Případ ohrožení - příručka MVčR
Tato příručka obsahuje některé obecné návody a

doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku…

V průběhu života můžeme být svědky událostí,

kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí
většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku a
životním prostředí. Mohou vzniknout

škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka,
přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Takovými událostmi mohou být např. povodeò, orkán,
technologická havárie s

únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár,
teroristický čin.

Tato příručka obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli

chovat
a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí
v důsledku vzniku mimořádné události. Nejsou a nemohou být vyčerpávající,

protože průběh každé
události vyžaduje jiný způsob našeho chování a jednání.Obsah:<img class=„link“

src=„img/i_po­int.gif“ height=„8“ width=„8“ alt="" />Důležitá
telefonní čísla tísòového volání


<img class=„link“ src=

„img/i_point.gif“ height=„8“ width=„8“ alt="" />Obecné
zásady


<img class=„link“ src=„img/i_po­int.gif“ height=„8“ width=

„8“ alt="" />Varovný
signál


<a href=„#sirena2“

class=„text“>Když
zazní siréna

Co dělat,
když

bude nařízena evakuace

Zásady pro opuštění bytu nebo

rodinného domu v případě evakuace

Evakuační zavazadlo<br

/>
Ochrana před povodněmi

<img class=„link“ src=

„img/i_point.gif“ height=„8“ width=„8“ alt="" />Havárie
a chemickém závodě s únikem nebezpečných látek


<img class=„link“

src=„img/i_po­int.gif“ height=„8“ width=„8“ alt="" />Havárie
v jaderném energetickém zařízení s únikem radioaktivních látek


<img

class=„link“ src=„img/i_po­int.gif“ height=„8“ width=„8“ alt="" />Biologické zbraně

<img class=„link“ src=„img/i_po­int.gif“

height=„8“ width=„8“ alt="" />Chemické zbraně

<a href=

„#improv“ class=„text“>Pros­tředky improvizované ochrany osob v radioaktivněm, chemicky a biologicky zamořeném
prostředí

<img class=„link“ src=„img/i_po­int.gif“

height=„8“ width=„8“ alt="" />Anonymní oznámení (uložení bomby, třaskaviny; použití nebezpečné látky apod.)

<img class=„link“ src=

„img/i_point.gif“ height=„8“ width=„8“ alt="" />Integrovaný záchranný systém

<img class=„link“ src=„img/i_po­int.gif“ height=„8“

width=„8“ alt="" />Kde
získat informace
Důležitá telefonní čísla tísòového voláníZjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky…), která ohrožuje
osoby, majetek nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo-

150 – Hasičský
záchranný sbor čRPomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život. Přivolává
se prostřednictvím

telefonního čísla- 155 – Zdravotnická záchranná službaPokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte telefonní číslo- 158
-

Policie čR nebo 156 – Městská policieJednotné evropské číslo tísòového volání 112 je určeno především pro cizince a pro
tísòové volání při

rozsáhlých mimořádných událostech.

Při předávání zprávy na telefonní čísla tísòového volání uveïte:
 • co se stalo,
 • kde se to stalo,
 • své jméno a číslo telefonu, odkud voláte.

Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým sioperační pracovník ověří pravdivost nahlášené zprávy.

OBECNÉ ZÁSADY
 • RESPEKTUJTE asnažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.).
 • NEROZŠIřUJTE poplašné a neověřené zprávy.
 • VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeòte na neslyšícíosoby.
 • NETELEFONUJTE zbytečně – telefonní sí je v situacích ohrožení přetížena.
 • NEPODCEÒUJTEv­zniklou situaci.
 • POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.
 • UVěDOMTE SI, ženejvětší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.
 • UPOSLECHNěTE pokynů pracovníků záchranných složek.
VAROVNÝ SIGNÁL

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím

varovného signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA. Tento signál je vyhlašován kolísavým
tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech.

Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv.
mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom,

co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

Tónsirény Délka tónu Název varovného signálu
Kolísavý 140 vteřin Všeobecná výstraha

Kromě varovného signálu „Všeobecná výstraha“ existuje v české republice ještě signál „Požární poplach“. Tento

signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1
minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za
účelem svolání jednotek požární

ochrany. Signál „Požární poplach“ vyhlašovaný elektronickou
sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón „HO-řÍ“, „HO-řÍ“…po dobu jedné minuty.<br

/>


Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí zpravidla
každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou koncových

prvků varování zkušebním
tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin). O této skutečnosti se obyvatelé dozví z
hromadných informačních prostředků.


 <a

href=„fotovide­o.php?cid=122­“>Zvuky sirén


KDYŽ ZAZNÍ SIRÉNA<br

/>


Níže uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodeò nebo zemětřesení.

1) OKAMŽITě SE UKRYJTE

Vyhledejte ukrytí v nejbližší

budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod,
veřejná budova i soukromý dům.

Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a

vyhledejte
ukrytí v nejbližší budově.

2) ZAVřETE DVEřE A OKNA

Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností

signalizovat
únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte
pravděpodobnost vlastního zamoření.

3) ZAPNěTE RÁDIO NEBO

TELEVIZI

Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat
dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních

prostředků. V případě
výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Tyto informace jsou
sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými sirénami.<br

/>
CO DěLAT, KDYŽ BUDE NAřÍZENA EVAKUACE
 • Dodržujte zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a včasse dostavte na určené místo.
 • Dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci i při použití vlastních vozidel.
<a id=„opusteni“> ZÁSADY PRO OPUŠTěNÍ BYTU NEBO RODINNÉHO DOMU V PřÍPADě EVAKUACE
 • Uhaste otevřený oheò v topidlech.
 • Vypněte elektrickéspot­řebiče (mimo ledniček a mrazniček).
 • Uzavřete přívod vody a plynu.
 • Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.
 • Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.
 • Kočky a psy si vezměte s sebou.
 • Ostatní domácí zvířata, včetně exotickýchzvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou.
 • Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte sena určené evakuační středisko.
EVAKUAčNÍ ZAVAZADLO Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku

vzniku mimořádné události a nařízené evakuace.
Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým
jménem a adresou.

Obsahuje zejména:
 • Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu. <!-- <img src=„../../gif­s/prirucka/ku­frik.gif“ width=100 height=65 alt=„Ilustrační obrázek – kufřík“ align=„right“ border=„0“> →
 • Předměty denní potřeby, jídelní misku apříbor.
 • Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
 • Přenosné rádio s rezervními bateriemi.
 • Toaletní ahygienické potřeby.
 • Léky, svítilnu.
 • Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.
 • Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.
OCHRANA PřED POVODNěMI Před povodní:
 • Informujte se naobecním úřadě, jak a kam se budete evakuovat v případě povodòového ohrožení.
 • Připravte si pytle s pískem, těsnicí fólii, těsnicí desky a další stavebnímateriál na utěsnění nízko položených dveří a oken. Dále si zajistěte ucpávky kanalizace, odtoku z WC.
 • Připravte si léky, dokumenty, vhodné ošacení,potraviny a pitnou vodu na 2–3 dny.
 • Vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k okamžitému použití při evakuaci.
 • Připravte si <a href=

  „#zavaz“ class=„11“>eva­kuační zavazadlo, přestěhujte cenné věci
  a nebezpečné látky do vyšších pater, upevněte věci, které by mohla odnést voda a připravte se
  na

  evakuaci zvířat.

Při povodni:
 • Na základě pokynů povodòových orgánů obce, policie a záchranářů opuste ohrožený prostor.V případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu).
 • Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuòte naurčené místo, které nebude zatopeno vodou.

Po povodni:
 • Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statickou narušenost,oby­vatelnost), rozvody energií (plyn, el. energie apod.), stav kanalizace a rozvodů vody.
 • Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, kterébyly zasaženy vodou. Postupujte podle pokynů hygienika. Vyčistění studní a jejich sanaci zadejte odborníkům.
 • Informujte se o místech humanitární pomoci a v

  případě potřeby si vyžádejte finanční
  pomoc, pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky, potřebné nářadí pro
  likvidaci povodòových škod a další potřebné

  prostředky.
 • Kontaktujte příslušné pojišovny ohledně náhrady škod (ohlaste pojistnou událost pojišovně, vyhotovte soupis škod).
<br/> HAVÁRIE V CHEMICKÉM ZÁVODě S ÚNIKEM NEBEZPEčNÝCH LÁTEK Nezbytná doporučení:
 • Urychleně opuste ohrožené místo.
 • Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti.
 • Uzavřete a utěsněte okna, dveře a další otvory.
 • Vypněte ventilaci.
 • Sledujte zprávy v hromadných informačních prostředcích.
 • Připravte si prostředky improvizované ochrany osob.
 • Připravte si evakuační zavazadlo.
 • Budovu opuste jen na pokyn.
<a id=„jader“> HAVÁRIE V JADERNÉM ENERGETICKÉM ZAřÍZENÍ S ÚNIKEM RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK Nezbytná doporučení:
 • Co nejdříve se ukryjte v uzavřenémístnosti (nejlépe ve sklepních prostorách), pokud možno na straně odvrácené od jaderného zařízení.
 • Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti (nejlépe vesklepních prostorách), pokud možno na straně odvrácené od jaderného zařízení.
 • Uzavřete a utěsněte okna a dveře.
 • Vypněte ventilacia utěsněte další otvory.
 • Sledujte zprávy v hromadných informačních prostředcích.
 • Připravte si prostředkyimpro­vizované ochrany osob.
 • Připravte si evakuační zavazadlo.
 • Jodové přípravky (tablety) aprostředky individuální ochrany odeberte a použijte až na základě veřejné výzvy.
 • Budovu opuste jen na pokyn.

V

případě radiační havárie jaderné elektrárny Dukovany a Temelín se obyvatelé, žijící v zóně
havarijního plánování, řídí pokyny provozovatelů jaderných elektráren a orgánů státní správy a

samosprávy. BIOLOGICKÉ ZBRANě Biologické zbraně
mohou být použity ve formě aerosolu (bakterie, viry, toxiny) do ovzduší nebo uzavřených prostor

nebo vypouštěním hmyzu (vši, blechy, mouchy, kl횝ata) nebo infikováním vody, potravin,
vzduchu, předmětů. Smysly člověka je biologické zamoření nezjistitelné. Výskyt se zjišuje

speciálními přístroji a odběrem vzorků.
Jak se chránit před proniknutím nebo zanesením nákazy do organismu:
 • Nepoužívat vodu z neznámých a nezjištěnýchzdrojů.
 • Umět si připravit vodu pomocí chemických dezinfekčních prostředků nebo převařením.
 • Nejíst pevnými obaly nechráněné neboneprověřené potraviny.
 • Udržovat čistotu těla i za nepříznivých podmínek.
 • Zbytečně se nedotýkat a neprohlížet podezřelé předměty.
 • Při známkách onemocnění ihned vyhledat zdravotnickou pomoc.

Dodržujte pokyny zdravotníků a pracovníků hygienické služby.CHEMICKÉ ZBRANěChemické zbraně mohou být použity ve formě aerosolu, v kapalném a plynném skupenství. Působí na

organismus mnohostranně. Vyvolávají poškození centrálního nervového systému, dýchacích orgánů,
zažívacího traktu nebo narušují metabolismus, jiné mají zpuchýřující účinek.


Jak se chránit před účinky chemických zbraní:

PROSTřEDKY IMPROVIZOVANÉ OCHRANY OSOB V

RADIOAKTIVNě,
CHEMICKY A BIOLOGICKY ZAMOřENÉM PROSTřEDÍProstředky improvizované ochrany osob jsou prostředky, které chrání dýchací cesty a povrch těla

při vynuceném a krátkodobém pobytu v radioaktivně, chemicky a biologicky zamořeném prostředí.
 • K ochraně dýchacích cest použijeme navlhčenou roušku(složený kapesník, ručník, utěrka) přiložením na nos a ústa. Upevněte roušku v zátylku šálou či šátkem.
 • Hlavu chraòte čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak,aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk.
 • Oči chraòte brýlemi – lyžařskými, plaveckými či motoristickými, ale

  větrací průduchy
  přelepte lepicí páskou. Pokud nemáte tyto brýle k dispozici, chraòte oči přetažením
  průhledného igelitového sáčku přes hlavu a jeho stažením tkanicí či gumou v

  úrovni lícních kostí.
 • Povrch těla chraòte kombinézou, kalhotami, pláštěnkou do deště, šusákovou sportovní soupravou. Tyto ochranné oděvy je nutnédostatečně utěsnit u krku, rukávů a nohavic.
 • Nohy chraòte nejlépe vysokými botami nebo holínkami, ruce nejlépe zakryjeme gumovými nebo koženými rukavicemi.

Při návratu ze zamořeného prostředí do bytu odložte v předsíni veškerý svrchní oděv do igelitového pytle a zavažte jej. Pokud je to možné,

pečlivě se osprchujte, otřete se do sucha a
oblečte se do čistého oděvu.ANONYMNÍ OZNÁMENÍ (uložení bomby, třaskaviny; použití

nebezpečné látky apod.)Anonymní oznámení o uložení bomby, třaskaviny nebo nebezpečné látky je většinou směřováno tam,
kde se nachází mnoho lidí. Je to

logické, většina případů takovéhoto počínání je zaměřena na
vyvolání strachu. Víme však, že tomu tak vždy nebývá. Je třeba počítat s tím, že anonymní
výhružka může být uskutečněna.

Aniž bychom uvažovali o tom, zda jde např. o psychopata nebo o legraci, musíme takovou událost brát vážně.
 • V prvé řadě událost okamžitě oznamte na tísòovoulinku 158 (Policie čR) nebo 150 (Hasičský záchranný sbor čR).
 • Pokud bylo anonymní oznámení o uložení bomby nebo třaskaviny v budově, ve které senacházíte, opuste budovu a vzdalte se co nejdále od tohoto místa.
 • V žádném případě se nezdržujte v blízkosti možného ohrožení i přesto, že vaše zvědavost, cose bude v příštích minutách dít, vás nutí zůstat v blízkosti tohoto nebezpečného místa.
OBDRŽENÍ PODEZřELÉ ZÁSILKY (dopisu, balíčku)
 • Podezřelou zásilku neotvírejte a netřepejte s ní.
 • Uložte zásilku do igelitového sáčku nebo jiného vhodného obalu.
 • Poté

  opuste místnost, umyjte si ruce vodou a mýdlem a událost ohlaste na tísòovou linku
  158 (Policie čR) nebo 150 (Hasičský záchranný sbor čR). Policie čR nebo Hasičský záchranný

  sbor čR zásilku od vás převezme a odveze ji k věření obsahu.

Než zavoláte na tísòovou linku, seriózně zvažte skutečnosti, které mohou vést k názoru, že

se
jedná o podezřelou zásilku. Takovými mohou být například neočekávaná zásilka od neznámého
odesílatele s podezřelým rukopisem či výhružným textem na zásilce, zapáchající zásilka

nebo
zásilka, ze které trčí dráty nebo se ozývá podivné tikání. Při otevření zásilky to může být
například podezřelá sypká hmota nebo jakýkoli podezřelý předmět. <a id="izs

">
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho
složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a

likvidačních prací.
Základní složky:
 • Hasičský záchranný sbor české republiky,
 • jednotky požární ochrany zařazené doplošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany,
 • zdravotnická záchranná služba,
 • Policie české republiky.
<br/> Ostatní složky:
 • vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil,
 • ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory,
 • ostatní záchranné sbory,
 • orgány ochrany veřejného zdraví,
 • havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby,
 • zařízení civilní ochrany,
 • neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím.

Kde získat informaceObčan získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a
likvidačních

pracích a ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události na příslušném
obecním úřadě. (kontakty)

Zaměstnanec získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a
likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v místě dislokace pracoviště od svého

zaměstnavatele (příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby).

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba získá informace o charakteru možného

ohrožení, o připravených krizových opatřeních a způsobech jejich provedení u příslušného
obecního úřadu.