Sbor dobrovolných hasičů Slatina
Sbor dobrovolných hasičů ve Slatině má v

současné době 109 členů, z toho 22 do 18ti let a 9 členů do 26ti let.

členové SDH se scházejí jednou ročně na výroční valné hromadě sboru, kde se blíže seznámí s činností za uplynulý rok,

schválí další plán činnosti a dostanou možnost přímo se vyjádřit k fungování SDH.

Zásahová jednotka SDH je zařazena v plošném pokrytí jako JPO II a má 18 členů.

Soutěžní družstvo

mužů reprezentuje sbor i obec a jeho členové se podílejí na všech pracech jak pro sportovní tak i kulturní vyžití občanů, sbírají v obci šrot, v případě potřeby se zúčastòují brigád apod. Ve

svém volném čase pečují o svěřenou výzbroj a výstroj a všichni jsou členy zásahové jednotky. Družstvo se několikrát zúčastnilo Mistrovství čR v požárním sportu, v roce 1992 v české Třebové jsme

obsadili 2. místo, 1. místo jim náleželo v „královské“ disciplíně – v požárním útoku.

Kolektivu mladých hasičů se v současné době věnují tři vedoucí mládeže. Kolektiv má 11 členů.

Sbor dobrovolných hasičů sídlí ve zbrojnici, která byla postavena v akci „Z“ a slavnostně otevřena 4. a 5. června roku 1977. Základy na zbrojnici byly vytýčeny už 26. června 1974 a stavba

byla zastřešena do konce roku. Celkové náklady činily 1 000 000 Kčs, občané na stavbě odpracovali 38 738 hodin a hasiči 9 0209. V roce 2011 proběhla kompletní rekonstrukce za 1 500 000 korun.

Sbor pomáhá zajišovat i sportovní a kulturní vyžití v obci. Jednou ročně organizuje hasičský ples v místním kulturním domě. Tradičně 1. května pořádá SDH Slatina na místním hřišti

fotbalové utkání Svobodní – Ženatí, pomáhá organizovat recesistické akce spolku Jako Za Mlada, pořádá soutěž v požárním sportu pro mladé hasiče i soutěž pro

kategorii mužů a žen.

Stejně tak zajišuje konání obecních akcí jako je např. Den obce, kdy hasiči zajišují nejen občerstvení, ale i dopravní obsluhu a technické zázemí. Dvakrát za rok

sbor organizuje již výše zmíněný sběr železného šrotu. Získané finanční prostředky se použijí na financování dětského tábora a doplnění výstroje či výzbroje.