Nesprávné parkování


Hasiči lidem - 13.08.2007


Hasiči se při výjezdu k požáru setkávají s množstvím situací, které jim

komplikují jejich práci.

Hasiči se při výjezdu k požáru setkávají s množstvím situací, které jim komplikují jejich práci. Obrovský problém představují nejen neukáznění řidiči,

kteří nerespektují právo přednostní jízdy hasičských vozidel, ale také řidiči, kteří zaparkují svůj vůz na místech, kde je to zakázáno. Nejen hasiči, ale i další záchranářské složky se potýkají

se špatnou průjezdností ulicemi kvůli nevhodně zaparkovaným vozidlům. V tomto případě hrozí nebezpečí z prodlení, protože záchranáři se musí k místu mimořádné události, často složitě, dostat

jinou trasou.

Není neobvyklé, že například obyvatelé sídliš i přes častá varování využívají k parkování svých vozidel i požární nástupní plochy. Ty slouží pro ustavení techniky

(požárních automobilů) v takové vzdálenosti od objektu, aby bylo možné využít výškovou techniku k záchraně ohrožených osob, případně zasáhnout z vnější strany budovy. Nástupní plochy se

nezřizují u objektů vybavených vnitřními zásahovými cestami, dále u objektů o výšce do 12m a u těch, jejichž všechny prostory jsou bez požárního rizika. Nástupní plocha musí navazovat na

přístupové komunikace, mít šířku nejméně 3,5m, musí být odvodněna, zpevněna a označena dopravní značkou „Zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou „Nástupní plocha pro požární techniku“.
<br

/> Neukáznění řidiči, kteří nástupní plochy blokují, tak možná aniž si to sami uvědomují, vystavují sebe a lidi ve svém okolí nebezpečí zranění nebo i úmrtí a také vyšším ztrátám na

majetku.

V praxi se hasiči také často setkávají s vozidly zaparkovanými tak, že znemožòují použití zařízení pro hašení vodou (např. požární hydranty), čímž dochází ve značné míře

k omezení podmínek pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce. Mezi základní zásady parkování patří neparkovat před vstupem do objektu, na nástupních plochách pro požární techniku a před

nadzemními a nad podzemními požárními hydranty.

Tuto problematiku řeší zákon o požární ochraně a za porušení povinností hrozí fyzické osobě pokuta až do výše 25 tisíc korun. Při

řešení přestupků spolupracuje hasičský záchranný sbor s Policií čR a městskou policií, které mohou uložit blokovou pokutu nebo nařídit odtažení vozidla.