Otázky a odpovědi
Výběr nejdůležitějších dotazů v rámci bezpečnosti a ochrany obyvatelstva a

odpovědi na ně

ImageJak zjistíme, že došlo k závažné

mimořádné události

ImageKolik máme varovných signálů v

české republice?

ImageCo musíme udělat, když uslyšíme

varovný signál „Všeobecná
výstraha“

Image<a href=„#n4“

class=„text“>Máme i jiné signály, které jsou vysílány sirénami?

Image<a href=„#n5“

class=„text“>Kde získat informace o charakteru možného ohrožení, o připravených
záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva při vzniku mimořádné

události

ImageJaký je rozdíl mezi prostředky individuální

a improvizované
ochrany?

ImagePro koho jsou

zabezpečeny prostředky individuální ochrany?

ImageNákup

drahých masek si nemůžeme dovolit. Co nám poradíte?

Image<a href=„#n9“ class="text

„>Jsem na mateřské dovolené. Kdo mi poskytne informace o výdeji
ochranného prostředku pro dítě, pokud to bude vyžadovat situace?

<img class="link“

src=„img/i_po­int.gif“ height=„8“ width=„8“ alt=„Image“ />Masky typu CM 3 a CM 4 s filtrem MOF mohou údajně poskytnout ochranu
proti zbraním

hromadného ničení. Co bychom přesto měli vědět?

Image<a href=„fotovide­o.php?cid=122“

class=„text“>Zvuky sirén

Jak zjistíme, že došlo k závažné mimořádné události?

O

vzniku mimořádné události která ohrožuje životy, zdraví, majetek nebo životní
prostředí, je obyvatelstvo varováno prostřednictvím sirén a následně vyrozuměno

verbálními informacemi pomocí elektronických sirén, z rozhlasu, televize, z hlášení místního rozhlasu, pomocí mobilních prostředků ( např. radiovozy). Kolik máme varovných signálů v české republice?

V české republice je zaveden jeden varovný

signál s názvem „Všeobecná výstraha“
(kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin; signál může být vysílán třikrát po sobě
v cca tříminutových

intervalech). Vyhlašuje se při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Co musíme udělat,když uslyšíme varovný signál „Všeobecná výstraha“?

Pokud uslyšíme varovný signál „Všeobecná výstraha“ a zjevně se

nejedná o
povodeò, okamžitě vyhledejte úkryt v nejbližším objektu. Tímto objektem může
být např. obchod, veřejná budova, soukromý byt, výrobní

závod, úřad atd. V
objektu, kde se ukryjeme, zavřeme a utěsníme dveře a okna, vypneme ventilaci.
Uzavřením a utěsněním prostoru snížíme

pravděpodobnost vlastního zamoření.
Informace o tom, co se stalo a co máme v dalším období dělat, uslyšíme v
mimořádných zpravodajstvích z

hromadných informačních prostředků (rozhlas,
televize). Dále mohou být tyto informace sdělovány i obecním rozhlasem
popřípadě elektronickými

sirénami.

Děti by neměly opouštět školu, ani rodiče by je neměli narychlo odvádět domů. Učitelése o ně postarají. Siréna totiž může s velkou pravděpodobností signalizovat i únik nebezpečných látek.

Máme i jiné signály, které jsou vysílány sirénami?

Sirénami je vyhlašován ještě signál „Požární

poplach“. Tento
signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty. U
elektronických sirén vysílaný signál napodobuje

zvuk trubky „HO-řÍ, HO-řÍ“.
Signál slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Tento signál není
varovným signálem.

K ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění /zkouška sirén) je

dále vyhlašován zkušební nepřerušovaný tón sirény po dobu
140 vteřin. U elektronických sirén je tento tón doplněn verbální informací
č.1

Zkouška sirén….

Ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění (zkouška
sirén) se provádí zpravidla

každou první středu v měsíci ve 12 hodin. Kde získat informace o charakteru možného ohrožení, opřipravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva při vzniku mimořádné události?

Občan získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených
záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v případě vzniku

mimořádné události na příslušném obecním úřadě.

Zaměstnanec získá

informace o charakteru možného ohrožení, o
připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v
místě dislokace

pracoviště od svého zaměstnavatele (příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby). <a id=„n6“> Jaký je rozdíl mezi prostředky individuální a improvizované ochrany?

Prostředky

individuální ochrany jsou například ochranné masky – CM 3, 4,
5 a 6 s filtry, protichemické oděvy a soupravy. A prostředky
improvizované

ochrany jsou veškeré, které máme doma k dispozici – viz.
„Improvizovaná ochrana

dýchacích cest a povrchu těla“. Pro koho jsouzabezpečeny prostředky individuální ochrany?

Stejně jako v naprosté většině zemí EU a vyspělých státech světa se v

období míru s použitím prostředků individuální ochrany nepočítá. Při
stavu ohrožení státu a válečného stavu se provádí výdej těchto

prostředků pro děti od narození do 18 let a osoby umístěné ve
zdravotnických a sociálních zařízeních a pro jejich doprovod. Ostatní

fyzické a právnické osoby mohou ochranné prostředky do osobního
vlastnictví získat za úhradu ve specializovaných prodejnách – viz

„Seznam prodejen ochranných prostředků“.


Nákup drahých masek si nemůžeme dovolit. Co nám poradíte?

V prodejní síti jsou nabízeny prostředky individuální ochrany v různém cenovém rozpětí. Cenově dostupnější masky lzezakoupit i na dobírku u českých výrobců.

Dále je možnost

použít improvizované prostředky ochrany. Způsob je
uveden na této internetové stránce MV a v příručce pro obyvatelstvo
<a href=

„prevence.php?cid=98“­>„Pro případ
ohrožení“ a „Sebeochrana ukrytím“.

Jsem na mateřské dovolené. Kdo mi poskytne informace o výdejiochranného prostředku pro dítě, pokud to bude vyžadovat situace?

Informace Vám mohou podat na příslušném obecním úřadě

v místě
trvalého bydliště, nebo na nejbližším územním odboru HZS čR. V
hlavním městě na Magistrátu hl. města Prahy.

Masky typu CM 3 a CM 4 s filtrem MOF mohou údajně poskytnoutochranu proti zbraním hromadného ničení. Co bychom přesto měli vědět?

V prvé řadě je nutné si uvědomit, že se v současné době s masovým
použitím zbraní hromadného ničení nepočítá, ale můžeme

předpokládat jejich použití při teroristickém útoku. Vzhledem k
nepředvídatelnosti tohoto útoku je nutná improvizovaná ochrana a

nutnost rychle chránit především dýchací cesty a oči kapesníkem a
pokrývkou hlavy. Ne každý občan bude nosit neustále sebou masku.

Ochranný prostředek slouží k překonání zamořeného prostoru domísta, kde nebezpečí nehrozí (např. evakuací obyvatelstva nebo jeho ukrytím).

Jsou-li zmíněné prostředky individuální ochrany použity správně, zabezpečují ochranu proti aerosolu, biologickým

zbraním, včetně
toxinů jako je např. ricin a radioaktivním látkám. Dále zajišují
ochranu proti parám a plynným otravným

látkám. Potvrdily to i zkoušky provedené akreditovanou státní zkušebnou.