Začleòování ostatních složek do IZS


Hasiči lidem | IZS a JPO - 29.12.2005


Provádí se ve smyslu § 21 zákona č.

239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

Provádí se ve smyslu § 21 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně

některých zákonů:

§ 21

Plánovaná pomoc na vyžádání


(1) Poskytování plánované pomoci na vyžádání se zahrnuje do poplachového plánu integrovaného
záchranného systému; plánovanou pomocí na vyžádání se pro účely tohoto zákona rozumí předem

písemně dohodnutý způsob poskytnutí pomoci ostatními složkami integrovaného záchranného systému
okresnímu úřadu, krajskému úřadu, Ministerstvu vnitra nebo základním složkám

integrovaného
záchranného systému při provádění záchranných a likvidačních prací.

(2) Plánovanou pomoc na
vyžádání jsou povinny poskytnout

a) ministerstva, územní správní úřady, orgány krajů a obcí v mezích své působnosti,

b) právnické a fyzické osoby, které jsou vlastníkem nebo uživatelem stavby civilní ochrany

nebo
stavby dotčené požadavky civilní ochrany, c) zdravotnická zařízení,

d) ostatní složky integrovaného záchranného systému uvedené v § 4 odst. 2,

e) vojenské

záchranné útvary, 16)

f) ostatní osoby, které se k tomu smluvně zavázaly.

(3) Plánovanou pomoc na vyžádání není

povinen poskytnout ten, kdo by poskytnutím této pomoci vážně ohrozil plnění vlastních
závažnějších úkolů stanovených podle zvláštních právních předpisů.<a href=

„#z5“>5)

(4) Ostatní složky integrovaného záchranného systému jsou povinny při
stanovení rozsahu plánované pomoci na vyžádání na základě žádosti

operačního a informačního
střediska integrovaného záchranného systému sdělit

a) osoby pověřené pro zabezpečování pomoci a způsob jejich vyrozumění,

b) síly a

prostředky určené k poskytnutí pomoci,

c) dobu potřebnou pro poskytnutí sil a prostředků v případě vyžádání pomoci.

16) §

19 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách české
republiky.

5) Například zákon č. 133/1985 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, zákon

č. 283/1991 Sb., o Policii české republiky, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 238/2000 Sb.