Zařízení civilní ochrany
Zařízením CO rozumíme zaměstnance nebo jiné osoby s

vyčleněnými věcnými prostředky právnických osob nebo obcí, vyškolené a prakticky odborně připravené k plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Jednotlivá zařízení jsou zřizována

podle § 2 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Doplòují základní složky integrovaného záchranného systému.
Zařízení CO se podílejí především na

zabezpečení úkolů evakuace, zabezpečení nouzového přežití (nouzové ubytování, stravování a zásobování vodou) a organizování humanitární pomoci. V případě příznaků hrozby ozbrojeného konfliktu

budou pro plnění úkolů za stavu ohrožení státu a válečného stavu zřizována zařízení CO pro zabezpečení ukrytí osob ve stálých úkrytech, zařízení CO pro zabezpečení výdeje prostředků individuální

ochrany, poskytování první pomoci, vyprošování osob a odstraòování následků mimořádných událostí, zjišování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminace a další zařízení CO

vyplývající z úkolů obranného plánování.
O účelnosti zřízení zařízení CO žádá zřizovatel HZS kraje. Zřizovatelem může být právnická osoba, podnikající fyzická osoba nebo obec. HZS kraje

ve svém vyjádření k účelnosti zřizování zařízení CO vychází ze schváleného havarijního plánu kraje a vnějších havarijních plánů.

Zařízení CO se zřizují:

  • u stávajících subjektů, které mají svým charakterem blízko k předpokládané činnosti a které lze využít při vyhlášení krizových stavů (např. školy, bazény, ubytovací a stravovacízařízení, sklady, komunální služby, myčky aut apod.)
  • jako nové organizační jednotky – např. z členů jednotek požární ochrany nebo z členů různých občanských sdružení, zejména voblasti požární ochrany a zdravotnické pomoci

Zařízení CO budou působit zejména na území svého zřizovatele jako místně příslušné zařízení CO obce nebo v rámci objektu

právnické osoby a podnikající fyzické osoby.
Jednotlivá zařízení CO budou aktivována podle potřeby k řešení mimořádných událostí s využitím havarijního plánu kraje, vnějších havarijních

plánů nebo krizového plánu kraje. Vzhledem k možnostem zpohotovení se nasazují ve druhém sledu, a to zejména při dlouhodobějším řešení mimořádné události (několik hodin až dní). Mimo

ustanovení zákona č. 239/2000Sb., o možnostech vytvářet zařízení CO v obcích a u právnických a podnikajících fyzických osob zařazených v havarijním plánu kraje pro zabezpečení úkolů ochrany

obyvatelstva v místě, je reálné vytvářet zařízení CO ve správním obvodu obce s rozšířenou působností – tato možnost je v souladu s § 13 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS, ve znění zákona č. 320/2002

Sb.
Finanční prostředky ke krytí výdajů potřebných pro činnost zařízení CO k plnění opatření ochrany obyvatelstva se zabezpečují u právnických a podnikajících fyzických osob dle § 8

nařízení vlády č. 463/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. U obcí se finanční prostředky zabezpečují podle § 7 a § 9 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve

znění pozdějších předpisů.