Integrovaný záchranný systém


Hasiči lidem | IZS a JPO - 28.12.2005


Co to vlastně je Integrovaný záchranný systém, proč

vznikl a koho koordinuje?

ImageCo to je

IZS?

ImageKoho IZS koordinuje?

<img class=

„link“ src=„img/i_po­int.gif“ height=„8“ width=„8“ alt=„Image“ />O co tedy v IZS jde?

<img class=„link“ src=„img/i_po­int.gif“

height=„8“ width=„8“ alt=„Image“ />Proč IZS vznikl?

<img class=„link“ src=„img/i_po­int.gif“ height=„8“ width=„8“ alt=„Image“

/>Jaké jsou úrovně IZS a které jsou jeho koordinační orgány?

<img class=„link“ src=„img/i_po­int.gif“ height=„8“ width=„8“ alt="Image

" />Složky integrovaného záchranného systému?Co to je IZS?

Integrovaný záchranný systém je systém pro koordinaci záchranných a likvidačních prací při
vzniku mimořádných událostí.


Koho IZS koordinuje?

Integrovaný záchranný systém koordinuje:
 • záchranné a pohotovostní služby a sbory (hasiči,zdravot­nická záchranná služba, pohotovostní komunální služby,…),
 • bezpečnostní a ozbrojené sbory (Policie čR, obecní policie, Armáda čR,…),
 • s územními popř. ústředními správními úřady.

Počítá se také s tím, že využije(neboli integruje) ke spolupráci při záchranných a likvidačních pracích i:

 • právnické osoby – zde můžejít o:
  • věcné zdroje, které jsou poskytnuty dobrovolně nebo povinně na základě žádosti o věcnou pomoc nebo z hlediska povinnostitoho, kdo způsobil havárii,
  • činnost občanských sdružení se záchranářským nebo humanitárním zaměřením.
 • odborníky z řad fyzických osob.

O co tedy v IZS jde?

Jde o to, využít pro záchranné a likvidační práce v potřebný okamžik každého,

 • kdo je provádět záchranné alikvidační práce povinen,
 • kdo pomoci může,
 • kdo pomoci chce.

Integrace spočívá v tom, že jednotlivé zdroje – materiální, lidské, ale i právní, se spojují k provedení záchrany nebo likvidace s cílem jejich conejúčinnějšího a nejhospodárnějšího využití.

IZS tedy není organizací v podobě instituce, ale jen a především vyjádřenímpravidel spolupráce (i když určité orgány, které zajišují koordinaci má a mít musí).

Proč IZS

vznikl?

Integrovaný záchranný systém vznikl jako potřeba každodenní spolupráce hasičů, zdravotníků, policie a dalších složek při řešení

mimořádných událostí (požárů,
havárií, dopravních nehod, atd.). Vždy, když bylo nutné spolupracovat při řešení
větší události, vždy byl zájem spolupracovat a

využívat to, s kým se spolupracuje,
pro dosažení rychlé a účinné záchrany nebo likvidace mimořádné události. Spolupráce
na místě zásahu uvedených složek v

nějaké formě existovala vždy. Avšak odlišná
pracovní náplò i pravomoci jednotlivých složek zakládaly a zakládají nutnost určité
koordinace postupů.

Jaké jsou úrovně IZS a které jsou jeho koordinační orgány?

Problémy, které

nastolil čas a především velké mimořádné události (jakými byly
např. rozsáhlé povodně) se odrazily v potřebu koordinace společného zásahu na
úrovni

dispečinků nebo operačních středisek, v konečném důsledku je nutno při
rozsáhlých mimořádných událostech koordinovat i z úrovně územních správních úřadů.

Z uvedených důvodů se v IZS dělí řízení dle povahy i kompetencí na úroveò:

 • taktickou, která probíhá přímo na místě zásahu složek IZS,
 • operační, která probíhá mezi operačními středisky adispečinky, a
 • strategickou, která probíhá na okresních a krajských úřadech a na Ministerstvuvnitra.

Pokud se jedná o koordinační a integrační orgány v IZS v jednotlivých úrovníchřízení, jsou jimi:

 • velitel zásahu a štáb velitele zásahu v úrovni taktické,
 • operační a informační středisko IZS v úrovní operační (je jím operační středisko hasičskéhozáchran­ného sboru),
 • přednosta okresního úřadu a krizový štáb okresu, krajský hejtman a krizový štábkraje, Ministerstvo vnitra a krizový štáb MV v úrovni strategické.

Z jednotlivých pravomocí pro řízení

záchranných prací i z odpovědnosti Ministerstva
vnitra a územních orgánů státní správy za organizaci IZS vyplývá, že jde o
státem budovaný systém.

Složky integrovaného záchranného systému

Složky IZS se dělí

na základní a ostatní.

Základními složkami IZS jsou Hasičský záchranný sbor čR, jednotky požární ochrany

zařazené do plošného pokrytí okresu jednotkami požární ochrany ,
zdravotnická záchranná služba a Policie čR. Základní složky IZS zajišují
nepřetržitou

pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její
vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události. Za tím účelem
rozmisují své

síly a prostředky po celém území čR.

Ostatními složkami IZS jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil,

ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany
veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení

civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k
záchranným a likvidačním pracím. Ostatní složky IZS poskytují při záchranných a

likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání. V době krizových stavů se
stávají ostatními složkami IZS také odborná zdravotnická zařízení na úrovni

fakultních nemocnic pro poskytování specializované péče.