Historie dobrovolných hasičů v obci Slatina od roku 1888
26. února 1888 byl v obci Slatině založen Sbor dobrovolných hasičů — dnešní hasičský sbor. Od té doby uplynulo plných 130 let. V proudu dějin národa je to výročí nepatrné, ale pro nás hasiče a

obec Slatinu je velmi významné.

Je zároveò dobrou příležitostí podívat se do minulosti. Vždy historie je učitelkou života. Měla a má i dnes velký význam nejen pro pouhý popis jevů,

objevování zákonitostí v přítomnosti, ale i pro předvídání budoucnosti.

Historie zakládání hasičských sborů

Zakládání hasičských sborů má složitou historii. První (hasičské

sbory) vznikaly v minulém století v některých větších městech Evropy jako sbory nedobrovolné.

Z dobrovolných hasičských sborů v bývalé Rakousko-Uherské monarchii bylo založeno několik

sborů německých.

Mezi prvními v českých zemích vznikl roku 1854 německý hasičský sbor v Zákupech, v roce 1861 sbory v Liberci a ve Fulneku. Vlivem tehdejší politické situace byly pro

zakládání českých dobrovolných hasičských sborů málo příznivé podmínky. Pro pochopení si stačí připomenout zrušení ústavy Františkem Josefem I. v roce 1851, nastolení absolutistické vlády a

zesílení germanizace.

I když se o deset let později, po pádu Bachova režimu, postavení našich národů zlepšilo, i když obyvatelům čech a Moravy pak formálně zaručovala nova ústava mimo

jiné i svobodu spolčovací a shromažïovací, nebylo ještě snadné získat od nadřízených rakouských úřadů souhlas nebo povolení k založení českých dobrovolných hasičských sborů.

To se poprvé

povedlo v roce 1864 ve městě Velvary, kde vzniká první český dobrovolný hasičský sbor. Po Velvarech následují města další. Zakládání hasičských sborů mělo v tomto období velký národní význam,

protože na jejich schůzích se mluvilo česky a při veřejných vystoupeních se shromažïovalo a uvědomovala si svou sílu české obyvatelstvo.

V některých místech se objevovaly také společné

spolky tělocvičně-hasičské. Sbory se začaly brzy spojovat v okresní a župní hasičské jednoty. Podívejme se stručně na politickohospo­dářskou situaci obci Slatině v období založení hasičského

sboru. Konec minulého století je i ve Slatině poznamenán rozpadem feudální moci.

Historie obce Slatina

Roku 1775 vyhořel ve Slatině zámek i dvůr jehož majitelem byl Josef,

hrabě z Canalu. Při požáru byly zničeny důležité české listiny dokumentující, že Slatina i okolní obce byly od nepaměti slovanského původu.

Roku 1776 nechal hrabě z Canalu zámek i dvůr

znovu postavit. Pánové z Canalu byli majiteli obce do roku 1847, kdy Slatinu zakoupil Raimund — říšský rytíř z Manerů, který zde byl pánem do roku 1895. Slatinu od něj odkoupil Rudolf Richter,

velkoobchodník v Opavě. Nový majitel rozprodal celý dvůr Karlovice. Pozemky koupili většinou rolníci z Tísku a z Nového Světa. Později prodal Richter Slatinu podnikateli z Vídně Lamplovi a ten

ji roku 1904 prodal Karlu Dobnerovi z Dobenau.

Od něj v roce 1911 zakoupila panství obec Slatina za 550 000 korun.

Nutno připomenout, že v obci koncem 19. století sílil

germanizační tlak, který vyvrcholil bojem o charakter zdejší české školy, která měla být rozšířena z dvojtřídní na trojtřídní s tím, že třetí třída bude německá. Panstvo a několik rodin stalo na

straně německé, většina občanů na straně české. Boj trval několik let a byl rozhodnut tehdejším farářem Küttlem, který se rázně postavil proti zřízení německé třídy a situaci zachránil ve

prospěch čechů.

Obec Slatina byla v této době střediskem českého učitelstva.

V pohostinství u Stanovských se scházeli čeští učitelé z okolních obcí, mnohdy i s rodinami. Zde

nacvičovali „Kde domov můj”, recitovali české básníky, zpívali. K dokreslení popisovaného období je třeba uvést, že do okolních měst — Bílovec, Ostrava, Opava, Fulnek — se chodilo pěšky, jen

sedláci si mohli do- volit jízdu koòmo.

Muži pracovali jako pacholci a pomocníci u spřežení koní nebo volů na slatinském statku nebo jako dřevaři v panských lesích, mnozí jako dělníci v

továrně továrníka Salchera v Bílovci, nebo docházeli za chlebem týdně pěšky do ostravských dolů a hutí. Ženy se staraly o domácnost, pracovaly na polích a při ošetřování dobytka.

Domy

byly většinou dřevěné, kryté došky nebo šindelem. Svítilo se loučemi, později petrolejovými lampami.

Mládež se scházela večer na návsi u rybníka v kaštanové aleji a zpívala. Zpívalo se

česky. Netřeba připomínat, že panstvo nepřálo zdejšímu lidu, bylo proti formování českého života a brzdilo veškeré národnostní i sociální snahy čechů.

**První hasičský sbor ve Slatině

vznikl už v roce 1873**

Přes tyto skutečnosti byl v obci Slatině sbor dobrovolných hasičů ustaven již v roce 1873. Přesný záznam této události z požární kroniky zní:

*Roku 1873

založen byl ve Slatině první hasičský sbor, jehož zakladateli byli pánové František Banert, František Nikl, Rudolf Stanovský a jiní. Tento sbor, protože nespočíval na základě stanov, ani

nepatřil do svazku všeobecné podporovací pokladny, nalezl zakrátko několik nepřátel, kteří začali jeho základ podkopávati, takže brzy spolek ten se rozešel. Pozoruhodné jest, že sbor ten

zúčastnil se od roku 1873 do roku 1879, tedy za šest roků, při 32 požárech, a to zvláště v letech- 1874 — 1875. Za 13 měsíců účinkovali při jedenácti požárech vesměs ve Slatině a Novém Světě.*

*Když roku 1879 spolek ten se rozešel, zanechal po sobě jednu čtyřkolovou jednoproudní stříkačku, která roku 1873 zakoupena byla u firmy Hiller z Brna, několik košů na vodu a jiné

lezecké nářadí a odevzdal věci ty obci slatinské pod správu.*

*Také se nacházela jistá pokladní hotovost — nejvíce příspěvky. Několik členů se usneslo za tuto pokladní hotovost obci

učiniti věčnou památku, a tak se stalo, že zakoupeny byly stromky a vysazeno v obci lipové stromořadí a nazváno „císařská alej" na upomínku stříbrné svatby „Jejich Veličenstev císaře a

císařovny". Toto stromořadí, dnes již krasně rozvinuté, skýtá nám vzácnou upomínku na první hasičský sbor ve Slatině.*

*Tak uplynulo 8 roků, a sice od roku 1880 do roku 1888, kdy v obci

Slatině hasičského sboru nebylo, až konečně:*

*26. února 1888 sešla se první ustavující valná hromada za účelem založiti v obci dobrovolný hasičský sbor. Přítomno bylo 26 členů, kteří

svůj přístup do spolku za dobrovolný určili. Na to se prozkoumaly německé stanovy, které byly již od roku 1885 Rudolfem Stanovským, Františkem Banertem a Josefem Stanovským podle vzoru

hasičského sboru z Vávrovic sestaveny a od slezských zemských úřadů roku 1885 schváleny.*

*Téhož dne — 26. února 1888 — odbývána byla za přítomnosti 26 členů činných první řádná valná

hromada a zvoleni první funkcionáři.*

*Náčelník p. Ondřej Vavrečka, jeho náměstek p. Vincent Bajnar, četařem od lezců p. Josef Stanovský, jeho náměstek p. Ignác Frgala, za důvěrníka p.

Petr Ocásek, četařem od stříkačky p. František Boháč, jeho náměstek p. Eduard Erlebych, za důvěrníka p. Josef Srubek. Dne 3. března 1888 se konala první výborová schůze. Výbor se usnesl

objednati výzbroj pro mužstvo a stejnokroje. členské příspěvky byly stanoveny na 10 krejcarů měsíčně.*

Tolik citát z kroniky.

Předválečné období

Tak se stal hasičský

sbor organizací se samostatnou právní subjektivitou a začal vyvíjet činnost podle vytyčeného programu a na základě schválených stanov. Sbor dobrovolných hasičů ve Slatině — moravská enkláva —

takový byl oficiální název spolku. (Slatina ve Slezsku — moravská enkláva — územně patřila obec ke Slezsku, politicky a správně k Brnu.)

Sbor pravidelně cvičil a zúčastnil se hašení mnoha

požárů v obci i okolí. Nutno se zmínit, že 7. října 1893 vznikl požár usedlosti Františka Srubka v ulici — dnes u paní Dlužanské — kde padl za obě lidský život. Na půdě uhořela 19letá dívka.

Velení bylo zpočátku v jazyce německém. Dne 29. května 1893 bylo na schůzi spolkové usneseno, aby knihy a velení se provádělo v řeči české. To bylo pro další český vývoj sboru velmi

důležité. Německé stanovy přeložil do češtiny velitel Raimund Stanovský. Jeho přičiněním zakoupil sbor dvě stříkačky — čtyřkolovou dvouproudní a dvoukolovou jednoproudní.

V roce 1907

přebírá velení sboru místní učitel Emil Kaluža, zakládá hasičskou pohřební pokladnu a spolkovou hudbu. Z této doby, z roku 1908 je také první fotografie sboru spolu s hasičskou hudbou. Hudbu

řídil Gustav Klos. V roce 1913 při příležitosti župního sjezdu hasičstva, který se konal ve Slatině, byl utvořen spolek hasiček. Do sboru se tenkráte přihlásilo 27 děvčat.

První světová

válka sbor krutě postihlo. Většina mladých hasičů odešla do války a sbor vyvíjel jen malou činnost. No bojištích I. světové války zůstalo 11 bratrů hasičů.

Po těžkém válečném období se

hasičstvo obce Slatiny v mladé československé republice plně obnovuje. Radost z ustavení samostatného československého státu byla mezi místním hasičstvem neutuchající. Věnovalo veškeré síly pro

rozkvět vlasti a sboru.

Ustavení dorostu v roce 1922, obětavost a statečnost při požárech i začínající kulturní a společenská činnost sboru v obci jsou toho dokladem. V tomto období byl

slatinský sbor v rámci župy jedním z nejlepších.

V roce 1928 oslavil sbor 40. výročí svého trvání. K tomuto jubileu byla sborem vydána malá brožura o dějinách obce, o existenci spolků.

politických stranách a o práci zastupitelstva obce.

V roce 1932 došlo ve vedení sboru ke krizi. Sbor byl na krátkou dobu rozpuštěn, ale zásahem župních činitelů brzy znovu ustaven.

V roce 1937 měl sbor 45 členů činných, 5 členů bez výzbroje 26 členů přispívajících a 7 členů čestných. V té době (hasičský sbor) zajišoval školení civilní protiletecké obrany. Schylovalo se k

Mnichovu, II. světové válce.

Rok 1938 byl rokem jubilejním. Sbor oslavoval 50. výročí svého založení. Slavnost byla odložena na podzimní měsíce a zúčastnilo se jí 300 hasičů ze všech

okolních obcí, dokonce německý sbor ze Staré Vsi a sbor továrníka Salchera z Bílovce.

Brzy na to vzplála druhá světová válka. Ze sboru byla vytvořena polovojenská organizace s německým

velením. Do sboru byli povinně zařazeni mladí muži a dívky, a proto měl tenkráte nejvyšší počet členů. Odumřel kulturní a společenský život v obci. Lidé se scházeli velmi opatrně, mluvili

otevřeně jen s důvěrnými přáteli.

V říjnu 1940 byl zatčen bratr Alois Vajda z Nového Světa a vězněn v koncentračním táboře až do příchodu Rudé armády v roce 1945. Na cestě k domovu

podlehl následkům dlouholetých útrap, zemřel v Roudnici, aniž došel domů ke svým blízkým. Posmrtně byl jmenován čestným členem hasičského sboru a na jeho rodném domku mu byla (hasičským sborem)

odhalena pamětní deska. Několik dalších bratrů hasičů bylo během nacistické okupace přechodně vězněno.

Rok 1945 byl rokem vítězným. Občané se dočkali svého osvobození. Obcí se přehnala

fronta. Při osvobozovacích bojích vzniklo po oboustranně dělostřelecké palbě několik požárů. Hašení však bylo znemožněno prudkou dělostřeleckou palbou obou bojujících stran. Válečné běsnění

trvalo naštěstí jen dva dny.

Poválečné období

Prvním velitelem po osvobození obce Slatiny byl prozatímně zvolen bratr Hugo Žůrek a po valné hromadě v roce 1946 převzal velení

sboru Antonín Nikel. Do sboru tenkráte vstoupili mladí, obětaví muži, mnozí z nich dlouhodobě plnili svědomitě a odpovědně úkoly v požárním sboru.

Po osvobození se také podstatně zlepšilo

materiální vybavení. Sbor zajistil motorové stříkačky PS 8 a DS 16 se vším příslušenstvím.

Sbor tenkráte vyvíjel také bohatou kulturní činnost. V režii Roberta Seidlera jeho členové

sehráli s úspěchem několik divadelních her. Sbor pořádal osvětové přednášky a rozvíjel společenskou činnost. Celé této generaci hasičů patří zasloužená úcta a dík.

**československý

svaz požární ochrany**

Národní shromáždění čSR schválilo 24. dubna 1953 vládní návrh zákona č. 35 „O státním požárním dozoru a požární ochraně" a 27. listopadu téhož roku vládní nařízení

„O reorganizaci státního požárního dozoru a požární ochrany“. Sbor dobrovolných hasičů dostal nový název — československý svaz požární ochrany, zkratkou čSPO. Úkolem vládního nařízení bylo

vybudovat novou socialistickou požární ochranu.

V obci byly zavedeny pravidelné preventivní prohlídky a dohlídky soukromých, družstevních i státních budov a objektů a žòové hlídky k

ochraně úrody na družstevních polích.

Požární sbor zajišoval tehdy i v dalších letech výchovu občanů k požární bezpečnosti a ochraně společného majetku hlavně přednáškami, rozhlasovými

relacemi. promítáním filmů s protipožární tématikou, školil mlátičkáře, prohlížel výmlatová střediska.

Pro pozitivní vývoj požární ochrany vůbec mělo velký význam vydání zákona „O ochraně

před požáry a jinými živelními pohromami". Péče o požární ochranu byla tímto zákonem uložena přímo národním výborům a požární sbory se staly jejich výkonnými orgány.

Rozšířila se

podstatně členská základna sboru a byl schválen návrh nových stejnokrojů. V roce 1955 obdržel sbor od Okresního národního výboru v Bílovci dlouho očekávané motorové vozidlo — nákladní OPEL —

vlastně vrak. Obětavostí členů bylo opraveno a dáno do provozu se stříkačkou DS 16, která se za vozidlo zavěšovala.

Koncem 60. let bylo slatinskému požárnímu sboru přiděleno vyřazené

poštovní vozidlo TATRA 805. Bylo nákladem sboru opraveno a upraveno pro účely PO. Dále byla ze sousední Staré Vsi předisponována (našemu sboru) další TATRA 805. Byla opravena mladými požárníky a

později převedena požárnímu sboru v Bítově.

Hlavní oblastí činnosti SPO v obci se stal výcvik členstva v zacházení s protipožární výzbrojí. Výcvik probíhal pravidelně v letních

měsících na okrskových soutežích a aplikačních cvičeních okolních požárních sborů. Při cvičeních sbor zajišuje údržbu a čištění vodní nádrže, která byla postavena v akci „Z“ rovněž koncem 60.

let.

Nová hasičská zbrojnice

Velkým problémem v požárním sboru i v obci samé bylo po celé popisované období nedostatečné uskladnění požární výzbroje a výstroje. Původní

hasičské skladiště bylo umístěno v místě dnešní autobusové čekárny. Mělo dřevěnou věž k sušení hadic a bylo malé a zchátralé.

V šedesátých letech byla zbořena a požárníkům byla přidělena

národním výborem jako provizorní zbrojnice garáž autobusů čSAD v ulici. Naprosto nevyhovovala požárním účelům.

Požárníci celá léta volali po nápravě. A také se dočkali. V roce 1974 byla

pro obec Slatinu povolena a finančně dotována výstavba nové požární zbrojnice. Zahájení výstavby předcházela dlouhá jednání zástupců MNV ve Slatině a čSPO s nadřízenými národními výbory, než

došlo k definitivnímu rozhodnutí.

Dne 26. června 1974 byly vytyčeny základy a do konce roku 1974 byla budova i zastřešena. Nikdo tomuto úspěchu nechtěl věřit. Výstavba byla prováděna

v akci „Z“. Stavbu projektoval ing. Svoboda, technický dozor měl ing. Bureš a vedoucím stavby byl předseda čSPO bratr Antonín Jedlička.

Celkové náklady činily 1 000 000 Kčs, hodnota díla

byla vyčíslena částkou 1 200 000 korun. Na stavbě bylo odpracováno občany 387 38 hodin, požárníky 9 209 hodin.

Dne 4. a 5. června 1977 byla nová požární zbrojnice spolu s budovou pošty

slavnostně otevřena. Nech slouží budoucím požárníkům jako důkaz lidské obětavosti, svornosti. nadšení, píle a pracovitosti generace občanů obce, kteří ji vystavěli.

**Integrace pod

Bílovecko**

V osmdesátých letech došlo k integraci okolních obcí pod správní celek řízený Městským národním výborem v Bílovci.

Požární sbor ve Slatině po integraci navázal

kontakty s oběma městskými požárními sbory a sloučení uvítal, nebo získal nejen vyšší finanční prostředky pro svou činnost, ale také cisternu Škoda 706 v hodnotě 400 000 Kčs. Při opravě tohoto

vozidla odpracovali požárníci 1260 hodin.

Společenská zábava, požárnické plesy, karnevaly, zábavy, oslavy MDŽ, účast na státních oslavách v obci i městě Bílovci, blahopřání požárníkům ——

jubilantům a loučení se zemřelými bratry čestnou stráží u katafalku a smutečními proslovy jsou jen skromným příspěvkem k životu v obci. Vznik požárního sportu mládeže i dospělých

Pravidelnou činnost s mládeží od nejútlejšího věku a s dorostem lze v naší organizací datovat rokem 1972. Počáteční neúspěchy v jednotlivých soutěžích a v celkové přípravě mládežnických

kolektivů můžeme připsat na vrub praktických neznalostí a malých zkušeností.

V roce 1975 se již naši nejmladší zapojují do celostátní hry „Plamen“. V roce 1976 se dostavují první

výraznější úspěchy, které byly završeny mimořádným úspěchem dorosteneckého kolektivu v roce 1987, který se vítězstvím v okresním a krajském kole v požárním sportu probojoval do národního

finále celoroční soutěže, jež proběhlo ve dnech 8. – 13. července 1987 v Hradci Králové, kde obsadil 2. místo.

Ustavení zásahové jednotky a soutěžního družstva mužů

Po

přidělení odpovídající požární techniky od MěNV v Bílovci byla v naší organizaci ustavena zásahová jednotka.

Vysoké požadavky na rychlost, obratnost a odvahu kladené na její příslušníky

při překonávání překážek u požárů, přinesly potřebu zvýšit fyzickou i psychickou úroveò jednotky. Proto bylo ve výcvikovém roce 1983 ustaveno družstvo mužů pro soutěže v požárním sportu ve

složení: Miloš Honus, Jiří Richtár. Jiří Bartoš, František Kotala, Milan Klein, Jaroslav Richtár.

Pod vedením zkušeného a obětavého člena sboru Miloše Honuse se začalo s nácvikem. V

témže roce se družstvo se střídavými úspěchy zúčastnilo několika soutěží.

V roce 1984 se kádr družstva ustálil. Zúčastnil se osmi soutěží, ve kterých se již začal umísovat na předních

místech.

Po zvýšení počtu členů kolektivu soutěžila v roce 1986 už dvě družstva.

V témže roce byla založena I. liga v požárním sportu okresu Nový Jičín, kterou vyhlásil náčelník

okresní správy sboru SPO. Soutěží se v běhu 100 m s překážkami, štafetě na 4×100 m a požárním útoku. Do ligy bylo nasazeno šest nejlepších týmů okresu, z toho tři dobrovolné veřejné požární

sbory (mezi nimi i SPO Slatina), dva dobrovolné závodní požární sbory a okresní útvar Sboru požární ochrany. Několikaměsíční příprava byla korunována úspěchem a kolektiv mužů obsadil v silně

konkurenci celkově druhé místo v okrese. Soutěž pokračovala i v roce 1987 a naši požárníci v tomto ročníku zvítězili.

Dění po roce 1989, z požárníků jsou hasiči

Politické změny

se odrazily i v hasičském hnutí. V dubnu 1990 bylo rozšířeno plénum okresního výboru Svazu požární ochrany v Novém Jičíně. Naši organizaci v něm zastupuje Pavel Binar, Miloslav Honus a

Ladislav Blaštík, členkou okresní revizní komise je Věra Binarová.

V červnu byly zrušeny krajské výbory SPO. Vrcholem byl mimořádný sjezd SPO v prosinci, na němž se celorepubliková

organizace přejmenovala na Sdružení hasičů čech, Moravy a Slezka a místní organizace začaly nést název Sbor dobrovolných hasičů.

Slatinský sbor má na konci roku 1990 135 členů z toho 35

žen. Výrazně pokračuje v organizaci kulturního života v obci, pořádá karnevaly, tradiční ples, besedy s mládeží a podílí se na oslavách Mezinárodního dne žen i Mezinárodního dne dětí.

V

roce 1991 se obec Slatina osamostatnila a připojil se k ní Nový Svět jako nová místní část. Preventivní prohlídky prováděné členy sboru v domácnostech již po změnách zákonů nejsou povinné, v

obci se však provádějí nadále.

Zásahová jednotka použila vůbec poprvé dýchací přístroje a to při požáru rodinného domku místního občana Františka Babora. Hasiči významně pomohli i při

následných opravách značně poškozeného objektu.

V roce 1992 je členy jednotky 31 mužů. Mužské soutěžní družstvo zažívá nejlepší období v historii, boduje ve Velké ceně a na

Mistrovství české republiky obsazuje celkové 2. místo, v požárním útoku Slatinu nepřekonal nikdo.

I v roce 1993 hasiči stále provádí kontrolní preventivní prohlídky v domácnostech.

Zásahová jednotka cvičí, se svou technikou pomohla s postřikem kostela. Nově je zařazena do plošného pokrytí okresu Nový Jičín. Z příspěvku ve výši 25 tisíc korun pořizuje dýchací přístroje

Saturn.

Soutěžní družstvo mužů se po chybě na oblastním kole neprobojovalo na Mistrovství republiky, z finančních důvodů vynechává i Velkou cenu.

V tomto roce sbor přišel o vážené

členy – zemřeli Antonín Jedlička, čestný předseda a Jiří Hon, dlouholetý kronikář.

Rok 1994 přinesl personální směny ve vedení sboru. Starostou byl na Výroční valné hromadě 29. ledna

zvolen Luděk Míček, velitelem zásahové jednotky Jaroslav Kozák. V okrsku Tísek nás nově zastupují Jaroslav Kozák a Danuše Reková. Ze svých pozic tak odchází dlouhodobý starosta pan Pavel Binar a

velitel Miloslav Honus, k jehož zásluhám patří i významné úspěchy soutěžního družstva.

Deset členů zásahové jednotky z celkových 21 prošlo specializačním kurzem nositele dýchací techniky.

V Kostelním lese a u p. Klementa likvidovali požáry.

Za 181 tisíc korun obec zakoupila cisternovou automobilovou stříkačku CAS 25 Škoda 706 RTHP. Vozidlo nejprve vlastnil PŽV

Nový Jičín, než se v prosinci 1986 dostalo hasičům JZD v Ženklavě. Do konce roku 86 CASka ještě stihla zasahovat u dvou požárů.

Následujících osm let aktivně sloužila hasičům z JZD

Ženklava jak u požárů, tak u technických zásahů, především v místě dislokace, ale i v přilehlém okolí. Při příjezdu do Slatiny měla najeto 7 221 km. Vůz od roku 2012 slouží hasičům v sousední

obci Hrabství.

Soutěžní družstvo mužů se pečlivě připravovalo v zimním období v bílovecké tělocvičně. Muži hladce zvládli okresní kolo a statečně bojovali i v oblastním kole v Novém

Bohumíně. V postupu je však zastavila chyba v požárním útoku.

Mladí hasiči pod vedením Františka Kotaly obsadili v okresním kole soutěže Mladý požárník 2. místo, v soutěži o pohár v

Bílovci 1. a 2. místo.

Po dlouhé době byla soutěž mladých hasičů uspořádána i u nás ve Slatině, poprvé se konala soutěž O putovní pohár starosty SDH Slatina.

V roce 1995

sestavil Výbor SDH volební kandidátku do obecního zastupitelstva. Starostou obce byl po úspěšných volbách zvolen starosta sboru Luděk Míček.

Preventisté sboru provádějí i nadále kontroly

v obci. Zásahová jednotka se rozrostla o dva členy a výrazně modernizoval vybavení – za přispění okresního úřadu pořídil pět zásahových oděvů Fireman z materiálu Nomex.

Soutěžnímu

družstvu mladých hasičů se daří umisovat se na prvních příčkách v soutěžích v požárním sportu. Muži pod vedením Jaroslava Kozáka v roce 1995 předvedli svůj um šestadvacetkrát, podařilo se jim

postoupit na Mistrovství české republiky v požárním sportu, které se konalo v Hradci Králové. V konkurenci týmů, které měly ve svých řadách profesionální hasiče, skončili pátí.

Na místním

hřišti proběhla okrsková soutěž O putovní pohár starosty obce Slatina.

Půl hodiny před půlnocí 31. prosince zemřel člen SDH Ctirad Richtár ve věku 20 let.

Rok 1996 byl ve

znamení zvýšené činnosti třiadvacetičlenné zásahové jednotky při požárech. Siréna se v obci rozhoukala celkem třináctkrát, dvakrát hořel rodinný dům – v Bítově a v Tísku. Nejnáročnějším zásahem

byl požár lesa v Hrabství, který komplikoval silný vítr a velká plocha hoření. Z prostředků obce bylo zakoupeno pět párů zásahové obuvi.

Soutěžní družstvo mužů na oblastním kole ve Vrbně

pod Pradědem skončila na druhém místě, nepostoupilo tak “na republiku”. V oblasti práce s mládeží se podařilo sestavit družstvo dorostu. Na místním hřišti se kromě již tradičních soutěží O

pohár starosty SDH a O putovní pohár starosty obce Slatina konalo také okresní kolo soutěže dorostu.

Rok 1997 doposud nebývalým způsobem prověřil naše hasiče ze zásahové jednotky.

Zatímco od svého vzniku akutně bojovali téměř výhradně s požáry., v tomto roce nasazovali své životy při katastrofických povodních Morálně jejich 21 členů podporovalo dalších 90 členů SDH.

8. července zasahovali naši hasiči u čerpací stanice v Bílovci, kde řešili následky zaplavení zásobníků pohonných hmot vodou, instalovali norné stěny a vytlačovali zaplavené automobily. Ve

Velkých Albrechticích odstraòovali nánosy tvořící nebezpečné hráze, ve Staré Vsi evakuovali rodinu Ševčíkových a její majetek.

Za celý několikadenní zásah, kdy se hasiči brodili i po prsa

ve vodě, byly refundovány pouze dvě mzdy. Po návratu z práce “na cizím” hasiči začali pracovat v obci, kde opravovali střechu kulturního domu a vyčerpali několik zatopených sklepů.

čestná

uznání za nasazení obdrželi Luděk Míček, Jaroslav Kozák, Ivo řeháček, František Kotala, Miroslav Hlaváč, Jiří Richtár st. a Petr Klein.

Krom povodní likvidovala jednotka tři požáry – na

Novém Světě hořel rodinný dům, nad Ohradou dvakrát lesní porost.

Sbor opustila dlouholetá členka Jarmila Boháčová, do výboru byla zvolena Blanka Bartošová. Sbor získal vlastní IčO a tím i

větší samostatnost.

Soutěžní družstvo stanula na stupních vítězů dvanáctkrát ze sedmnácti absolvovaných soutěží. Opět se podařilo vybojovat postup na Mistrovství české republiky v

požárním sportu, které se v tomto roce konalo v Havlíčkově Brodě. Slatina se umístila na celkovém čtvrtém místě.

V roce 1998 byla spousta práce ve sboru věnována oslavám 110 let od

založení. Šest členů výboru se v komunálních volbách dostalo do obecního zastupitelstva.

Zásahová jednotka získala z prostředků okresního úřadu dvě turboproudnice, čím dál více práce

vyžaduje údržba vozidel CAS 25 Škoda 706 a DA Avia. Hasiči zasahovali v tomto roce čtyřikrát, vesměs u lesních požárů.

Na soutěžní družstvo dolehl věk, většina členů přesáhla třicítku a

jejich výkony tak již nemohou dostatečně soupeřit s mladšími kolegy. Na okresním kole v Příboře skončili muži na druhém místě, postup do oblastního kola měli naštěstí zajištěn loòským

vítězstvím. V Lipníku nad Bečvou však nebyli hodnoceni, nedokončili požární útok.

Dvanáctičlenný kolektiv mladých hasičů dosahuje pod vedením Františka Kotaly průměrných výsledků, v

letošním roce se však jedná teprve o jedny z jejich prvních zkušeností.

V souvislosti s oslavami 110 let od založení proběhlo taktické cvičení, zaměřené na novou výstavbu na “Nové cestě”.

Dálkovou dopravu vody z požární nádrže zajišovalo několik čerpadel z okolních sborů. Soutěže “O putovní pohár starosty obce Slatina” se zúčastnilo 20 družstev, samotné oslavy probíhaly v zámecké

zahradě. Součástí bylo několik dynamických ukázek, včetně slaòování, zásahu na vodě, hašení či vyprošování osob z havarovaných vozidel.

Kronika Sboru dobrovolných hasičů ve Slatině je v

roce 1998 vedena již 110 let.

I v průběhu roku 1999 v obci pokračovaly preventivní kontroly domácností. Dvanáct členů kontrolních skupin provedlo kontrolu v celkem 157 domácnostech a

sedmi objektech obce. Školením prošlo rovněž 13 členů preventivních hlídek, které provádějí dozor při akcích v kulturním domě. Pět set dvacet hodin práce věnovali členové sboru údržbě

techniky. Polovinu zabrala celková oprava CAS 25 Š706 včetně nástřiku. Opravena byla rovněž karoserie Avie. Finanční prostředky na opravy byly dotovány ze strany okresního a obecního úřadu.

Do vybavení jednotky přibyly další dva dýchací přístroje Saturn, obec je získala zdarma převodem od profesionálních kolegů z Bílovce. Celkem má těchto přístrojů jednotka už šest.

Zásahová jednotka hasila v tomto roce pětkrát – požáry lesů ve Slatině, Ohradě, Staré Vsi a Skřípově a požár budovy ve Staré Vsi. Mimo to samozřejmě cvičila, například na taktickém cvičení v

Lubojatech. Nově byl veškerý majetek obce pojištěn u Hasičské vzájemné pojišovny.

Soutěžní družstvo mužů pečlivě trénuje, ze třinácti soutěží dovezlo tři první místa. Na okresním kole

v požárním sportu však muži skončili druzí, dalšího postupu tedy nedosáhli.

Na náměstí v Novém Jičíně muži předvedli v rámci Hasičského dnu dva požární útoky veřejnosti. Družstvo

mladých hasičů se zúčastnilo celkem sedmi soutěží, v říjnu na branném závodě v Hájově zvítězilo. V dalších čtyřech soutěžích se děti umisovaly od druhého do pátého místa.

Výbor SDH

zajistil Jakubu Kozákovi čtrnáctidenní pobyt v Letní škole instruktorů v Jánských Koupelích, zaměřeném na výchovu nových vedoucích mládeže.

Sbor tradičně pořádal kulturní akce v obci –

kromě fotbalového utkání mezi svobodnými a ženatými se v tomto roce konal i zápas Slatina – Raduò, který jsme vyhráli 4:3. Nechyběl den otevřených dveří pro žáky Základní školy, návštěva ve

škole, dvojí sběr železného šrotu ani čištění požární nádrže. V srpnu proběhlo v zámecké zahradě Hasičské odpoledne.

SDH ve Slatině má v roce 1999 113 členů, z toho 13 ve věku 6–15 let.

I v roce 2000 byli hasiči nositeli kulturního programu a kromě zorganizování plesu a dvou fotbalových utkání se opět podíleli na spoluorganizování akce Jako Za Mlada.

Svépomocí vymalovali hasičskou zbrojnici. V průběhu roku do ní zavítaly nejen děti z místní školy, ale také více než stovka slatinských rodáků, jejichž setkání zorganizoval starosta Obce.

Ve Slatině se kromě tradičních pohárových soutěží pro mladé hasiče, muže a ženy konalo také okrskové kolo soutěže mužů a okresní kolo soutěže dorostu. Soutěžní družstvo mužů absolvovalo 17

soutěží, v okresním kole skončili druzí. Děti se zapojily do Floriánek Cupu – celoroční ligy mladých hasičů z okolních sborů. Celkově obsadili pod vedením vedoucích Františka Kotaly a Jakuba

Kozáka druhé místo.

Zásahová jednotka, kterou tvoří 22 členů, vyjela ke čtyřem požárům, poprvé v nových přilbách Schuberth, jež si hasiči oblíbili – stejné typy budou nakupovány i v

dalších více než 15 letech. Na nákup přispěl obci okresní úřad. Pořízeny byly také pláštěnky Jupiter.

Největší požár v dosavadní historii obce vznikl 9. dubna ve 14 hodin. Neopatrnost

dětí vedla ke vznícení stohu slámy zemědělského družstva. Na místě spolu s místními hasiči zasahovaly další čtyři jednotky dlouho do noci, dohled nad požářištěm trval až do dalšího dne.

Rok 2001 přinesl omlazení zásahové jednotky. Do ní nastoupila nová generace dlouhodobých členů – David Míček a Jakub Kozák. Pět současných strojníků doplnil Petr Binar a Zdeněk Bahr. Z

jednotky odešli Jiří Richtár a Lumír Lindovský.

Z prostředků obce a obecního úřadu byly pořízeny masky Auer SH-3, které se vnitřním bajonetem připínají přímo do zásahové přilby. Jednotka

vyjela ke čtyřem požárům a jedné technické pomoci. Soutěžní družstvo vyhrálo okrskové kolo, avšak na okresním obsadilo opět až druhé místo. Osmé místo družstvo obsadilo na nově organizovaném

Poháru starosty SH-čMS v Bouzově.

Mladí hasiči skončili v celoroční lize Floriánek Cup na celkovém třetím místě. Dvacet chlapců a děvčat se zúčastnilo letního tábora v Jánských

Koupelích.

V roce 2002 se sbor věnoval ve velké míře zásahové jednotce. Starosta obce a velitel jednotky dostali speciální krizové mobilní telefony, žádost o plovoucí čerpadlo a

osvětlovací techniku však byla zamítnuta z důvodu nedostatku financí vzhledem k rozsáhlým povodním v republice.

Jednotka dvakrát zasahovala u požáru, jednou vyhledávala utonulou osobu v

rybníce na Novém Světě. Tradiční fotbalové utkání Svobodní – Ženatí bylo ve svém poločase napínavé – stav byl nerozhodný 2:2. Ovšem nedohrálo se – nervózní pohledy hráčů i diváků směřovaly

přes pole směrem k Bílovci, odkud se z lesa valil kouř. Vzápětí se rozezněla siréna. Jednotka pak až do ranních hodin likvidovala rozsáhlý požár lesa ve Staré Vsi.

V souvislosti s

rozsáhlými povodněmi (pětisetletá voda) jsme byli po dva týdny zařazeni do pohotovosti pro případné záchranné práce, nakonec naší jednotky nebylo potřeba.

Soutěžní družstvo mužů dosáhlo v

17 soutěžích šestkrát na stupně vítězů, mladí hasiči soutěžili osmkrát.

Mandát v komunálních volbách získalo pět hasičů.

Moderní doba přinesla také novinku – webové stránky obce,

které má ve správě Jakub Kozák.

Rok 2003 byl u Sboru ve znaku oslav 115 let od založení. Na slavnostní valné hromadě byly rozdány medaile a jiná vyznamenání, oslavami provázela

Dechová hudba Slatina, která vznikla téměř před sto lety původně jako hasičská kapela.

Nejvíce povinností připadlo opět na devatenáctičlennou zásahovou jednotku, především v oblasti

odborné přípravy. Jakub Kozák v Jánských Koupelích získal osvědčení strojníka. Výbava byla rozšířena o šest třívrstvých zásahových oděvů Fireman, na které přispěl krajský úřad. Jednotka

zasahovala třikrát, zaměstnaly ji požáry lesů a taky rodinného domu v Bítově.

Soutěžní družstvo mužů vyrazilo celkem patnáctkrát na start. Na okresním kole získali již tradiční druhé

místo. Mladí hasiči soutěžili sedmkrát a kromě jednoho vítězství se umisovali do čtvrtého místa. I letos v Jánských Koupelích tábořili.

Nejdůležitějším bodem výroční valné hromady v lednu

2004 bylo vystoupení Sboru z okrsku Tísek. Po deseti letech jsme tak opustili toto uskupení a to z důvodu jak časových, tak organizačních.

Jednotka absolvovala kurz nositelů dýchací

techniky v Novém Jičíně a Frýsku-Místku. Ze státních hmotných rezerv nám byla na pět let zapůjčena přenosná motorová stříkačka PPS 12.

Soutěžní družstvo mužů absolvovalo 11 soutěží a na

domácí půdě vyhrálo v okresním kole. Zajistilo si tak postup na krajské kolo do Karviné. Chyba při provádění požárního útoku – předčasné nastartování stroje – nás však odsunula až na celkové

šesté místo.

Vítězství v okresním kole nám zajistilo možnost reprezentovat okres v mezinárodní soutěži O pohár starosty obce Kláštor pod Znievom na Slovensku. Po krátkém seznámení s

odlišnostmi v pravidlech jsme obě soutěže vyhráli.

Netradiční paralelní útok jsme si zkusili v Tísku, kde jsme zvítězili ve všech čtyřech pokusech s týdenním odstupem.

Mladí hasiči

soutěžili šestkrát, ve Slatině obsadili druhé místo. Letní tábor v Jánských Koupelích se opět konal v areálu Ústřední hasičské školy.

Sbor se přihlásil do soutěže o nejlepší internetové

stránky SDH v republice. Jakub Kozák pak v Litoměřicích převzal z rukou ministra vnitra Stanislava Grosse ocenění za celkové čtvrté místo.

Ke konci roku 2005 má sbor 109 členů, z toho

19 do 18 let a 9 do 26 let. Zcela zrušeny byly preventivní prohlídky, péče o bezpečnost obecních i soukromých objektů je nově zcela v rukou soukromých firem.

Zásahová jednotka vyrazila ke

čtyřem zásahům, kromě požáru hospodářského objektu v Klimkovicích se jednalo vždy o požáry lesního porostu.

Soutěžní družstvo i letos absolvovalo 11 soutěží. Muži zvítězili v okresním

kole a postoupili do Havířova na “kraj”. Tam skončili třetí, v požárním útoku druzí. Mladí hasiči obsadili v rámci celoroční ligy Floriánek Cup šesté místo.

Rok 2006 byl klasicky

naplněn činností “jádra” sboru, tedy skupiny lidí okolo soutěžního družstva a zásahové jednotky.

Družstvo absolvovalo 16 soutěží, v okresním kole obsadilo druhé místo. Rovněž mladí hasiči

pilně trénovali a zúčastnili se osmi soutěží.

Zásahová jednotka vyjela šestkrát, jednalo se vždy o větší zásahy. Mezi nejdramatičtější patřil požár pily a dřevovýroby v Bílovci, na

sklonku roku jej překonal požár v továrně Massag, rovněž v Bílovci, kde někteří zasahující ze Slatiny nasadili i své zdraví a byli přímo ohroženi na životě.

V roce 2007 žili hasiči –

především ti ze zásahové jednotky – generální opravou cisternové automobilové stříkačky CAS 25 Škoda 706 RTHP z roku 1984. Za 322 tisíc korun, z nich činila 40 tisíc dotace z krajského úřadu,

proběhla výměna motoru, převodovky, řízení, brzd, vzduchotechniky i úprava nástavby vozu. Dalších 250 hodin odpracovali na vozidle sami členové sboru.

Pořízeny byly ruční svítilny

Survivor a svolávací systém Pelig. Ten vyhlašuje členům jednotky poplach SMS zprávami na soukromé mobilní telefony, sirény ustoupily do pozadí.

Šest zásahů bylo téměř výhradně spojeno s

hašením požárů. Začalo to osobním vozem ve Slatině a skončilo v druhé půli prosince velmi náročným požárem domu v Bílovci, který byl komplikován silným mrazem. Pohyb po hořící střeše byl velice

nebezpečný, hasičům zamrzala dýchací technika.

S účasti v šesti soutěžích v požárním sportu je třeba zmínit opět krásné druhé místo v okresním kole. Do dvou soutěží jsme nastoupili ve

veteránské kategorii nad 35 let a obě jsme vyhráli. Mladí hasiči obsadili v lize Floriánek Cup 5. místo.

Tradičně jsme se věnovali kulturnímu životu v obci – zorganizovali jsme ples,

soutěže v požárním sportu i fotbalové utkání Svobodní – Ženatí.

K úspěchu na celostátní úrovni jsme došli v oblasti webové prezentace. 16. června byly na Hasičských slavnostech v

Litoměřicích naše stránky vyhlášeny jako nejlepší v české republice.

V roce 2008 členové soutěžního družstva i jednotky pracovali na své fyzické kondici. Několikrát vyrazili za kolegy

do Skřipova, kde si společně zahráli fotbal v tamní tělocvičně a utužili tak vztahy. Na fotbalovém Turnaji hvězd v Kravařích obsadili 2. místo.

Samozřejmá byla i práce na poli kulturním,

a už se jednalo o hasičský ples, fotbalové utkání Svobodní – Ženatí, letní akci Jako Za Mlada či návštěvu škol ve zbrojnici.

Největší událostí roku byly oslavy 120 let od založení sboru.

Sbor získal svůj první prapor, za 78 826 korun ho na sametovém podkladu vyšila firma Velebný&Fam. Hlavním motivem je Sv. Florián, chránící vodou místní zámek.

Dlouholetý člen sboru Pavel

Binar získal titul Zasloužilý hasič, nejvyšší vyznamenání SH-čMS. Slavnostní předání proběhlo v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi.

Soutěžní družstvo takřka na celou sezónu vyřadila z

činnosti nehoda – na domácí soutěži fatálně selhal stroj a došlo k destrukci bloku motoru. Mladí hasiči soutěžili pětkrát.

Zásahovou jednotku zaměstnávaly především živly. Vyjeli k devíti

událostem, nejčastěji spojeným s padlými stromy na komunikaci, požár likvidovali pouze jednou a to v Bílovci.

Do historie jednotky a mysli našich hasičů se však zapsal 8. srpen 2008, kdy

jednotka zasahovala při nárazu rychlíku Comenius do spadlého tělesa mostu ve Studénce. Při nehodě zemřelo osm lidí, desítky utrpěly zranění.

Rok 2009 byl náročný pro zásahovou

jednotku. Vyjela osmnáctkrát, mimo jiné hasiči likvidovali požár pily v Bílovci na konci dubna. čtrnáct zásahů si vyžádaly bleskové povodně, které se prohnaly Novojičínskem. Jednalo se o

několikadenní nasazení při odčerpávání sklepů, odstraòování nebezpečně narušených konstrukcí a úklid silnic.

Na zásahové cisterně nově přibyl elektrický lanový naviják, darem jsme získali

plovoucí čerpadlo. Nově byl pro svolávání hasičů k zásahu zaveden systém AMDS – tedy doručování automatických hlasových zpráv na soukromé mobilní telefony. V kombinaci se systémem Pelig tak

již byly zcela vyloučeny sirény a jejich funkce je již zaměřena jen na varování obyvatelstva.

Vzhledem k tomu, že členové zásahové jednotky jsou zároveò členy soutěžního družstva, zbyl

čas pouze na čtyři soutěže. Na úseku mládeže byly do Jánských Koupelí vyslány na Letní školu instruktorů dvě 16leté členky kolektivu – Kateřina Vajdová a Veronika Tanečková.

V

Novojičínském muzeu byl na tři měsíce vystaven náš slavnostní prapor.

V roce 2010 hasiči absolvovali několik taktických cvičení, mimo jiné zásah v podmínkách reálného požáru v

Ostravě. Sedm hasičů bylo kompletně nově vybaveno, dosavadní prostředky již neplnily svou ochrannou funkci.

Darem z krajského úřadu jsme získali osvětlovací soupravu – elektrocentrálu a

dvojici halogenových světlometů na teleskopických stativech.

Pět požárů prověřilo naše nasazené, rozbahněný lesní terén i naviják na naší cisterně. Celkem jsme zasahovali 39krát, mimo

jiné až v Bohumíně po přívalových deštích.

Od května do října probíhala rekonstrukce hasičské zbrojnice. Byly vyměněny všechny instalace včetně topení a osvětlení, rekonstruováno sociální

zařízení, vyměněna výjezdová vrata a opravena byla fasáda budovy. Rekonstrukce stála 1,1 milionu korun, 500 tisíc přispěl kraj. Na práci se samozřejmě podíleli členové jednotky i sboru,

odpracovali 600 brigádnických hodin.

Muži letos nesoutěžili, zásahová jednotka vytěžuje časově stále více a více, rekonstrukce zbrojnice tomu nepřidala. Mladí hasiči se zapojili už do 10.

ročníku ligy Floriánek Cup, ovšem úspěchy se zatím nedostavily.

Jiří Binar získal jako osobní ocenění své firmy Dobrovolník roku Nadace O2 finanční dar, který věnoval dětem na nákup

nových dresů.

V úvodu Výroční valné hromady v roce 2011 byla vysvěcena soška svatého Floriána. Po skončení aktu ji čestná stráž přenesla k rekonstruované zbrojnici a umístila ji do

osvětleného výklenku v průčelí. Sbor má 97 členů, z toho 18 mladých hasičů.

V souvislosti se změnou velitele zásahové jednotky na konci roku 2010 proběhla změna i na postu velitele

sboru. Do této funkce byl nově jmenován Jakub Kozák, který tak nahradil svého otce Jaroslava. Ten funkci vykonával od roku 1992.

Jednotka zasahovala sedmnáctkrát, hned v lednu likvidovala

požár v Joe Baru ve Slatině, velký požár tento rok i ukončil – na Silvestra ráno vyjela jednotka k rozsáhlému požáru v Pustějově.

Do vybavení jednotky přibyla nová cisternová automobilová

stříkačka Liaz, kterou obec odkoupila ze Starého Jičína. Vůz však vyžadoval celkovou rekonstrukci, do které jsme se ve spolupráci s karosářem vrhli ve svém a pracovali na ní celou zimu až do

následujícího roku.

Soutěžní družstvo mužů zestárlo, ale zúčastnilo se několika soutěží a to i v kategorii “muži nad 35 let”, kde zaznamenali několik úspěchů na bedně. Mladí hasiči se

umísovali v druhé polovině startovní listiny, nejlepším výsledkem bylo 5. místo z Oder.

David Langer zabojoval v soutěži TFA – nejtvrdší hasič přežije a vyběhl ve Štramberku v plné

hasičské výstroji z náměstí až na ochoz věže jako 36. ze 45 závodníků.

Zúčastnili jsme se slavnostního odhalení památníku obětem železničního neštěstí ve Studénce.

Předáním

poděkování a věcných darů dárcům krve začala Výroční valná hromada v roce 2012. členové sboru a jednotky se pravidelně zúčastòují akce Daruj krev s dobrovolnými hasiči, mezi dárce patří

Luděk Míček, František Kotala, Jakub Kozák, Jiří Bernatík, Ludvík Bahr, Petr Rola a Jiří Binar.

Po více než tisíci hodinách práce byla zprovozněna nová cisterna. Proběhla opravdu poctivá

rozborka a sborka. Vůz byl zakoupen za 73 tisíc korun, materiál na opravu stál 80 tisíc, práce odborníka 37 500. Za částku ve výši 121 byla odprodána dosavadní cisterna do sousední obce

Hrabství. čisté náklady tedy činí 69 500, hodnotu nového vozu odhadujeme na 700 tisíc korun. Vůz byl slavnostně požehnán při kácení máje.

Hasiči zasahovali u osmnácti mimořádných

událostí.

Darem krajského úřadu jsme získali čtyři přetlakové dýchací přístroje Dräger PSS 3000. Jednotka má 19 členů.

David Langer opět vyrazil na Štramberskou trúbu, v plné

zásahové výstroji absolvoval silové disciplíny a výstup na ochoz za 7 minut a 14 sekund.

Soutěžní družstva mužů i mladých hasičů se zúčastnila několika soutěží a v obou kolektivech se

sbor snaží překonat generační problémy.

Sbor dobrovolných hasičů se i v roce 2013 výrazně podílel na kulturním životě v naší obci. Krátce po lednové Výroční valné hromadě jsme na

konci měsíce uspořádali tradiční ples s hojnou účastí. V oblasti prezentace sboru (i jednotky) jsme spustili nové webové stránky. Jako každý rok jsme na jaře a na podzim sbírali v obci

železný šrot.

Osmi soutěží se letos zúčastnilo družstvo mužů. Pouhých dvou pak mladí hasiči, na které dolehla generační obměna. Ta však – musíme zaklepat na dřevo – snad v září skončila.

Do kroužku mladých hasičů nastoupila desítka dětí, které s námi snad vydrží až do dospělosti. Snaží se o to v současné době trojice vedoucích.

Kulturní akce pro veřejnost pro nás však

neskončily plesem – pomohli jsme postavit májku, v květnu jsme uspořádali tradiční fotbalové utkání Svobodní – Ženatí a soutěž pro mladé hasiče. Muži ve Slatině soutěžili na konci září.

Kácení máje jsme spojili s oslavami 125. let od založení sboru. Doprovodný program s ukázkou hasičské techniky zaujal spoustu přítomných.

Přípravou občerstvení a kvalitního týlu jsme se

podíleli i na dalších akcích, pořádaných v naší obci a přinášeli tak občanům radost a potěšení. Ve spolupráci se zásahovou jednotkou, která nabízí pomoc a bezpečí, tak tvoříme jeden kompaktní

celek, diamant obce Slatina.

První pololetí roku bylo pro naši zásahovou jednotku pracovně dosti náročné. Zasahovali jsme celkem 21krát, což je v rámci pololetí během posledních let jedno

z vyšších, i když ne rekordních čísel. Průběžně jsme doplòovali vybavení a samozřejmě cvičili tak, abychom to poté na následném „bojišti“ měli co nejjednodušší a abychom zvládali naši práci

provádět na profesionální úrovni.

Prvních pět zásahů jsme „stihli“ ještě v lednu a to 22. Operační středisko nás v souvislosti s mrazy a následnému praskání elektrického vedení vyslalo

hned k několika takovým událostem. Kromě toho jsme v daný den likvidovali i padlé stromy. Do konce ledna jsme pak zasahovali ještě dvakrát – odstranili jsme další padlý strom a navijákem vytáhli

auto ze sněhové závěje.

Několikrát jsme v souvislosti s rekonstrukcí požární nádrže v obci pomáhali s vyčerpáním vody a oplachem povrchu. V dubnu jsme pak zasahovali na Novém Světě.

Přívalové srážky a špatně udržované odtokové rošty rybníka zapříčinily zaplavení místní komunikace v naší místní části. Ve spolupráci s nakladačem jsme odstranili rošt rybníka a uvolnili propus

pod silnicí.

Hned několikrát jsme v květnu na výzvu krajského operačního střediska likvidovali následky přívalových dešů v okolních obcích – na Ohradě a ve Staré Vsi. V obou případech se

jednalo především o čerpání vody a odstraòování nánosů bahna z polí. čerpání se v období dešů nevyhnulo ani Slatině, pomáhali jsme hned několikrát občanům obce s vodou nejen ve sklepě.

Třikrát jsme museli zasahovat u nebezpečného hmyzu – letos to byly pokaždé včely. U jednoho z těchto zásahů se nám podařilo roj předat jednomu z místních včelařů a zachovat tak tento hmyz na

živu. Bohužel pak krátce poté dorazilo na obecní úřad nařízení Krajské veterinární správy, které ukládalo pro území celého Moravskoslezského kraje takto zbloudilý hmyz v souvislosti s chorobami

včel likvidovat.

Jednou jsme pak asistovali u kulturní a sportovní akce, na které jsme zajišovali poskytování první pomoci.

V rámci obnovy či doplòování výbavy jsme na našem

vozidle CAS K25 Liaz vyměnili proudnici vysokotlakého hadicového navijáku za kombinovanou pistolovou turboproudnici, která nám zajistí lepší možnosti při aplikaci hasební látky a zvýší tak

kulturu hašení.

Pro práci při povodních jsme dále zakoupili dvoje rybářské kalhoty a dvojici pláštěnek. Pro lepší odlišení velitele při zásahu s větším počtem jednotek máme nově

k dispozici vestu s označením VELITEL SLATINA.

Výcvik jednotky byl v prvním pololetí roku zaměřen ryze prakticky. Hasiči se věnovali převážně rozložení vybavení ve vozidle a také

používání jednotlivých technických prostředků. Velké cvičení jsme uspořádali ve spolupráci s místními rybáři. Ti potřebovali odčerpat určité množství vody z rybníka, my jsme potřebovali

vyzkoušet čerpadla. Cvičení se podařilo a během výcviku jsme v praxi otestovali také náš proviantní kufr. Shodou náhod jsme tři dny po cvičení vyjížděli k zásahu, u kterého jsme mimo jiné právě

čerpali vodu.

Spolu se Sborem dobrovolných hasičů si naše jednotka připomněla 125 let od založení hasičského sboru ve Slatině. Při této příležitosti byla k dispozici a k nahlédnutí

moderní technika jak naší jednotky, tak profesionálních hasičů z Bílovce a z Ostravy.

Pro varování obyvatelstva byla obci věnována Hasičským záchranným sborem Moravskoslezské­ho kraje

moderní elektronická siréna. Tu můžeme v případě nutnosti cestou mobilního telefonu starosty obce a velitele jednotky využít také pro hasiče.

Na návštěvu do hasičské zbrojnice dorazila

více než dvacítka dětí z místní mateřské školky. Děti zajímala překvapivá spousta naší výbavy, prohlédly si i prostory zbrojnice. Samozřejmostí pak bylo svezení v hasičském autě.

V hasičské zbrojnici bylo zprovozněno elektronické zabezpečovací zařízení. Bohužel, zloději neznají meze ani v případě, že se jedná o hasiče, pomocníky v nouzi. Naše hasičárna je tak nyní

několika způsoby zajištěna proti neoprávněnému vniknutí.

V průběhu pololetí jsme představili zcela nový web. Modernější a lépe přizpůsobený měnícím se požadavkům. V souvislosti s tím jsme

také nově upravili sekci Vybavení, kterou již máme z velké části naplněnou a vy si tak můžete udělat přehled toho, s čím a jak můžeme zasahovat. Více informací a fotografií k výše shrnuté

činnosti si samozřejmě můžete projít v jednotlivých sekcích těchto stránek, například Z naší činnosti nebo Zásahy jednotky.

Druhé pololetí roku 2013 jsme u naší jednotky prožili co se

zásahové činnosti týče klidněji, než tomu bylo v prvních šesti měsících. Zahálet jsme však nemohli.

V oblasti výjezdů jednotky jsme si užili pestré škály činností. Celkem osmkrát jsme tak

pomáhali jak s čerpáním vody, tak s nebezpečným hmyzem a samozřejmě i s požáry.

červencová horka navíc ohrožovala i zvířata, která se na rozdíl od lidí nemohou účinně a jednoduše bránit,

byli jsme tak povoláni operačním střediskem k ochlazování stáda krav v naší místní části – na Novém Světě.

Likvidovali jsme i požáry – rozsáhlým byl například požár lesa a pole

v Bravinném, kde byl vyhlášen i II. stupeò požárního poplachu. Boj s plameny nás neminul ani v naší obci – na poli u vodojemu ve směru na Výškovice jsme kromě strniště hasili i osobní

automobil.

Poměrně výrazně jsme se věnovali odborné přípravě v jednotce a také výcviku. Absolvovali jsme hned dvě taktická cvičení spolu s profesionálními hasiči z Bílovce i okolními

dobrovolnými jednotkami, mimo jiné také v místním zámku a věnovali jsme se i obsluze, údržbě a nácviku obsluhy našeho vybavení. Velitelé a strojníci se samozřejmě zúčastnili každoroční

cyklické odborné přípravy v trvání 16 resp. 8 hodin, která je povinná pro prodloužení jejich odbornosti.

Nechyběla ani tradiční účast na silovém závodě TFA Štramberská Trúba.

Na

konci roku jsme obdrželi téměř stotisícovou finanční dotaci na doplnění vybavení. Tu jsme beze zbytku využili, především z využití praktických zkušeností od zásahů. O nákupu jsme již přinesli

samostatný článek, ve kterém jsme vše podrobně popsali.

Zásahová jednotka se v prosinci rozhodnutím Zastupitelstva obce Slatina na návrh velitele jednotky rozrostla o jednoho člena, který

bude v roce 2014 absolvovat základní odbornou přípravu, po jejímž splnění bude zařazen do výjezdu.

V jednotce tak v současné době působí 19. členů. Jednotka splòuje personální náležitosti

a počty funkcí, stanovených ve vyhlášce 247/2001 Sb.

Stejně jako každý rok, i v roce 2014 byl náš sbor v obci silným hráčem především na poli kulturního a společenského života,

nezaháleli jsme ani v pomoci občanům či přírodě. V lednu jsme vyrazili na skládku v Životicích u Nového Jičína, kde jsme po dohodě s majiteli skládky pomohli uklidit větrem roznesený odpad.

Krátce po valné hromadě jsme uspořádali tradiční hasičský ples v místním kulturním domě. Organizačně jsme se podíleli na akcích spojených se stavěním i kácením máje. Již tradicí se

u nás stalo hromadné darování krve v novojičínské nemocnici.

Po celý rok jsme se věnovali kolektivu mladých hasičů, který má v současné době čtrnáct členů. Zúčastnili se celkem osmi

soutěží v rámci ligy mladých hasičů Floriánek Cup.

Po dlouhé době jsme za účelem stmelení nového kolektivu zorganizovali třídenní soustředění dětí v Ústřední hasičské škole v Jánských

Koupelích.

Soutěžní družstvo mužů závodilo v roce 2014 celkem desetkrát. Podařilo se jim vybojovat jedno první místo.

Pro děti i muže jsme uspořádali i místní soutěž v požárním

sportu. Děti již tradičně na prostranství u kulturního domu, muži na fotbalovém hřišti. Tam pro potřeby hasičů vznikl zcela nový asfaltový náběh k základně pro požární útok.

Hřiště bylo

i dějištěm každoročního fotbalového prvomájového utkání Svobodní – Ženatí. Sbor stejně jako každý rok posbíral na jaře a na podzim v obci železný šrot. Kromě tradičních pátečních tréninků

jsme si rovněž několikrát kondičně zabojovali s fotbalisty ze Skřipova.

Zásahová jednotka má za sebou další půlrok aktivní činnosti, z pohledu zásahů však jedno z nejklidnějších ob­dobí

posledních několika let.

Zásahová jednotka SDH Slatina má v roce 2014 době celkem 20 členů, z nichž jsou čtyři profesionálními hasiči. Zařazena je do kategorie JPO III, což znamená,

že vyjíždí do 10 minut od vyhlášení poplachu s jedním vozem i za hranice obce.

Jednotka se schází každý měsíc k teoretickému či praktickému výcviku, každý pátek poté k fyzické a kondiční

přípravě nebo kontrole techniky.

Od ledna letošního roku jsme vyjeli celkem sedmkrát, což je oproti uplynulým létům naštěstí velmi nízké číslo.

Ve dvou případech jsme hasili požár.

Poprvé to bylo 17. února, kdy jsme vyjeli k ohlášenému požáru v jedné z kuchyněk Nemocnice v Bílovci. Událost byla mimořádná především počtem evakuovaných. Podruhé jsme pak jeli hasit v březnu

do Staré Vsi, kde na poměrně velké ploše hořel les a suchá tráva. Vůbec poprvé jsme vyjeli k události, na níž jsme předurčeni teprve necelý rok – 5. února jsme ve Slatině pomáhali záchranné

službě s naložením imobilního pacienta do sanitky.

Zbylé čtyři zásahy prvního pololetí byly zaměřeny převážně na požární asistence u sportovních a kulturních akcí.

Jednotka má od

června nového člena, který byl zařazen na pozici velitele družstva. Je jím Michal Richter (ano, v jednotce již druhý), který se do Slatiny přestěhoval z Lubojat.

V oblasti odborné

přípravy a výcviku jsme pracovní tempo zvýšili. Udržujeme pravidelné měsíční výcviky a teoretickou přípravu, doplněné každý týden kontrolou techniky a výstroje.

Novinkou v předurčenosti

jednotky je obsluha mobilních varovných sirén, především v souvislosti s případným únikem čpavku na zimním stadionu ve Studénce. Toto speciální zařízení jsme se učili obsluhovat v únoru, uloženo

je na stanici HZS a v případě potřeby k nám bude dopraveno. Dvakrát jsme zorganizovali taktické cvičení – poprvé v areálu u kulturního domu, kde jsme nacvičovali dopravní a útočná vedení,

hašení z žebříku a použití proudnic, na řadu také přišla spolupráce jednotlivých družstev.

Druhé cvičení, organizačně náročnější a dosahem větší, byl simulovaný požár v místní Základní a

mateřské škole. Ten si vyžádal evakuaci celé budovy a součástí byla rovněž záchrana několika děti a paní školnice.

Ve druhé polovině roku 2014 jsme zasahovali celkem u dvanácti

událostí, celkový počet se tak zastavil na kulaté dvacítce. Samozřejmě jsme nezaháleli ani v odborné přípravě a výcviku.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů ve Slatině má v současné době

dvacet členů. Hasiči jsou k zásahům svoláváni systémem AMDS (automatické hlasové zprávy) a textovými zprávami SMS. V oblasti zásahové činnosti nás občané nejen naší obce nenechali zahálet ani

o prázdninách. V červenci naši pomoc potřebovali hned dvakrát – jednou jsme likvidovali vosí hnízdo u rodinného domu a podruhé s dalšími třemi jednotkami hasili požár cukrovarnických řízků ve

Staré Vsi.

V srpnu jsme pak ve Slatině pomáhali posádce zdravotnické záchranné služby s naložením pacienta do sanitky, asistovali u několika kulturních akcí a vyprošovali zapadlý

autobus.

Září bylo ve znamení nebezpečného hmyzu, u kterého jsme zasahovali celkem ve třech případech. Hned prvního října byla zásahová jednotka opět povolána k požáru, tentokráte do

Bílovce, kde hasiči likvidovali rozsáhlý požár v kotelně rodinného domu. Událost si vyžádala velké fyzické nasazení, z domu, který byl téměř skladem odpadu, bylo nutno hořící materiál vynášet a

dohašovat na venkovním prostranství.

Prosinec pro nás začal mrazivě – celou republiku přepadla ledovka a zásahy s ní spojené se nevyhnuly ani nám. Téměř čtyřicet vozidel jsme museli

vytlačit na silnici ze Staré Vsi do Slatiny. Vzhledem k tomu, že po ledu nejezdí ani naše technika, nemohli jsme využít vybavení z cisterny a pracovali jsme výhradně ručně.

K poslednímu

zásahu roku 2014 jsme byli povoláni do Tísku. Při požáru rodinného domu tam byli zraněni dva lidé, z toho jeden těžce. Hasiči v dýchací technice pomohli s uhašením požáru a poskytovali první

pomoc zraněné osobě do příletu vrtulníku záchranné služby.

členové jednotky se každý měsíc scházejí k odborné přípravě, zaměřené především na praktické využití vybavení naší cisternové

automobilové stříkačky a taktických postupů při zásahu. V letošním roce jsme získali od Moravskoslezského kraje darem digitální radiostanici Matra, která zkvalitní spojení u zásahu, především

v oblasti spolupráce s profesionálními jednotkami.

V rámci pomoci bližnímu našemu – i vašemu – jsme rovněž pomohli v místním kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde jsme připravili interiér

pro výmalbu vystěhováním mobiliáře a samozřejmě následně vrátili veškeré věci zpět.

Hned z kraje roku 2015 dostal starosta našeho sboru Luděk Míček od starosty okresního Sdružení

hasičů čech Moravy a Slezska Stanislava Kotrce obdrželi medaili za Neocenitelnou spolupráci s OSH Nový Jičín, za celoživotní přínos a výraznou zásluhu o rozvoj dobrovolného hasičstva na

Novojičínsku a předávání zkušeností dalším generacím. Sbor získal pamětní stuhu “150 let českého dobrovolného hasičstva”.

Sbor má 104 členů, z toho 27 do věku 17 let.

Mladí hasiči

se zúčastòovali soutěží v rámci celoroční ligy Floriánek Cup a obsadili 9. a 12. místo, což byla polovina startovní listiny. Muži soutěžili dvanáctkrát a dařilo se jim umisovat v první desítce.

Výjimečnou událostí byl start mužů nad 60 let na domácí soutěži ve Slatině. Pomohli jim tři mladší, i tak byl však průměrný věk 61,5 let.

Na poli kulturním sbor tradičně připravil

prohlídku hasičské zbrojnice pro děti z místní školy, uspořádal hasičský ples, podílel se na stavění a kácení máje i festivalu Country Pohoda a akci JZM. Dvakrát jsme v obci posbírali železný

šrot, darovali jsme společně krev.

Zásahová jednotka má v roce 2015 době 20 členů a je zařazena do kategorie JPO 3, což znamená, že vyjíždí do 10 minut od vyhlášení poplachu a do

jejího hasebního obvodu spadá nejen Slatina, ale i okolní obce. Speciálně jsme mezi vybranými jednotkami pro likvidaci hmyzu a obsluhu mobilní varovné sirény.

Jednotka samozřejmě

pravidelně cvičí, protože kdo je připraven, není překvapen a také vybavení se neustále rozšiřuje a modernizuje, je třeba s ním tedy udržovat kontakt.

S modernizací souvisí loòské pořízení

speciálního výjezdového tabletu do zásahového automobilu. Tablet přijme poplach z ostravského operačního střediska a sám, bez zadávání adresy nás již dokáže navigovat přímo k místu zásahu a

rovněž je z něj možné posílat tzv. statusy, které operačního důstojníka informují o tom, že jsme například vyjeli k zásahu, že jsme na místě a podobně.

Se zkvalitněním výcviku nám výrazně

pomohla nová stanice profesionálních hasičů v Bílovci, ve které rovněž sídlí záchranná služba. Právě k záchrance jsme hned na počátku roku zamířili na školení. Kromě klasického opakování zásad

první pomoci jsme si také prohlédli sanitku a učili se obsluhovat speciální nosítka, protože jezdíme i k zásahům, při kterých pomáháme zdravotníkům s naložením především objemnějších pacientů a

nosítka v sanitce jsou poměrně složitý a sofistikovaný nástroj.

V dubnu jsme na slatinské pile ve spolupráci s bíloveckými profesionálními hasiči nacvičovali zásah u zavalené osoby.

Podmínky jsme si ztížili tmou – cvičili jsme totiž v noci. Vyzkoušeli jsme si tak nejen samotnou záchranu člověka, zasypaného těžkými kládami, ale rovněž nasvětlování místa zásahu.

Opět

na stanici v Bílovci a opět s pomocí profesionálních kolegů jsme se zúčastnili série několika praktických výcviků v jejich areálu. Vyzkoušeli jsme si tak slaòování, speciální použití proudnic

v uzavřených prostorech, nacvičovali jsme zásahy u dopravních nehod i záchranu na vodní hladině. V prosinci jsme výcvikovou činnost ukončili simulovaným zásahem ve skladu pohonných hmot čepro

v Sedlnicích. Tam byla naše jednotka využita pro obsluhu speciální mobilní sirény, kterou jsme varovali obyvatelstvo.

Zásahů jsme v roce 2015 absolvovali celkem čtrnáct, což je

vzhledem k charakteru počasí naštěstí velmi nízké číslo.

Kromě několika likvidací hmyzu a zásahu při vyprošování osobního automobilu z příkopu jsme prováděli rovněž provzdušnění rybníka

v Blumenthalu, ve kterém se vlivem vysokých teplot dusily ryby.

Silný vítr rovněž polámal jednu z třešní na silnici do Výškovic, strom bylo potřeba pořezat a odklidit. Loni jsme

zaznamenali velký počet závažných požárů s vysokou škodou nebo s velkým rozsahem. V Těškovicích způsobil požár lesa škodu za čtvrt milionu, spolu s námi tam zasahovalo dalších osm jednotek.

U lesního požáru v obci Mikolajice na Opavsku zasahovalo spolu s námi více než 20 jednotek i vrtulník, požár trval několik dnů a způsobil škodu za tři miliony.

Další milionovou škodu

způsobil požár šaten a terasy u fotbalového hřiště v Tísku. Na místě zasahovalo sedm hasičských jednotek včetně té naší, likvidační práce trvaly dalších několik dnů. Nevyhnuly se nám ani požáry

trávy, jeden z nich jsme hasili na kopci Cvrček v Bílovci.

Posledním zásahem roku 2015 byl pro naši jednotku požár rodinného domu zde ve Slatině. Pro každého dobrovolného hasiče je požár

v místě dislokace náročný, protože mnohem více, než jindy, nechce zklamat. Naše jednotka vyjela již za 4 minuty od vyhlášení poplachu se dvěma družstvy a díky včasnému zásahu se nám podařilo

zastavit šíření plamenů na střechu a zabránit nejen obrovským škodám, ale také velkému neštěstí. Vyšetřovatel odhadl škody způsobené požárem na 300 tisíc korun.

členská základna se v roce

2016 rozrostla na 107 členů. Velkou událostí byl příjezd nového dopravního automobilu Mercedes-Benz, který v Ostravě z rukou hejtmana a ředitele HZS Moravskoslezského kraje slavnostně

převzal starosta obce pan Luděk Míček, velitel zásahové jednotky pan Jakub Kozák a strojník jednotky pan Ludvík Bahr. Vůz za téměř 4 miliony nám daroval MOravskoslezský kraj a v celé historii

sboru se jedná o první zcela nový vůz.

V tradičním fotbalovém utkání Svobodní – Ženatí letos po mnoha letech vyhráli ženatí a to v poměru 3:2. Sbor uspořádal tradiční kulturní akce,

žehnání novému automobilu proběhlo spolu s kácením máje. Muži se zúčastnili šesti klání v požárním sportu, mladí hasiči hned jedenácti a to vždy se dvěma družstvy. Kolektiv má 22 členů a

pečují o něj tři vedoucí – František Kotala, Jakub Kozák a Veronika Richterová (Tanečková).

Jednotka, která má v roce 2016 celkem 19 členů, je zařazena v kategorii JPO III, zajišuje

tedy podle zákona o požární ochraně výjezd jednoho družstva do 10 minut od vyhlášení poplachu nejen v rámci obce, ale také v okolí v rámci okresů Nový Jičín a Opava.

V loòském roce jsme

zasahovali celkem u 41 událostí. Zásahová činnost pro nás začala hned 9. ledna požárem sazí v komíně na Novém Světě, stejný zásah jsme řešili rovněž ve Staré Vsi a u požáru lesa jsme v první

třetině roku 2016 zasahovali například i v Tísku.

V letních měsících nás výrazně zaměstnávala likvidace obtížného hmyzu. V patnácti případech – tedy více než třetině všech výjezdů – nás

krajské operační středisko povolalo v souvislosti s počasím, především s přívalovými dešti a silným větrem. Jako příklad uvedu zásah u stržené střechy v Kujavách nebo polámané stromy na

silnicích v okolí Nového Světa a Výškovic.

Jen pro zajímavost uvedu, že ze zmíněných 41 zásahů jsme 16× vyjeli s naší cisternou Liaz a ve zbylých 25 případech jsme využili nový, menší a

krom množství vody stejně vybavený Mercedes. Mezi základní úkoly jednotky v době tzv. míru patří samozřejmě výcvik a odborná příprava. Kromě pravidelných teoretických školení jsme absovovali

řadu praktických výcviků.

V součinnosti s profesionálními kolegy z Bílovce jsme ve Slatině zachraòovali ze střechy místní školy ředitelku, v Odrách jsme byli zapojeni do rozsáhlého

povodòového cvičení všech složek IZS a spolu s několika okolními jednotkami jsme cvičně hasili autoservis v Bílovci.

Na hasičské stanici v Bílovci jsme se díky profesionálním kolegům

mohli prakticky připravovat v oblasti zásahů u dopravních nehod, poskytování předlékařské první pomoci nebo práce ve výškách a nad volnou hloubkou.

V oblasti vybavení technikou, věcnými

prostředky a osobními ochrannými prostředky jsme na špičkové úrovni a jsme ve fázi, kdy potřebujeme pouze obnovovat výbavu, která má prošlou životnost. Dvacetitisícovou dotaci, kterou jsme na

sklonku roku získali od Lesů české republiky za zásahy u lesních požárů, jsme využili na zakoupení vysoušeče hasičské zásahové obuvi.

V roce 2017 se v rámci přirozené obměny, odchodů,

příchodů změnil počet členů na 103, přibylo mládeže. Výbor se v druhém pololetí roku začal intenzivněji zabývat blížícím se výročím 130 let od založení sboru.

členové Sboru přispěli

kulturnímu životu v obci tradičním uspořádáním hasičského plesu, zajištěním akce JZM i populárním fotbalovým utkáním Svobodní – Ženatí, které skončilo 1:3. čtyři členové sboru pravidelně darují

krev na akci Daruj krev s dobrovolnými hasiči.

Soutěžní družstvo mužů se potýká především s časovou zaneprázdněností jednotlivých členů, i přesto se však tým pravidelně schází, trénuje i

soutěží.

Mladých hasičů je 44, vůbec poprvé u nás vznikla přípravka, tedy družstvo předškolních benjamínků o které se stará Veronika Richterová spolu se staršími dívkami z kolektivu

mladých hasičů Beátou Nezdařilovou a Adélou Nábělkovou. Obě dívky se spolu s Hedvikou Malčíkovou a Nikolou Kostkovou po absolvování letní školy instruktorů v Jánských Koupelích zapojí do výchovy

mládeže u SDH Slatina. Děti pravidelně a intenzivně trénují a soutěží, ze Staré Vsi si dokonce dovezly první místo.

Velmi akční byl tradiční letní tábor v chatě na Mokřinkách. čtvrtý

den večer vyvrátila bouřka strom, který spadl na budovu a silně ji poškodil. Děti se podařilo bez újmy dopravit předčasně domů, chata již nebyla obývatelná.

Zásahová jednotka sboru

dobrovolných hasičů má aktuálně 21 členů, v roce 2017 jeden odešel a dva noví nastoupili.

Co se složení odborností týče, máme jednoho velitele jednotky, jeho zástupce, pět velitelů

družstev, osm strojníků, dva techniky a jednoho zdravotníka. Splòujeme tak poměrně bez problémů minimální počty stanovené vyhláškou o organizaci jednotek.

Po celý rok jsme se mimo

zásahovou činnost a údržbu výzbroje, výstroje a techniky věnovali také výcviku a odborné přípravě. Ve specializačních kurzech tak dva hasiči získali odbornost strojníka a mohou tak řídit obě

naše zásahová vozidla, další se pak stal nositelem dýchací techniky.

Údržbu potřebují obě naše vozidla, bez ohledu na svůj věk – Liazka je z roku 1991, Mercedes z roku 2015. U obou

vozidel se samozřejmě náročným hasičským provozem projevují drobné závady, které je potřeba odstranit buï v servisu nebo svépomocí. Nezbytná je také pravidelná údržba, včetně mytí.

Na

stanici Hasičského záchranného sboru v Bílovci jsme se ve spolupráci s profesionálními kolegy zdokonalovali v poskytování první pomoci, trénovali jsme pohyb v neznámém zakouřeném prostředí i

hašení požárů v uzavřených prostorech. V Bítově, Výškovicích a v Bílovci jsme absolvovali taktická cvičení, obvykle zaměřena na likvidaci požáru v dýchací technice, zásahy ve sklepeních a také

ve výškách.

V roce 2017 jsme vyjížděli k celkem 35 zásahům jak ve Slatině, tak v okolí. Velmi výrazně nás zaměstnávalo počasí, valná většina zásahů se týkala odstraòování stromů padlých

na komunikaci popřípadě podobným událostem souvisejícím především se silným větrem.

Hned dvakrát jsme pomáhali záchranné službě s naložením pacienta do sanitky, jednou jsme s ním jeli až

do Bílovecké nemocnice.

Fotogalerie k článkuSouvisející články