Označení zásahových požárních automobilů


Hasiči lidem | IZS a JPO - 28.05.2006


Dělením zásahových požárních

automobilů je jejich členění na jednotlivé hmotnostní třídy.

Dělením zásahových požárních automobilů je jejich členění na jednotlivé hmotnostní třídy. Evropské předpisy však

nepočítají se zásahovými požárními automobily s hmotností pod 2 000 kg. Proto toto členění začíná národní hmotnostní třídou „UL“ (velmi lehké) pro automobily, nepřevyšující největší

technicky přípustnou hmotnost 2 000 kg. Další hmotnostní třídy vycházejí z evropského předpisu. Jde o třídu „L“ (lehké), převyšující 2 000 kg, avšak nepřevyšující 7 500 kg technicky

přípustné hmotnosti. Hmotnostní třída „M“ (střední) vymezuje zásahové požární automobily, převyšující 7 500 kg, avšak nepřevyšující 14 000 kg technicky přípustné hmotnosti. Poslední

v řadě je hmotnostní třída „S“ (těžké) pro automobily, převyšující 14 000 kg technicky přípustné hmotnosti.

Provedení vybraných zásahových požárních automobilů se

podle jeho určení, tedy podle rozsahu požárního příslušenství, člení na provedení základní, označené písmenem „Z“. Speciální provedení zásahových požárních automobilů se označuje

písmenem, charakterizujícím konkrétní specializaci – redukované provedení písmenem „R“, rozšířené provedení písmenem „V“, technické provedení písmenem „T“ a

provedení k hašení lesních požárů písmeny „LP“.

Nová konstrukce tvorby označení zásahových požárních automobilů vychází z potřeby operačního řízení jednotek

požární ochrany v čR. Proto obsahuje širší informaci o vybraných technicko taktických parametrech. Pro toto označení se dále využívá přesných názvů a zkratek jednotlivých zásahových požárních

automobilů, jak jsou uvedeny přímo v této vyhlášce:

 • dopravní automobil (DA),
 • automobilovou stříkačku (AS),
 • cisternovou automobilovou stříkačku (CAS),
 • pěnový hasicí automobil (PHA),
 • plynový hasicí automobil (PLHA),
 • práškový hasicí automobil (PRHA),
 • kombinovaný hasicí automobil (KHA),
 • rychlý zásahový automobil (RZA),
 • automobilový žebřík (AZ),
 • automobilovou plošinu (AP),
 • hadicový automobil (HA),
 • technický automobil(TA),
 • protiplynový automobil (PPLA),
 • velitelský automobil (VEA),
 • vyšetřovací automobil (VA),
 • vyprošovací automobil (VYA),
 • automobilovýjeřáb (AJ).

Dalším důležitým údajem v označení je hodnota hlavního výkonového, popřípadě rozměrového parametru účelové nástavby nebo údaj o množství zásoby hasiva. V praxi

to znamená následující:

 • u dopravního automobilu velikost požárního čerpadla, je-li jeho součástí zavodòovací nádrž (její velikost se neuvádí),
 • u automobilové

  stříkačky, cisternové automobilové stříkačky a pěnového hasicího automobilu velikost požárního čerpadla. Ta je za lomítkem doplněna velikostí nádrží na hasivo v pořadí voda/pěnidlo. U

  automobilové stříkačky je hodnota velikosti nádrže na vodu značena „0“, a to i v případě, že její součástí je zavodòovací nádrž,
 • u plynového hasicího automobilu a u

  práškového hasicího automobilu, kde je užito jako hlavní hasicí médium hasicího plynu nebo hasicího prášku, údaj o velikosti nádrže na hasivo, vyjádřený v kilogramech hmotnosti příslušného

  hasiva,
 • u kombinovaného hasicího automobilu, kde je užito více hasicích médií, velikost požárního čerpadla; ta je za lomítkem doplněna v souladu s předešlými body v pořadívoda/pě­nidlo/plyn/prá­šek,
 • u automobilového žebříku a automobilové plošiny velikost dostupné (záchranné) výšky.

Samotné označení zásahového požárního automobilu

tvoří název druhu zásahového požárního automobilu, hodnota hlavního parametru nebo údaj o množství zásoby hasiva, pomlčka, hmotnostní třída, kategorie zásahového požárního automobilu a označení

provedení požárního automobilu podle rozsahu požárního příslušenství. Pro příklad – označení naší CAS je CAS 25/3500/200-M2R