Požáry v domácnostech - I. díl
O požárech v domácnostech obecně a několik rad, jak

takovýmto událostem předcházet

Mezi prioritní objekty z pohledu požární ochrany bezesporu patří objekty sloužící k bydlení (rodinné domy či byty). Každoročně v nich při

požárech přijde o život několik desítek lidí a několik dalších stovek občanů utrpí zranění. Požáry v domácnostech se podílejí největší měrou na tragických následcích požárů.

Na požárech v domácnosti má lví podíl lidská neopatrnost. Mezi nejčastější příčiny těchto požárů patří nedbalost při vaření, kouření, zacházení s otevřeným ohněm v domácnostech – a již

se jedná o zapomenuté jídlo na sporáku, nevhodně odložené nedopalky cigaret, svíčky ponechané bez dozoru v blízkosti hořlavé látky nebo užití benzínu při zapalování kamen.

Jednou z příčin vysokého počtu úmrtí při požárech je neopatrnost lidí při vytápění svých domovů. Při provozu topidel lidé ne vždy dodržují potřebná bezpečnostní pravidla, mnohdy zanedbávají

údržbu topidel a kouřovodů. Jednotky požární ochrany tak během topné sezóny každý týden vyjíždějí k požárům komínů, střech, zařízení k topení nebo nevhodně uskladněných topiv.

Je třeba znovu občany varovat, že české domácnosti jsou v dnešní době doslova přeplněny vybavením z materiálů, které se snadno vznítí a rychle hoří (např. čalouněný nábytek, matrace, bytové

textilie). I přes rychlý zásah hasičů již není lidem často pomoci.

Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení obecně souvisí i s tím, že se lidé cítí doma v bezpečí a

podceòují drobné nehody, by i ty mohou vést ke vzniku požáru. I nevhodně odložená cigareta či svíčka ponechaná na okamžik bez dozoru dokáže proměnit byt v hořící past naplněnou toxickými

zplodinami hoření. Nebezpečí může plynou i z běžných činností v domácnosti jako je hra dětí, vaření, kutilství apod. Pak zbývá jen málo času na záchranu a hasiči mnohdy v doutnající domácnosti

naleznou již jen bezvládnou osobu, jíž už není pomoci.

Nejlepší je však vzniku požáru preventivně předcházet, proto přijměte několik základních rad k předcházení vzni­ku

požárů v domácnostech

 • Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací výrobce.
 • S otevřeným ohněm zbytečně neriskujte. Zdroje

  otevřeného ohně jako jsou svíčky nenechte hořet bez dozoru, umístěte je tak, aby nemohly zapálit materiály v okolí. Při kouření cigaret a odhazování nedopalků do odpadkových košů dbejte na

  dokonalé uhašení nedopalků cigaret, pozor na pokládání cigaret na hořlavý materiál, velmi nebezpečné je pak kouření v posteli nebo při sezení např. v křesle.
 • Nechejte si pravidelněčistit a kontrolovat komíny.
 • Kouřovody a topidla udržujte v řádném technickém stavu.
 • Popel ukládejte na bezpečné místo.
 • Užívejte výhradně topiva pro dané

  topidlo určené, nezapalujte pomocí vysoce hořlavých látek (např. benzínu) a netopte např. odpady, plasty apod. Neumísujte do blízkosti topidel žádné hořlavé látky – žhavé částice odlétající z

  topidla mohou velice snadno zapálit dřevo či papír uskladněný v blízkosti kamen.
 • Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku a dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, abynedocházelo ke vznícení připravovaných potravin.
 • Zamezte dětem přístup k možným zdrojům otevřeného ohně – zápalkám, zapalovačům, cigaretám, nebo hořlavinám. Udělejte si čas avysvětlete jim, že oheò je dobrý sluha, ale zlý pán !
 • Nedávejte svým dětem negativní příklad při porušování zákazů a příkazů např. kouřením, rozděláváním ohòů v přírodě, vypalovánímtrávy a pálením klestí.
 • Udržujte dobrý technický stav zařízení (včetně rozvodů el. energie, plynu, topidel).
 • Udržujte v řádném stavu elektroinstalace, elektrickéspot­řebiče, kryty na osvětlovacích tělesech, pohyblivá šòůrová vedení atd.
 • Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody a plynu musí být řádně označené a přístupné.
 • Udržujte dobrý technický stav zdrojů vody, hasicích přístrojů (případně jiných zařízení určených pro hašení požárů).
 • Udržujte pořádek a čistotu na půdách a ve sklepích.
 • Skladujte hořlavé, výbušné a toxické látky pouze v určených množstvích a prostorách, mimo společné prostory obytných domů. Opatrně nakládejte s hořlavými kapalinami (benzín, nafta,barvy apod.)
 • řádně a bezpečně ukládejte hořlavý materiál a látky mající sklon k samovznícení (např. seno, bavlna, uhlí).
 • Buïte v domácnosti vybaveni funkčními hasebnímiprostředky (přenosný hasicí přístroj, hasicí sprej).
 • Znejte umístění a použití přenosných hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů.
 • Chodby, schodiště, únikové cesty avýchody udržujte volné k evakuaci osob, materiálu či vedení hasebního zásahu.

K požáru však nemusí dojít jen v domácnosti, proto:

 • Nevypalujte trávu
 • Nekuřte na polích a v lesích
 • V lese a ve volné přírodě můžete rozdělávat oheò jen na k tomu vyhrazených místech
 • Spalování odpadu nahlaste hasičům
 • Poučte své děti o nebezpečí vzniku požáru

Investovat do zabezpečení svého příbytku z hlediska požární ochrany se proto určitě vyplatí. Domov lze vybavit

jednoduchými zařízeními k rychlému zjištění vzniklého požáru (např. autonomní požární hlásiče, detektory plynu apod.), prostředky pro hašení ( např. hasicí sprej nebo přenosný hasicí přístroj) ,

určitě se rovněž vyplatí koupit si zařízení a vybavení s lepšími požárně bezpečnostními vlastnostmi (materiál s nižším stupněm hořlavosti).

Dodržovat základní bezpečnostní

pravidla a přijmout opatření, která omezují riziko vzniku požáru v domácnosti, nestačí. Každý vlastník objektu by měl zároveò pečovat o řádný technický stav stavby včetně technických zařízení.V

bytových domech by měly být chodby, schodiště, únikové cesty a východy volné k evakuaci osob, materiálu či vedení hasebního zásahu. V těchto objektech by měly být umístěny např. funkční a snadno

dostupné hasicí přístroje, zařízení pro zásobování požární vodou (např. nástěnné hydranty) apod. Základní povinnosti v oblasti požární ochrany stanoví zákon o požární ochraně (č. 133/1985 Sb.) a

navazující právní předpisy.

Když přece jen dojde k požáru či jiné závažné situaci, kdy potřebujete pomoc hasičů nebo jiných záchranářů, snažte se v prvé řadě zachovat klid a

nepodlehnout panice. Nejdříve chraòte život a zdraví, teprve potom majetek. Jakoukoliv událost, která se stane vám či které jste svědkem, co nejdříve oznamte hasičům prostřednictvím tísòové

linky 150 či 112. Při ohlášení vždy nejdříve uveïte, co se stalo, kde k tomu došlo, zmiòte také důležité okolnosti které mohou napomoci či naopak zkomplikovat zásah záchranářů. Poté uveïte své

jméno a přímý kontakt na sebe.