Hygienická opatření při hromadných nákazách
Třebaže nám válka či

teroristický útok bezprostředně nehrozí, existují zásady, které by měli lidé znát v případě hrozby hromadných nákaz obyvatelstva různými mikroorganismy.

V poslední době se

stále častěji hovoří ve sdělovacích prostředcích o hrozbě hromadných nákaz – bioterorismu.

Třebaže nám válka či teroristický útok bezprostředně nehrozí, existují zásady, které

by měli lidé znát v případě hrozby hromadných nákaz obyvatelstva různými mikroorganismy. Ty jsou schopny za určitých podmínek vyvolat u člověka infekční onemocnění, které může při nedodržování

zásad chování přerůst v epidemii.

K hlavním orgánům, které jsou oprávněny nařizovat mimořádná opatření při epidemii a při nebezpečí jejího vzniku patří Ministerstvo

zdravotnictví a Krajské hygienické stanice. Mezi základní protiepidemická opatření, která jsou v takovém případě přijímána patří:

 • zákazy nebo omezení nakládání s výrobky,kterými může být šířeno infekční onemocnění
 • zákaz nebo omezení styku skupin osob podezřelých z nákazy s ostatním obyvatelstvem – karanténní opatření
 • vyčlenění lůžek ve zdravotnických zařízeních
 • provedení dekontaminace na celém zasaženém území
 • mimořádné očkování a preventivní podávání jiných léčiv ke zvýšeníodolnosti osob.

A jaké jsou obecné hygienické zásady ochrany před proniknutím nebo zanesením nákazy do organismu? K pití i mytí používat pouze prověřenou vodu. Zásadně

nepoužívat vodu z neznámých a nezjištěných zdrojů. Dokud není jistota, že pitná voda je nekontaminovaná, upravovat vodu převařením a to nejméně po dobu desíti minut, čímž se zničí živé

bakterie.

 • Nejíst pevnými obaly nechráněné nebo neprověřené potraviny. Máte-li pochybnost o nezávadnosti potravin, raději je nepoužívejte. Ke konzumaci volit pokud možno

  tepelně upravené potraviny. Dodržovat ve zvýšené míře zásady osobní hygieny. Základem je umývat si ruce vždy před jídlem a po něm, po styku s kontaminovanými povrchy, před a po použití WC.

  Pokud je to možné, používat mýdlo s antibakteriálním účinkem.
 • Nedotýkat se uhynulých zvířat, ptáků a jiných podezřených předmětů
 • Sledovat svůj zdravotní

  stav a při prvních příznacích onemocnění ihned vyhledat zdravotnickou pomoc. Rozvoj onemocnění je vždy doprovázen základními příznaky, mezi které patří horečka, zánět, vyrážka a další reakce

  imunitního systému.
 • Používat vhodné prostředky k individuální ochraně. I improvizované prostředky osobní ochrany mohou představovat významnou bariéru znesnadòující

  zanesení nákazy do organismu. V ochraně proti nebezpečným nákazám nelze použít jednoduchý a univerzální systém. Konkrétní protiepidemická opatření určí orgány ochrany veřejného zdraví v

  závislosti na druhu onemocnění a tato opatření jsou závazná pro každého občana.