Oheò a požár
Aby došlo k hoření, je nutné splnit určité předpoklady.

Oheò je lidmi řízené a na určitý prostor ohraničené hoření.

Požár je nekontrolované a na určitý prostor neohraničené hoření,
které může

vzniknout z ohně nebo přímým zapálením.

Aby došlo k hoření, je nutné splnit tři předpoklady:

 1. přítomnost hořlavé látky
  • pevné (papír, dřevo, sláma atd.)
  • kapalné (benzín, olej, líh atd.)
  • plynné (zemní plyn, propan-butan atd.)
 2. přítomnost oxidačního činidla
  • nejčastěji vzdušný kyslík
 3. přítomnost zápalnéteploty

Pokud kterýkoli z daných tří předpokladů potlačíme, oheò uhasíná (např. vodou odejmeme zápalnou teplotu, pěnou zabráníme

přístupu kyslíku apod.). Tento princip se často vysvětluje na tzv. ohòovém trojúhelníku, jehož každá strana představuje jeden z předpokladů pro hoření:Třídy požárů
 • Třída A – požáry pevných látek

  (např. dřevo, uhlí, textil, papír, sláma, seno, plasty), jejich hoření je zpravidla doprovázeno žhnutím.

 • Třída B – požáry kapalin nebo látek, které přecházejí do kapalného

  skupenství (např. barvy a laky, benzin, nafta, dehet, oleje, ředidla, aceton, vosky, tuky, asfalt, pryskyřice, mazadla).

 • Třída C – požáry plynů (např. zemní plyn, propan-

  butan, vodík, svítiplyn, acetylen, metan).

 • Třída D – požáry lehkých alkalických kovů (např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem). Při hoření těchto kovů dochází k vývinu

  obrovských teplot, hašení takovýchto požárů vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků.

 • Třída E – požáry elektrických zařízení. Tato

  třída již byla zrušena

 • Třída F – požáry jedlých tuků. Tyto požáry jsou velmi problematické. Zkouškami bylo prokázáno, že nejbezpečnější hasební látkou jsou vodní

  hasicí přístroje se speciálními aditivy, jejichž chemická reakce s olejem vytváří ochranný film. Nouzovou možností je i přikrytí pokličkou nebo dekou, ale ne vždy je to bezpečné a plně funkční.