Horská služba


Hasiči lidem - 11.11.2007


První pronikání člověka do neznámých hor s sebou přineslo i první oběti. Jednalo se o

lovce, bylinkáře a hledače zlata, kteří zabloudili a zahynuli.

První pronikání člověka do neznámých hor s sebou přineslo i první oběti. Jednalo se o lovce, bylinkáře a hledače

zlata, kteří zabloudili a zahynuli.

člověk začíná hor využívat ke svému prospěchu. Dostává se čím dál výše a po celých horách si staví příbytky. Život v horách je tvrdý i v

souvislosti s klimatickými podmínkami. Nečekané zvraty počasí znepříjemòují život na horách.

Po první světové válce dochází k velkému rozvoji lyžařství v českých zemích a díky

tomu stoupá počet zimních návštěvníků hor. Tím se i zvyšuje počet úrazů a tragických nehod.

Již řadu let školili lékaři místní hasiče v poskytování první pomoci v horách. K

hasičům se přidružili členové místních spolků zimních sportů a místní obyvatelé. Všichni tito lidé byli velmi dobrými znalci hor. Jedinou nevýhodou bylo nejednotné vedení.

 Před

zimou v roce 1934 se vytvořil v Krkonoších samostatný záchranný sbor o šesti oddílech. Zima je dokonale prověřila, a tak 12. května 1935 byla založena jednotná organizace Horské služby v

Krkonoších. Předsedou byl okresní hejtman ve Vrchlabí a bylo ustaveno pět stanic. Hlavním nedostatkem bylo materiální vybavení členů. Tento nedostatek byl vyrovnán nezměrnou obětavostí,

skromností a vynikajícím kamarádstvím členů HS. Se zvýšenou úrovní Horské služby rostlo i materiální vybavení záchranných stanic i členů HS. Kromě základních pomůcek, jako svozné saně,

lyžařská a horolezecká výstroj, oblečení členů a zdravotnický materiál, pronikají do vybavení HS další pomůcky pro záchrannou i preventivní činnost.

Poslání a úkoly Horské

služby čR

Horská služba čR při výkonu své činnosti zejména
 • organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu
 • poskytuje prvnípomoc a zajišuje transport zraněných
 • vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor
 • zajišuje provoz záchranných a ohlašovacích stanic HS
 • provádí instalacia údržbu výstražných a informačních zařízení
 • spolupracuje při vydávání a rozšiřování preventivně-bezpečnostních materiálů
 • informuje veřejnost o povětrnostních asněhových podmínkách na horách a opatřeních HS k zajištění bezpečnosti na horách
 • spolupracuje s orgány veřejné správy, ochrany přírody a životního prostředí a jinými orgány aorganizacemi
 • sleduje úrazovost a provádí rozbor příčin úrazů na horách, navrhuje a doporučuje opatření k jejímu snížení
 • provádí hlídkovou činnost na hřebenech,sjez­dových tratích, pohotovostní službu na stanicích a domech HS
 • provádí lavinová pozorování
 • připravuje a školí své členy a čekatele
 • spolupracuje sostatními záchrannými organizacemi doma i v zahraničí