Nebraòte se evakuaci, porušujete zákon!
Podle zákona 240/2000 Sb. §5

(zákon o krizovém řízení) se musíte nařízené evakuaci podvolit.

Za nouzového stavu nebo za stavu ohrožení státu podle tohoto zákona lze na nezbytně nutnou dobu a

v nezbytně nutném rozsahu omezit

a) právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí při
evakuaci osoby z místa, na kterém je bezprostředně

ohrožena na
životě nebo zdraví,

b) vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob
k majetku (§ 29 a 31), pokud jde o nucené omezení

práva
vlastníka nebo uživatele z důvodu ochrany života, zdraví,
majetku nebo životního prostředí, které jsou ohroženy krizovou
situací, přičemž je za toto omezení

poskytnuta přiměřená
náhrada,

c) svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohroženého
nebo postiženého krizovou situací,

d) právo pokojně se shromažïovat ve vymezeném prostoru území
ohroženého nebo postiženého krizovou situací,

e) právo provozovat podnikatelskou

činnost, která by ohrožovala
prováděná krizová opatření nebo narušovala, popřípadě
znemožòovala jejich provádění,

f) právo na stávku, pokud by

tato stávka vedla k narušení,
případně znemožnění záchranných a likvidačních prací.