Klasifikace nebezpečnosti látek


Hasiči lidem - 17.06.2006


vychází z požadavků nařízení vlády, kterým se

stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování.

Většina chemických látek je označena symboly, které

vymezují jaká rizika podstupujeme při použití dané látky a jak se před nimi chránit. Podle legislativy Evropské unie se jednotlivá rizika označují jako <a href=

„http://www.mvcr­.cz/hasici/iz­s/oschs/vety_ha­sici.html“>R–věty (Risk phrases) s oficiálně přiřazeným číselným kódem. Požadovaná bezpečnostní opatření se pak označují jako <a href=

„http://www.mvcr­.cz/hasici/iz­s/oschs/vety_ha­sici.html#vetys“>S–věty (Safety phrases) taktéž s oficiálně přiřazeným kódem.

Důležité bezpečnostní informace se

uvádějí i na nálepkách obalů chemických látek v podobě piktogramů. Piktogramy poskytují rychlé informace o tom, jestli daná látka je hořlavina, výbušnina, oxidační činidlo, jed, zdraví škodlivá

látka, žíravina, dráždivá látka nebo látka nebezpečná pro životní prostředí.

 • výbušné
 • oxidující – při styku s jinými látkami vyvolávají vysoceexotermní reakci
 • extrémně hořlavé – kapaliny s bodem vzplanutí do 0 °C nebo látky vznětlivé při styku se vzduchem za normálních podmínek
 • vysoce

  hořlavé – kapaliny s bodem vzplanutí do 21 °C; látky u kterých může za normálních podmínek dojít k zahřívání a samovznícení; pevné látky které se mohou vznítit a dále hořet po krátkém styku

  se zápalným zdrojem; látky uvolòující ve styku s vlhkostí vysoce hořlavé plyny
 • hořlavé – s bodem vzplanutí mezi 21–55 °C
 • vysoce toxické – mohou vevelmi malém množstí způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt
 • toxické – jako předchozí bez specifikace množství
 • zdraví škodlivé -jako předchozí
 • žíravé – při styku s živou tkání způsobují její poškození
 • dráždivé – při přímém dlouhodobém nebo opakovaném styku s kůží nebosliznicí mohou vyvolat zánět
 • senzibilizující – po vdechnutí nebo proniknutí kůží mohou vyvolat zánět
 • karcinogenní – mohou vyvolat nebo zvýšitčetnost výskytu rakoviny
 • mutagenní – mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu genetických poškození
 • toxické pro reprodukci – mohou vyvolat nebozvýšit četnost výskytu nedědičných poškození potomků nebo poškození reprodukčních funkcí či schopnosti reprodukce
 • nebezpečné pro životní prostředí
E

výbušný
O

oxidující
F+

extrémně hořlavý
F
<img src=„pimg/hor­lavy.png“ height=„61“ width=„62“ alt="" />
vysoce hořlavý
C
<img src=„pimg/zira­vy.png“ height=„61“ width=„62“ alt="" />
žíravý
T
<img src=„pimg/toxic­ky.png“ height=„61“ width=„62“ alt="" />
vysoce toxický
+T

toxický
Xn

zdraví škodlivý
<divclass=„centr“> Xi

dráždivý
N

nebezpečný pro
životní prostředí


Označení

nebezpečných látek při přepravě

Při silniční i železniční přepravě nebezpečných věcí se užívají výstražné tabulky oranžové barvy s černým okrajem. V horní polovině

oddělené od dolní černou čarou je identifikační číslo označující povahu nebezpečí, v dolní identifikační číslo látky, např.

<img src=

„pimg/kemler.png“ height=„55“ width=„60“ alt="" />

nahoře: identifikační číslo nebezpečnosti (Kemlerův kód)
2 = plyn
6 = jedovatý<br

/> 8 = žíravý

dole: identifikační číslo látky (UN KÓD)
1050 = chlorovodík, bezvodý

Identifikační číslo

nebezpečnosti (Kemlerův kód)

Sestává ze dvou nebo tří číslic. Obecně označují číslice tato nebezpečí:

2 – Unikání plynu tlakem nebo chemickou

reakcí

3 – Hořlavost kapalin (par) a plynů

4 – Hořlavost tuhých látek

5 – Vznětlivost (podporující hoření)
<br

/>

6 – Jedovatost nebo nebezpečí nákazy

7 – Radioaktivita

8 – Žíravost

9 – Nebezpečí prudké samovolné

reakce

 • zdvojení číslice označuje intenzifikaci příslušného druhu nebezpečí.
 • X před identifikačním číslem znamená, že látka reaguje nebezpečně svodou. Pro takovéto látky smí být použita voda pouze po schválení znalci.
 • 9 (nebezpečí prudké samovolné reakce) podle konkrétní látky může znamenat nebezpečí výbuchu, rozpadunebo polymerační reakce, jejichž následkem může být uvolòování značného tepla, nebo hořlavých a nebo jedovatých plynů.
 • následující kombinace číslic mají přitom zvláštní význam :22, 323, 333, 362, 382, 423, 446, 44, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842 a 90

Identifikační číslo látky (UN kód)

Je číslo podle seznamu

Spojených národů a je vždy čtyřmístné.