Jaro přináší zvýšené riziko vzniku požárů


Hasiči lidem | Prevence - 16.03.2007


Jaro je v plném proudu a

roste počet požárů, které souvisejí s tradičně jarními aktivitami.

Jen za posledních 8 let požáry způsobené neopatrností při zakládání ohòů a vypalování trávy způsobily smrt

11 lidí a přinesly zranění 221 osobám.

V posledních dnech se opět začaly množit požáry v přírodním prostředí – požáry suché trávy, křovin, lesních porostů a také odpadů. Teplé

jarní počasí lidi totiž láká k pálení biologického odpadu (zbytky staré strávy, listí, větve, klestí). Hasiči navíc kvůli nenahlášenému pálení klestí nebo odpadů mnohdy vyjíždějí zbytečně.<br

/>

Každé jaro se hasiči bohužel setkávají také s případy zakázaného a velmi nebezpečného vypalování suchých porostů – trávy.

Málokdo si uvědomuje, že tyto

aktivity přímo ohrožují lidské životy! I zdánlivě tak bezpečná činnost jako je spalování shrabaných porostů může mít neblahé následky. Oheò v otevřeném prostoru se může velice snadno vymknout

kontrole – např. při silném větru – a způsobit nejenom ohrožení života a značné škody na majetku, ale také závažné ekologické následky-např. v podobě ztráty části lesa či úhynu živočichů. Stačí

jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika.

V loòském roce způsobilo zakládání ohòů v přírodě nebo vypalování celkem 377 požárů (v roce 2006 to bylo 322 požárů), při

nichž bylo 11 osob zraněno a majetkové škody činily plných 8,4 mil. Kč.

Požáry způsobené neopatrností při zakládání ohně v přírodě nebo vypalování trávy způsobily za

posledních 8 let celkem 4151 požárů, které připravily o život 11 lidí, zranily 221 dalších osob a způsobily škody za více než 131 mil. Kč.

Pamatujte, že vypalování porostů je

podle zákona o požární ochraně striktně zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona fyzické osobě pokuta až ve výši 25 000 Kč, právnické osobě a podnikající fyzické osobě může

být udělena sankce až do výše 500 000 Kč.

Zákon o požární ochraně hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých

látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru – jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár.

Navíc právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství – včetně přijatých protipožárních opatření – předem oznámit územně

příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Při nesplnění této povinnosti může být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do výše 500 000 Kč. HZS kraje pak má při

nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat.

V zájmu bezpečnosti své i druhých při pálení biologického

odpadu dodržujte tato pravidla:

 • Důsledně dbejte pokynů operačního důstojníka příslušného HZS kraje
 • velikost hromad klestí, případně zbytků po těžbě, po úklidu jenutno volit tak, aby shořely během pracovní směny nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor,
 • klest či odpad spalujte jen v bezpečné vzdálenosti od objektů a souvislých lesníchporostů. Zcela zakázáno je například rozdělávání ohně ve vysoké suché trávě, na strništi apod.
 • místo pro pálení ohraničte kameny, případně izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kdebudou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
 • oheò se nesmí nechat ani na okamžik bez dozoru, opustit místo pálení můžete až poté, co ohniště důkladně uhasíte,
 • při spalování odpadu mějte vždy po ruce dostatek vody popř. jiné hasební látky,
 • osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která jespalováním pověřena.
 • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
 • při nepříznivém počasí (silný vítr, sucho) oheò raději vůbec nerozdělávejte, přizhoršení počasí – např. silném větru – pak pálení ihned přerušte a oheò uhaste,
 • po skončení pálení ohniště důkladně uhaste a po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště místo pálenípravidelně kontrolujte. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které poryv větru může znovu rozdmýchat a oheò roznést do okolí.
 • přirozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh.

Je třeba si uvědomit, že nelze pálit všechno. Dle zákona o ovzduší lze

v otevřených ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné materiály. Pálení plastů, gum či jiných materiálů obsahujících chemické látky je zakázáno.

Povinnosti občanů a firem při pálení odpadů stanoví i další zákonné normy, např. zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech nebo vyhlášky jednotlivých obcí.

Pokud

se vám oheò vymkne kontrole, neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím tísòových linek 112 nebo 150. V prostředí jako je zahrada, pole, les či louka se oheò dokáže šířit velice rychle.

Sebemenší podcenění situace může způsobit neštěstí a značné materiální a ekologické škody s mnohdy nevratnými následky.