Havárie s únikem radiace
V české republice existují dvě jaderné elektrárny. Bezpečnost

jaderných elektráren vychází z doporučení mezinárodních orgánů a organizací jako Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA), Mezinárodní komise pro radiační ochranu (ICRP), Světové<br

/>

V české republice existují dvě jaderné elektrárny. Bezpečnost jaderných elektráren vychází z doporučení mezinárodních orgánů a organizací jako Mezinárodní agentury pro atomovou

energii (IAEA), Mezinárodní komise pro radiační ochranu (ICRP), Světové zdravotnické organizace (WHO) a dalších.

V souladu se zákonem č.18/1997 Sb., o mírovém využívání

jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vykonává v čR nad jadernou a radiační bezpečností státní odborný dozor

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

Havarijní plány

Snad žádnému oboru lidské činnosti není věnována tak mimořádná pozornost, jako radiační a

jaderné bezpečnosti jaderných zařízení. Pravděpodobnost vzniku radiační havárie v jaderných elektrárnách je jedna za 107 (tj. 1:10 000 000 let). Např. bezpečnost jaderné elektrárny Dukovany

(JEDU) tvoří čtyři ochranné bariéry, které brání úniku radioaktivních látek při závažné poruše jaderného zařízení do okolního životního prostředí. Pokud by přesto došlo k velmi nepravděpodobnému

vzniku radiační havárie s únikem radioaktivních látek do životního prostředí, použijí se pro ochranu jak zaměstnanců, tak obyvatelstva v okolí, opatření stanovená v havarijních plánech.
<br

/>

Vnitřní havarijní plán obsahuje neodkladná opatření k ochraně obyvatelstva, která se realizují v předúnikové nebo únikové fázi radiační havárie:

  • vyrozumění a varováníobyva­telstva,
  • monitorování,
  • ukrytí,
  • jodová profylaxe,
  • evakuace.

Vše pro bezpečnost

Domácnosti,

které se nacházejí v zóně havarijního plánování (ZHP) jaderné elektrárny, jsou jadernou elektrárnou vybavovány příručkami pro ochranu obyvatel při radiační havárii, kde jsou podrobně popsány

činnosti a způsoby chování obyvatel. Mělo by být v zájmu všech, kteří pracují nebo žijí v okolí jaderné elektrárny, seznámit se se způsoby ochrany při radiační havárii (činnost po varování

sirénami, příprava k evakuaci, ukrytí, jodová profylaxe).

Při vzniku radiační havárie by bylo obyvatelstvo varováno varovným signálem sirén, které se nacházejí ve všech obcích

v ZHP a následně by byla vysílána relace v české televizi a českém rozhlase s pokyny pro obyvatelstvo. HZS kraje jedenkrát měsíčně – první středu v měsíci – provádí v poledne akustickou zkoušku

všech sirén.

Státní úřad radiační ochrany (SÚRO) zabezpečuje činnost monitorovací sítě čR na regionální i centrální úrovni průběžně a i při vzniku mimořádné události. V okolí

jaderných elektráren disponuje několika zařízeními pro odběr aerosolů v ovzduší. Aktuální radiační situaci se mohou občané dozvědět na internetových stránkách SÚRO <a href="http://­www.suro.cz

">http://www.su­ro.cz

Ochranná opatření

Ukrytí osob chrání před zevním ozářením z oblaku a před inhalací z oblaku. Je možné v obytných a

veřejných budovách na odvrácené straně od elektrárny nebo ve stálých úkrytech (jen pokud jsou ihned schopny se uvést do pohotovostního režimu). V budovách je zapotřebí uzavřít okna, vypnout

ventilaci a ucpat netěsnosti.

Jodová profylaxe chrání před inhalací radiojódu (zejména 131I) tím, že podáním tablety obsahující stabilní jód (jodid draselný) se štítná žláza

zasytí jódem a nepřijímá tak radiojód. Všechny domácnosti a pracoviště v zóně havarijního plánování jsou vybaveny jodovými tabletami. Jodová profylaxe má smysl před inhalací, popř. do jedné

hodiny od začátku inhalace. Jodovou profylaxi lze opakovat – dávkování by bylo oznamováno v televizi a rozhlase.

Evakuace je krajní ochranné opatření, realizuje se tehdy,

pokud ukrytí a jodová profylaxe nejsou dostatečně účinné; a nerealizovala by se v době průchodu radioaktivního oblaku. Obyvatelstvo nacházející se v evakuační zóně by se při evakuaci mělo řídit

pokyny státní správy a samosprávy, zejména pokyny sdělující dobu, kdy bude evakuace probíhat, způsob evakuace a cílové místo evakuace.

K provizorní ochraně dýchacích cest před

inhalací by obyvatelstvu sloužily ochranné roušky. Tyto roušky jsou určeny jen na dobu únikové fáze při evakuaci nebo na krátkodobý, nezbytně nutný pobyt venku.

Provázanost a

akceschopnost vnitřního a vnějšího havarijního plánu jaderných elektráren, včetně prověření součinnosti složek integrovaného záchranného systému je prověřována cvičeními.