Co dělat v případě zemětřesení?
Zemětřesení na území české republiky je naštěstí

jev velmi vzácný a nedochází při něm k obětem na životech nebo k velkým škodám. čeští turisté se ale mohou setkat se silným zemětřesením při cestách do seismicky aktivních oblastí…
<br

/>

Otřesy půdy mohou trvat od několika vteřin do maximálně několika minut (nikoliv desítky minut jako v amerických katastrofických filmech). Po silném zemětřesení mohou přijít v

nepravidelných intervalech slabší dotřesy. Proto je důležité být informován o doporučených postupech při výskytu zemětřesení.

Před zemětřesením
 • Rozmysletesi, jak se chovat v případě zemětřesení na místě, ve kterém se nacházíte (v budově, na cestě, v noci)
 • Kde je vypínač plynu, vody a proudu?
 • Neohrožují Vás poličky, skříněa další volné předměty?
 • Prostudujte si důležitá telefonní čísla, lokální návod pro případ zemětřesení nebo příchodu mořské vlny tsunami.
 • Připravte si doklady, peníze,svítilnu a další potřebné věci (pití, trvanlivé jídlo) pro případ rychlého opuštění místnosti.

Během zemětřesení

V budově vyhledejte nejbližší bezpečné

místo: rám dveří, pod pevným stolem, pultem nebo postelí. Pokud nic podobného není nablízku, vtiskněte se do některého z vnitřních rohů mistnosti. Nedostatek času nedovoluje vyhledat nejbližší

kryt. Pozor na volně se pohybující předměty – nábytek, knihovny atd. Při vybíhání z domů pozor na padající římsy a komíny. Jste-li ve výtahu, opuste jej v nejbližším patře. Když Vás otřesy

zastihnou na schodech, sedněte si, jednou rukou se přidržte zábradlí a druhou si chraòte hlavu.

Ve volném prostoru vyhledejte otevřená místa dále od budov, mostů, stožárů

vysokého napětí a vysokých stromů.

Po zemětřesení
 • Zachovejte klid !
 • Buïte připraveni na dotřesy.
 • Poskytněte první pomoczraněným.
 • Zapněte si rádio a sledujte instrukce.
 • Nepoužívejte výtah.
 • Může být poškozen nebo zablokován výpadkem proudu.
 • Přezkoušejte plyn, vodu aelektrické vedení.
 • Při poškození vypněte hlavní vypínač.
 • V budově a okolí vyhledejte možná ohniska požáru, podle možnosti je buï uhaste nebo zavolejte hasiče.
 • Pozor při opouštění budovy – stále se ještě mohou řítit římsy, komíny a jiné části budov.
 • Žádné soukromé telefonní hovory.
 • Telefonní sí musí být předevšímvyužita pro organizování záchranných prací, při přetížení hrozí výpadky.
 • Žádné soukromé cesty autem – silnice musí zůstat volné pro rychlé přesuny policie, hasičů a záchrannýchvozidel.
 • Sledujte příkazy policie, hasičů a záchranných týmů.

Richterova stupnice

Richterova stupnice se používá v seismologii pro

popis velikosti zemětřesení (tj. pro hodnocení intenzity zemětřesení podle hodnoty magnituda). Stupnici vytvořil v roce 1935 americký seismolog Charles Francis Richter (26. 4. 1900 – 30. 9.

1985). Richterova stupnice je založena na množství energie v hypocentru zemětřesení (ohnisko zemětřesení, které leží v hloubkách do 700 km pod zemským povrchem). Richterova stupnice udává

intenzitu pohybu země měřenou ve vzdálenosti 100 km od epicentra zemětřesení.
 

1, 2 Není cítit, lze pouze měřit přístroji

3 Nejmenší hodnota, kterou člověk rozpozná; bez poškození
4 Slabé zemětřesení

5 Slabé poškození budov blízko epicentra
6 Vážné poškození špatně postavených budov

7 Velké poškození budov
8 Téměř úplné zničení

Richterova stupnice je

logaritmická. Richterova stupnice nemá horní hranici.