Barevné provedení zásahových požárních automobilů


Hasiči lidem | IZS a JPO - 30.05.2006


Jednotná

barevná úprava vozidel, vybavených zvláštním výstražným zvukovým a světelným zařízením, zjednodušuje orientaci ostatních účastníků silničního provozu. Dá se tedy říci, že do určité míry zvyšuje

bezpečnost jejich jízdy.

Při hledání vhodné barevné kombinace zásahových požárních automobilů se musí přihlížet i ke kontrastu užitých barev. V posledních letech se tato

kombinace ustálila u převažující barvy červené, doplněné bílými zvýrazòujícími prvky. Zásahové požární automobily jsou, s ohledem na dosavadní poznatky a evropsky vžité tradice, provedeny i u

nás jednotně v jasně červené barvě. Podrobnosti dalších prvků barevného provedení stanoví vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky.

Zvýrazòující

prvky tvoří bílý vodorovný pruh o výšce nejméně 200mm, umístěný po bocích, případně po obvodu karosérie. U zásahového požárního automobilu s největší technicky přípustnou hmotností, převyšující

2 000kg, tvoří zvýrazòující prvky dále bílý přední nárazník a bílé přední blatníky. Pro výrazné zlepšení viditelnosti zásahových požárních automobilů, zejména v noci, se bílé zvýrazòující prvky

(vodorovný pruh a bílý přední nárazník) v celé své délce polepují jedním nebo dvěma bílými reflexními pruhy pro obrysové zvýraznění. Naproti tomu na bocích a na zadní straně v červené ploše

karosérie se pro obrysové zvýraznění tvaru karosérie používá červený reflexní pruh. Ten musí být umístěný ve vzdálenosti nejvíce 30mm od hrany karosérie.

Zvýrazòující pruhy

musí být ukončeny nejméně 200mm od nejbližšího kraje činné plochy světelného zdroje nebo zařízení, aby jejich reflexní schopnost nepotlačovala viditelnost ostatních světelných zdrojů.
<br

/>

Pro potřeby komunikace s leteckými složkami IZS se na střeše zásahového požárního automobilu může uvést nápis, vyjadřující volací znak radiostanice, umístěné v automobilu. Nápis je

sestaven z písmen o výšce 280 mm a je umístěn v bílém obdélníku. Velikost bílého obdélníku je o 1/7 výšky písmene větší na každou stranu oproti rozměru nápisu. Pokud by velikost nápisu

překračovala rozměr volné plochy na střeše automobilu, nápis s volacím znakem se umístí do dvou řádků s tím, že mezera mezi řádky je 100 mm. V odůvodněných případech je možné snížit výšku písmen

na 210 mm. Za odůvodněný případ se považuje například tvarově složitý povrh střechy.

Vzhledem k tomu, že existují případy, kdy nákup nebo provoz požární techniky je

sponzorován, vyhláška stanoví i podmínky pro uvedení sponzora na požární technice. U zásahových požárních automobilů se sponzor uvádí na pravé straně karosérie v její zadní části tak, aby horní

hrana nápisu byla asi 50mm pod podélným bílým zvýrazòujícím pruhem nebo u osobních automobilů pod úrovní prostoru pro okna. Nápis se uvádí na nálepce o ploše nejvíce 0,08 m2.

Pro jednodušší orientaci, zejména při samotném zásahu, je karosérie účelové nástavby zásahového požárního automobilu ve skříòovém provedení označena symbolem, který charakterizuje jeho hlavní

vybavení požárním příslušenstvím. Velikost strany symbolu je stanovena na 250 mm. Symbol se umísuje vpravo nahoře na přední a zadní straně karosérie. U požární techniky, kde rozsah požárního

příslušenství umožòuje více typů nasazení, se na karosérii umístí vždy nejvíce dva symboly vedle sebe ve vzdálenosti 20 mm.

Symbol může být nahrazen textem s výškou písmen

nebo číslic 100 mm, z něhož lze dovodit:

  • druh zásahového požárního automobilu,
  • hodnotu hlavního výkonového, popřípadě rozměrového parametru účelové nástavby nebo údajo množství zásoby hasiva,
  • hmotnostní třídu,
  • kategorii zásahového požárního automobilu a
  • označení provedení požárního automobilu podle rozsahu požárního

    příslušenství u cisternových automobilových stříkaček, dopravních automobilů a rychlých zásahových automobilů a podle dostupné výšky u automobilových žebříků a automobilových plošin.

Ostatní zásahové požární automobily se označují textem, který tvoří jeho označení. Text se umísuje na boku ve střední části bílého zvýrazòujícího pruhu. Výška písmen činí

nejméně 100mm a nejvíce polovinu výšky bílého zvýrazòujícího pruhu.

Každý nápis, použitý na zásahovém požárním automobilu, musí být proveden kolmým písmem písmeny velké

abecedy. Přitom šíře písmena je stanovena na 4/7 výšky písmena a tlouška čáry na 1/7 výšky písmena. Mezera mezi písmeny je 1/7, mezera mezi slovy 4/7 a mezera mezi řádky 8/7 výšky písmena.

Současně platí, že nápis na bílé ploše je proveden v barvě černé a nápis na červené ploše je proveden v barvě bílé. Nápisy, které jsou součástí znaku jednotky požární ochrany, mohou byt

provedeny v jiných barvách.

Karosérie zásahového požárního automobilu může být dále opatřena symbolem, obsahujícím telefonní sluchátko a telefonní číslo <a href="info.php?

cid=84">tísòového volání. Velikost symbolů je nejvíce 250×250 mm.

Do barevného provedení patří i povrchová úprava vnitřních úložných prostor účelové nástavby. Ta musí

být provedena v barvě světlého odstínu pro bezpečnější orientaci při zhoršených světelných podmínkách a při umělém osvětlení.