Rostoucí počet požárů zaměstnává hasiče...


Hasiči lidem | Prevence - 16.06.2006


… množí se případy lesních

požárů. Suché a teplé počasí, které v poslední době zasáhlo republiku, zvyšuje riziko vzniku požáru v lesích a vůbec v přírodním prostředí (louky, parky apod.)

Suché a teplé

počasí, které v poslední době zasáhlo republiku, zvyšuje riziko vzniku požáru v lesích a vůbec v přírodním prostředí (louky, parky apod.). Od včerejška (15.6.) například zasahují hasiči u požáru

lesního porostu v Bělé pod Bezdězem na Mladoboleslavsku. Do hašení se zapojil i vrtulník Letecké služby Policie čR.

Ve středu 14.6. a ve čtvrtek 15.6. likvidovalo několik

jednotek požární ochrany s dvanácti cisternovými automobily rozsáhlý lesní požár v těžko přístupném terénu u obce Tuhaò na českolipsku. Ve středu hasiči zasahovali například u dvou lesních

požárů na Náchodsku. Množí se rovněž případy požárů trávy.

Teplé a suché počasí bez výraznějších dešových srážek se odrazilo i v celkovém nárůstu požárů. Ve čtvrtek 15.6.

zasahovali hasiči u celkem 96 požárů (78% nad dlouhodobým průměrem), ve středu 14.6. u 91 požárů, (69% nad průměrem), vysoce nadprůměrný byl i počet požárů v předchozích dnech.

S příchodem letních školních prázdnin a dovolených do lesů obvykle zavítá velké množství lidí, kteří díky své nedbalosti riziko ještě dále zvyšují. V loòském roce hasiči likvidovali celkem

626 lesních požárů, většina z nich byla způsobena lidskou nedbalostí – a již při rozdělávání ohně nebo od nedopalků cigaret. Bohužel se vyskytují i případy úmyslně způsobených požárů v

lesích.

Kouření v lese je ze zákona zakázáno, rozdělávat a udržovat otevřený oheò lze jen na vyhrazených místech. V případě porušení tohoto striktního zákazu mohou provinilci

dostat pokutu až do výše 15 000 Kč, pokud dojde k požáru a nejedná se o trestný čin (nevznikne škoda vyššího rozsahu), sankce se může vyšplhat až do výše 25 000 Kč. Zakázáno je samozřejmě i

odhazování hořících nebo doutnajících předmětů.

Oheò v přírodě se může velice snadno vymknout kontrole a napáchat značné majetkové a ekologické škody. Jen v roce 2005

způsobily lesní požáry zranění 13 lidem a škody se vyšplhaly na 21 mil. Kč.

Lesní požáry se hasičům obtížně likvidují, protože k nim zpravidla dochází v těžce přístupném

terénu, kde nelze plně využít hasičskou techniku. Chování ohně v lese je navíc mnohdy nevyzpytatelné (požár se může šířit pod zemí) a podobné zásahy jsou mnohdy časově velmi náročné a vyžádají

si povolání většího množství jednotek požární ochrany.

V letošním roce funguje letecká hasičská služba. Její letadla pravidelně provádějí hlídkové lety nad prostory s

největším rizikem vzniku lesních požárů. V případě potřeby se letecká technika může zapojit i do hašení. Na hlídkové a hasební činnosti se podílí i vrtulníky Letecké služby Policie čR.
<br

/>

Zde je několik základních rad od záchranářů, jak v přírodě zacházet s ohněm:

 • Zvolte pro ohniště vhodné místo. Mělo by být vzdáleno alespoò 50 m od

  okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov a předmětů, které se mohou snadno vznítit. Oheò nezakládejte pod větvemi stromů, na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance nebo

  rašelině, v blízkosti suché trávy nebo obilí, stohů, seníků apod. Létající jiskry nebo náhlý poryv větru totiž velmi snadno způsobí neštěstí. Zcela zakázáno je rozdělávání ohně na místech se

  vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi. Naopak ideální je například hliněný podklad.
 • Za silného větru nebo v období extrémního sucha oheò v přírodě raději

  vůbec rozdělávejte.
 • Při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí – např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. V

  případě větších vater je vhodné ohniště oddělit pruhem širokým až jeden metr, který bude zbavený veškerých hořlavin.
 • K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě

  nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. Oheò se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny. Pro podpal jsou zakázány všechny uměle vyrobené

  látky. Podle zákona o ochraně ovzduší (§ 3 zákona č. 86/2002 Sb.) můžeme v otevřených ohništích kromě dřeva spalovat pouze suché rostlinné materiály, dřevěné uhlí či plynná paliva určená

  výrobcem, tyto paliva a materiály navíc nesmí být kontaminovány chemickými látkami.
 • Pokud chystáte velkou vatru, dejte si pozor, aby byly polena poskládány do stabilní

  pyramidy (např. pomocí záseků na polenech), která umožní prohořívání dovnitř a zabrání nebezpečí rozvalu pyramidy do okolí. Raději nedělejte velký oheò s vysokými plameny.
 • Oheò nesmíte ponechat ani na okamžik bez dozoru. Mějte nachystán dostatek vody či písek, kdyby se oheò vymykal kontrole. I proto je dobré umístit ohniště blízko vodního zdroje.
 • Ohniště důkladně uhaste, buï zalitím vodou nebo alespoò zasypáním zeminou. Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladná. I ve zdánlivě zcela

  vyhaslém ohništi se mohou dlouhou dobu skrývat žhavé oharky a poryv větru je pak rozdmýchá a roznese do okolí. Každý rok hasiči kvůli tomu musí zasahovat.
 • Zejména půda

  v jehličnatém lese je z hlediska možného vzniku a šíření požáru velmi riziková. Hrabanka tvořená zetlelým jehličím může prohořet až do značné hloubky a nepozorovaně se šířit do stran i mimo

  ohniště. Nedbalé uhašení proto nestačí a ohniště je nutné alespoò důkladně prolít vodou!
 • Oheò neroznášejte po okolí, např. na zapálené větvi.
 • Pamatujte, že oheò a alkohol nepatří k sobě.
 • Zvl᚝ pozor na sezení a hry příliš blízko plamenů, stačí málo a může dojít k vznícení šatů, ožehnutí vlasů, řas a

  popálení.

Pokud vám hoří oděv a není k dispozici dostatek vody k uhašení, neutíkejte – během či chůzí se oheò ještě více rozšíří. Okamžitě si lehněte na zem a pro

ochranu obličeje si ho zakryjte dlaněmi (dlaně nepřikládejte na tvář pouze v případě, že hoří rukávy oblečení). Válejte se, dokud plameny neuhasnou – válením se zamezí přístupu kyslíku

potřebného k hoření. Je-li po ruce deka, nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být textilie z umělých látek), lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu.