V obci jsme v průběhu roku – jako ostatně obvykle – dvakrát sbírali železný šrot (<a class="shrnuti

" href=„index.php?fo­to&sekce=325“>1, 2) a asistovali jsme obecním zaměstnancům při <a class=„shrnuti“ href="index.php?

foto&sekce=342">čiš­tění požární nádrže. Jim patří díky i za nový nátěr na vratech naší zbrojnice. V rámci udržování kondice jsme

několikrát navštívili tělocvičnu ve Skřípově (1, 2, <a class=„shrnuti“

href=„index.php?fo­to&sekce=372“>3), kde jsme s místními sehráli kondiční přátelské fotbalové utkání. Nevynechali jsme ani každoroční <a class=„shrnuti“ href="index.php?

foto&sekce=312">tur­naj hvězd v Kravařích, kde jsme letos obsadili třetí místo. V obci jsme pomohli při organizaci recesistické akce spolku <a class=„shrnuti“ href="http://­www.jzm.cz

„>Jako Za Mlada a zřídili si na ní prodejní stánek. Jako každý rok nás i letos <a class="shrnuti“ href="index.php?

foto&sekce=340">nav­štívily děti z místní školy a z naší strany naopak nechybělo obohacení programu dětí na táboře na Mokřinkách,

kam jsme tradičně vyrazili s PPS-12 a zabezpečili zajímavou soutěž družstev. V rámci rozšiřování obzorů jsme navštívili veletrh Pyros v

Brně, který se koná každý sudý rok a ukazuje nové trendy v požární ochraně.

Letos jsem si nechal nejdůležitější a vlastně hlavní činnost, kvůli které v naší obci

existujeme, hezky nakonec. Tou hlavní činností je práce zásahové jednotky. Její členové se <a class=„shrnuti“ href="index.php?

foto&sekce=318">pra­videlně školili, velitelé mají za sebou navíc specializační kurz civilní ochrany a ochrany obyvatelstva a

strojníci pak cyklické školení na stanici HZS v Bílovci. Výcvik s dýchací

technikou nebo pravidelné kondiční jízdy – to vše pomáhá udržet jednotku akceschopnou, připravenou ve dne v noci do deseti minut od

vyhlášení poplachu vyjet z místa dislokace k zásahu. Ukázku zásahu při dopravní nehodě jsme předvedli v sousední obci Hrabství, v rámci

jejich oslav 115. let od založení sboru. Na stejné akci jsme si vyzkoušeli najít dno fyzických sil. Svou vylepšenou techniku jsme <a

class=„shrnuti“ href=„index.php?fo­to&sekce=347“>před­vedli i v Tísku, který stejně jako my slavil 120 let. Od začátku roku také vyplòujeme zprávy o zásahu elektronickou formou přímo do

SSÚ a na podzim se i naše vozidlová radiostanice naučila kódy typických činností.

Jako každoročně jsme i letos udělali kus práce především na zásahové technice. A už šlo o <a

class=„shrnuti“ href=„index.php?fo­to&sekce=316“>ú­pravu vyústění výfuku, která ulevila strojníkům od inhalace zplodin, rozvod

vzduchu ve zbrojnici pro stálé udržování vozidla pod tlakem, drobnosti typu ochranné mřížky na majáky nebo <a class=„shrnuti“

href=„index.php?fo­to&sekce=343“>držá­ky zrcátek, úpravu uchycení motorové pily ve vozidle nebo o rozsáhlou <a class=„shrnuti“

href=„index.php?fo­to&sekce=346“>ú­pravu výtlaků čerpadla, vždy byla vidět snaha a chu zlepšit vlastnosti techniky, se kterou zasahujeme u mimořádných událostí. Dokonalá prevence, nebo nový

plán plošného pokrytí kraje, platný od prvního července, nám v druhé půlce roku mnoho možností ukázat naše nasazení nedal, ačkoli svým významem se jedna z událostí druhého pololetí nesmazatelně

zapíše do historie jednotky a do paměti zasahujících členů.

Během roku 2008 jsme vyjeli k deseti událostem. Nejvíce nás

zaměstnávaly rozmary počasí – silný vítr v kombinaci s hustým deštěm lámal a vyvracel stromy v okolí obce a loni nově pořízená pila měla

spousty práce jak ve Slatině, tak v okolí Nového Světa a Výškovic. Jednou jsme vyjeli k <a class=„shrnuti“ href="index.php?

foto&sekce=320">po­žáru a jednou jsme poskytli technickou pomoc. Osmého srpna jsme pak vyjeli k události, kterou jsem nepřímo

zmínil výše – naše jednotka byla povolána k železniční dopravní nehodě do Studénky, kde došlo k nárazu mezinárodního rychlíku do mostu,

který se při rekonstrukci zřítil na tra. K události vyjelo družstvo o zmenšeném početním stavu a jeho členové aktivně pomáhali při vyprošování zraněných z vlaku a jejich transportu k vozidlům

zdravotnické záchranné služby a vrtulníkům LZS. Všichni, kteří zasahovali u této tragické nehody, obdrželi poděkování a uznání za

maximální nasazení při záchraně zdraví a životů.

V příštím roce plánujeme opět rozšířit vybavení zásahové jednotky, zkvalitnit výcvik a udržovat se ve stálé akceschopnosti. Na

poli kulturního života se budeme angažovat v již tradičních akcích a už nyní vás srdečně zveme mimo jiné na Výroční valnou hromadu a

tradiční Hasičský ples.

S přáním všeho nejlepšího do roku 2009
<a class=„shrnuti"href="kon­takty.php#kuba“>Ja­kub Kozák