Život zachraòující úkony
Základní postupy směřující k obnovení činnosti životně

důležitých funkcí

Život zachraòující úkony

 • UVOLNěNÍ A VYčIŠTěNÍ DÝCHACÍCH CEST – dýchání je možné

  jen tehdy, když je prostor mezi
  nosem a ústy a průdušnicí průchodný. Zneprůchodnění dýchacích cest hrozí vždy, když je
  postižený v bezvědomí, zvláště když leží na zádech. V

  bezvědomí dochází totiž k uvolnění
  žvýkacích svalů a jazyk zapadá a ucpává hrdlo. Kromě toho i zvratky hromadící se v hltanu
  mohou zneprůchodnit dýchací cesty zraněného.


  Postup:
  1. jednu ruku položte zraněnému na čelo, druhou mu podsuòte pod krk a zakloòte mu hlavu tak, aby nosní dírkysměřovaly vzhůru
  2. podsuòte dolní čelist dopředu a vzhůru, aby brada vyčnívala. Tím se jazyk posune dopředu a dýchací cesty se uvolní
  3. pozorujte, zda zraněný dýchá
  4. jestliže zraněný dýchá, uložte jej do stabilizované polohy
  Pokud

  zraněný stále ještě nedýchá, přestože jste mu uvolnili dýchací cesty, příčinou
  může být překážka v dýchacích cestách, např. ulomený zub, bláto či zvratky. V tom případě

  musíte zraněnému vyčistit dýchací cesty. Když je zraněný při vědomí, můžete se pokusit
  uvolnit mu dýchací cesty úderem mezi lopatky.  Postup:

  1. otočte hlavu zraněného k jedné straně a ukazovákem mu rychlým pohybem dokola vytřete ústní dutinu, opatrně vyjměte všechna případná cizí tělesa
  2. dávejte pozor, abyste při tomto manévru nezatlačili zraněnému cizí těleso hlouběji do hrdla
  <p class=„scrollred“> Pokud máte podezření na zranění krční páteře, neotáčejte zraněnému hlavu na stranu ani ji nezaklánějte!!!
<br/>
 • DÝCHÁNÍ Z ÚST DO ÚST / Z ÚST DO NOSU -jestliže postižený nedýchá ani po uvolnění a vyčištění dýchacích cest, musíte mu zajistit zásobení krve

  kyslíkem tak, že vdechujete vzduch
  ze svých plic do jeho úst či nosu. Tento postup je možný proto, že při dýchání se spotřebuje
  pouze asi jedna čtvrtina kyslíku – zbytek se

  vydechuje. Tato život zachraòující technika se obvykle nazývá dýchání z úst do úst.

  Postup:
  1. uvolněte a vyčistětedýchací cesty. Udržujte záklon hlavy, předsunutou dolní čelist a pootevřená ústa
  2. jednu ruku opřete o čelo postiženého a palcem a ukazovákemstlačte nosní dírky. Druhou rukou přidržujte dolní čelist – nedotýkejte se prsty úst a krku
  3. zhluboka se nadechněte, otevřete zeširoka ústa apřiložte své rty kolem úst postiženého. Vydechněte šetrně, ale rozhodně do jeho úst. Přitom sledujte, zda se zvedá hrudník postiženého
  4. oddalte ústa a pozorujte dále hrudník. Pokud byl vdech úspěšný, uvidíte, že se hrudník zvedl a nyní při výdechu opět klesá
  5. proveïte ještědalší tři vdechy co nejrychleji, aby se krev postiženého nasytila kyslíkem
  6. na okamžik pak dýchání přerušte a zkontrolujte tep na krkavici
  7. pokud srdce bije, pokračujte v dýchání z úst do úst, vdechujte jednou za 3–4 sekundy (tj. asi 16krát za minutu). Každé tři minuty kontrolujte tep nakrkavici
  8. pokud vymizí tep, zahajte ihned nepřímou srdeční masáž
  9. když postižený začne opět spontánně dýchat, uložte ho dostabilizované polohy

  Vzduch je možné vdechovat místo do úst i do nosu postiženého. Uzavřete palcem ústa postiženého aobemkněte svými ústy jeho nos.


 • NEPřÍMÁ SRDEčNÍ MASÁŽ – Když postižený po uvolnění a vyčištění dýchacích cest

  nedýchá a
  bylo zahájeno dýchání z úst do úst, musíte zkontrolovat krevní oběh. Cirkulaci krve tělem
  zajišuje srdce. Když se zastaví srdeční činnost, nedostane se kyslík k

  buòkám; nenávratné
  poškození mozku nastává po 3–5 minutách od zástavy oběhu.Zkontrolujte tep na krkavici. Pokud
  není tep hmatný, znamená to, že se srdeční činnost zastavila;

  musíte ji nahradit uměle pomocí
  nepřímé srdeční masáže. Ta spočívá v tom, že se stlačuje dolní polovina hrudní kosti, tím se
  vytlačuje krev ze srdce, při uvolnění tlaku se

  srdce opět naplní.

  Postup:
  1. uložte postiženého na rovnou a pevnou podložku a klekněte si u něj v úrovni hrudníku.Najděte hrudní kost (plochá kost ve středu hrudníku) a vyměřte její střed
  2. položte zápěstí jedné ruky do středu dolní poloviny hrudní kosti, na tuto rukupřiložte zápěstí druhé ruky, prsty se nesmějí dotýkat hrudníku, ruce se dotýkají jen hrudní kosti, ne žeber
  3. klečte tak, abyste měl(a)ramena nad hrudní kostí postiženého a lokty a paže byly narovnány
  4. stlačte hrudní kost asi o 4,5 cm, pak uvolněte tlak, ruce nechte stále ležetna hrudníku
  5. proveïte celkem 30 stlačení hrudní kosti rychlostí 80 stlačení za minutu
  6. po 15 stlačeních hrudníkosti se přesuòte k ústům postiženého a proveïte dva vdechy z úst do úst
  7. pokračujte dále asi minutu, po každých 30 stlačeních hrudníku udělejtedva vdechy z úst do úst
  8. potom v krátké přestávce zkontrolujte tep na krkavici, pak pokračujte stejně a kontrolujte tep každé třiminuty
  9. když nahmatáte tep na krkavici, ihned přerušte srdeční masáž
  10. pokračujte v dýchání z úst do úst dokud nezačnepostižený sám dýchat, pak ho uložte do stabilizované polohy

 • STABILIZOVANÁ

  POLOHA – každý, kdo je v bezvědomí a dýchá, by měl být uložen do
  stabilizované polohy. Ta zajišuje volné dýchací cesty a umožòuje, aby zvratky nebo jiné
  sekrety odtékaly volně

  z úst. Než umístíte postiženého do stabilizované polohy, musíte se
  ujistit, že dýchá normálně a že není zastaven krevní oběh. Pak zjistěte zda nemá známky
  zranění páteře nebo

  zlomené kosti. Zlomeniny musí být znehybněny ještě před tím, než budete
  otáčet zraněného. Pokud máte podezření na zranění páteře, neotáčejte zraněného vůbec. Nikdy
  nenechávejte

  zraněného v bezvědomí o samotě, ani když je uložen ve stabilizované poloze


  Postup:
  1. otočte hlavu postiženého k sobě a lehceji zakloòte, aby se uvolnily dýchací cesty
  2. paži, která je blíže, uložte podél těla
  3. nadzdvihněte hýždi a podsuòte pod niruku s nataženými prsty
  4. zvedněte vzdálenější paži a přeložte ji přes hrudník postiženého
  5. šetrně nadzdvihněte vzdálenějšídolní končetinu a přeložte ji přes bližší
  6. poklekněte vedle postiženého k jeho hrudníku a uchopte ho jednou rukou na vzdálenějším boku za šaty adruhou rukou mu podpírejte hlavu
  7. otáčejte ho směrem k sobě až ke svým kolenům
  8. ohněte horní paži a nohu tak, abyzabraòovaly otočení zraněného na obličej
  9. upravte polohu hlavy tak, aby byla v záklonu a zkontrolujte, zda jsou průchodné dýchací cesty
  10. hlavu podepřete ohnutou rukou postiženého

Blíží se zkouška sirén

Dnes ve 12:00 proběhne zkouška jednotného systému varování a vyrozumění.

Zkouška sirén má nepřetržitý tón trvající 140 sekund.

Aktuality e-mailem