Zásady používání vysoušečů
Zdroj: publikace Obnova bytových domů po záplavách, vydalo

občanské sdružení ADRA

S jakými způsoby vysoušení se setkáváme

Přirozené vysoušení, tj. vysoušení, při kterém je využito přirozené proudění vzduchu

otevřenými okenními nebo dveřními otvory. Je třeba mít však na mysli, že v době po záplavách obsahuje i vnější vzduch velké procento vlhkosti. Tím je přirozené odpařování vlhkosti, oproti

normálním podmínkám, výrazně sníženo.

Pro urychlení cirkulace vzduchu mohou být používány různé ventilátory.

K vysoušení jsou velmi často používány různé

technické prostředky – vysoušeče. Humanitární organizace a hasiči mají k dispozici několik druhů těchto vysoušečů:

Absorpční (kondenzační) vysoušeče. Při jejich

používání dochází ke srážení (kondenzaci) vlhka obsaženého ve vzduchu. Je nezbytné důsledně dodržet pravidla pro jejich používání. Jejich nedodržením je účinnost vysoušečů výrazně snížena.<br

/>

Horkovzdušné (teplovzdušné) vysoušeče. Většinou se jedná o plynové, naftové nebo různé elektrické zářiče. Zvyšováním tepla vzduchu a zdiva napomáhají k urychlení

odpařování vody z konstrukcí. I tady je třeba dbát pravidel k jejich používání.

Existují i jiné druhy vysoušečů (mikrovlnné atd…) Použít je mohou jen odborné firmy.

Proto se jimi nebudeme zabývat.

Zásady pro používání absorpčních (kondenzačních) vysoušečů

Na základě dlouhodobých zkušeností považujeme za nezbytně

nutné, aby zapůjčování vysoušečů bylo konáno důkladně proškolenou osobou, a to až po osobním zjištění situace přímo na místě. K zajištění optimálního využití vysoušečů je třeba dodržovat

následující zásady (jejich nedodržení snižuje účinnost přístrojů a v konečném důsledku se obrací proti obětem záplav):

 • Před vysoušením je třeba odstranit všechny nečistotyzpůsobené povodní. Ze zdiva odstranit malbu. Stěny omýt vodou. Je-li nutné osekat omítky, započít s vysoušením až po jejich osekání a odstranění z místnosti.
 • Zvolit vhodný

  vysoušeč nebo vhodné množství vysoušečů pro místnost, ve které mají být použity. Každý vysoušeč má jinou kapacitu. Při poddimenzování kapacity dochází ke kondenzaci vlhkosti na stěnách a oknech,

  při předimenzování ke zbytečné spotřebě elektrického proudu.
 • Zabránit přístupu vzduchu z jiných místností nebo z venku. Je třeba utěsnit všechny otvory ve vysoušené místnostitak, aby bylo maximálně zabráněno přístupu přirozeně vlhkého vzduchu do místnosti (po záplavách je vlhkost vnějšího vzduchu obzvl᚝ vysoká).
 • Teplotu vzduchu ve vysoušenémístnosti udržovat mezi 20–30°C (čím vyšší teplota, tím rychleji dochází k odpařování vlhkosti ze zdiva).
 • Nevětrat! Do místnosti vcházet jen ze účelem vylití vody z nádobkyvysoušeče (obvykle stačí jednou za 12 hodin).
 • Vysoušeč(e) ve vysoušeném prostoru musí běžet nepřetržitě 24 hodin denně! Jejich vypínáním (přes den větrat, v noci vysoušet) jenegativně narušen proces vysoušení a v konečném výsledku nedojde k žádné úspoře elektrické energie!
 • Je-li dům podsklepen, je třeba zajistit nejdříve vysoušení sklepních prostor.Sníží se tím vzlínání vody do vyšších pater.
 • Vysoušeče nechat nepřetržitě pracovat v jednom prostoru minimálně 3–4 dny. Pak je možné je přemístit do jiné místnosti. Po navzlínánívody k povrchu zdiva je třeba proces znovu opakovat. Vysoušení je pozvolný a dlouhodobý proces.
 • Doporučujeme provádět průběžné měření vlhkosti zdiva kvalitními měřícímipřístroji. Dobře zaškolený pracovník by měl dokázat určit dobu, kdy je třeba vysoušení pomocí přístrojů ukončit.
 • Organizace, která vysoušeče zapůjčuje, musí provádět opakovanouinstruk­táž a kontrolu jejich využívání. Není-li tato zásada dodržována, dochází v mnoha případech ke špatnému používání přístrojů, a tak k navyšování nákladů.

Nejčastější

chyby při používání absorpčních (kondenzačních) vysoušečů

 • Nevyváženost výkonu přístroje, výšky promočení zdiva a objemu místnosti (viz bod 2 předcházejícího odstavce).Je-li místnost vysoká a výška promočení zdiva malá (např. 10 cm), je lépe zvolit raději jiný typ vysoušení.
 • Nedostatečná utěsněnost místnosti. Netěsná okna, dveře bez prahů,otevřené komínové průduchy apod. jsou cestou pro cirkulaci vzduchu a tak ke snížení účinnosti přístrojů.
 • Kombinace větrání a „vysoušení“ (den, noc). Jedná se onejčastější chybu. Vzduch, přes noc zbavený vlhkosti a tak připravený k absorbování vlhka ze zdí, je ráno vyvětrán vlhkým vzduchem z vnějšího prostředí.
 • Kombinace s horkovzdušným
  • plynovým vysoušečem. Vedlejším produktem spalování plynu je pára. Je-li ke zvýšení teploty vysoušené místnosti používán plynový horkovzdušný vysoušeč, dochází ke snížení efektu na vysoušení
  zdiva.

Jak působí horkovzdušné a sálavé vysoušeče?

Ohřátím vzduchu (zdiva) napomáhají k urychlení odpařování vlhkosti ze zdí. I zde je třeba

dodržovat určitá pravidla:

 • Horkovzdušné vysoušeče je vhodné využívat mimo jiné zvláště tam, kde nelze užít kondenzační vysoušeče.
 • prostory, které nelzeuzavřít (chodby atd.)
 • příliš velké místnosti
 • místnosti, kde bylo méně než 20 cm vody apod.
 • Horkovzdušný vysoušeč nenechávat sálat na zeï zmenší vzdálenosti než 70 cm.
 • Míří-li proud horkého vzduchu přímo na zeï, je nutné vysoušeč přibližně po půl hodině posouvat dál.
 • Je nutné zajistit větrání dovolného prostoru mimo budovu.
 • Není vhodné používat v jedné místnosti horkovzdušné vysoušeče s otevřeným plamenem a vysoušeče kondenzační. Při spalování dochází ke vzniku vodníchpar a jejich hromadění v uzavřeném prostoru.

Na co si dát pozor při používání horkovzdušných vysoušečů

 • Zabránit, aby vzduch z vysoušené místnostineproudil dál do domu. Je třeba zabezpečit větrání do volného prostoru.
 • Pozor na rychlé snížení vlhkosti, které může za určitých okolností vést k narušení statiky!
 • Je třeba dávat pozor na místa, kde je vedena elektroinstalace nebo vodoinstalace (zvláště je-li vedena v plastovém potrubí).

Závěrem upozoròujeme, že žádný

„vysoušeč“ není všemocný prostředek, který nám v několika dnech upraví vlhkost zdiva na původní hodnoty. Jejich správným použitím může dojít pouze k urychlení procesu vysychání

promočeného zdiva. Je třeba mít na mysli, že se vždy jedná o dlouhodobý proces. Pokud se však rozhodneme vysoušeče používat, je nutné zabezpečit kvalifikované předání potřebných informací a

zajistit další, odborné kontroly. Bez nich nelze hovořit o skutečné pomoci.