Cvičení JPO


Hasiči lidem | IZS a JPO - 28.12.2005


Příprava, provedení a vyhodnocení cvičení jednotek POPříprava, provedení a vyhodnocení cvičeníkpt. Ing. Josef Fajgar, MV-generální ředitelství HZS čR

foto autor

Uplynulý rok 2004 byl z pohledu Hasičského záchranného sboru čR (dále jen „HZS čR“) a složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) významným

obdobím z hlediska odborné přípravy jednotek
požární ochrany (dále jen „jednotky PO“) HZS čR, dalších složek IZS a orgánů, podílejících
se na provedení a koordinaci

záchranných a likvidačních prací při mimořádné události.

K odborné přípravě přispěla především taktická cvičení organizovaná na územní (okresní,

krajské), republikové a mezinárodní úrovni. Z významných mezinárodních taktických cvičení
se jednalo o cvičení pod názvem BESKYDY 2004 (září 2004) a cvičení pod názvem ROPA 2004

(říjen 2004), organizovaná MV-generálním ředitelstvím HZS čR ve spolupráci s HZS
Moravskoslezského a HZS Jihomoravského kraje a zahraničními záchrannými týmy z Polské a

Slovenské republiky.

Příprava těchto ale i ostatních cvičení IZS byla velmi náročná na přípravu dokumentace a vlastní provedení. Samotná

příprava cvičení si vyžádala přijetí řady opatření při dodržení
příslušných ustanovení platných právních předpisů. Zejména poznatky z organizace taktických
cvičení IZS

vyvolaly potřebu sjednocení přístupu organizátora cvičení v přípravné,
realizační a vyhodnocovací etapě cvičení. Organizátorovi cvičení by měla napomoci metodická
pomůcka

pod názvem „Doporučený postup pro přípravu a provedení prověřovacích a
taktických cvičení“
, která je připravena k vydání ve Sbírce interních aktů řízení

generálního ředitele HZS čR a náměstka ministra vnitra.

Následující text velmi rámcově popisuje postup při přípravě dokumentace k prověřovacím ataktickým cvičení v souladu s:

 • § 36 odst.1 a § 39 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany (dále jen"vyhláška o jednotkách PO"),
 • § 17 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002Sb. (dále jen „zákon o IZS“),
 • § 17 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému (dále jen"vyhláška o IZS").

V doporučeném postupu pro přípravu a provedení prověřovacích a taktických cvičení jednotek PO nebo dalšíchsložek IZS jsou popsány:

 • druhy cvičení podle výše uvedených právních předpisů,
 • postup organizátora prověřovacích ataktických cvičení v přípravné, realizační a vyhodnocovací etapě cvičení,
 • obsah a rozsah dokumentace k prověřovacím a taktickým cvičením a pravidla projejí zpracování,
 • zásady pro archivaci zpracované dokumentace k prověřovacím a taktickým cvičením.

Druhy a zaměření cvičení

V rámci odborné přípravy jednotek PO (v podmínkách požární ochrany) a v rámci přípravy dalších složek IZS (v podmínkách IZS)

jsou HZS krajů organizována prověřovací nebo taktická
cvičení. Zaměření a rozsah taktických cvičení HZS kraje uvádějí v ročním plánu pravidelné
odborné přípravy a některá

mohou být specifikována základním zaměřením pravidelné odborné přípravy jednotek PO HZS kraje, stanoveným MV-generálním ředitelstvím HZS čR. Prověřovací cvičení

u jednotek PO je určeno k prověrce připravenosti a akceschopnosti jednotek PO, k prověření požárního řádu obce, k prověření dokumentace zdolávání požárů,

havarijních plánů
nebo k ověření součinnosti mezi jednotkami PO a dalšími složkami IZS; součástí tohoto
cvičení může být i vyhlášení cvičného požárního poplachu,

u složek IZS je určeno k ověření přípravy složek IZS k provádění záchranných a likvidačních prací, k prověření havarijních plánů nebo k ověřenísoučin­nosti mezi jednotkami PO a dalšími složkami IZS; součástí tohoto cvičení může být i vyhlášení cvičného poplachu pro složky IZS.

Taktické cvičení

u jednotek PO je určeno k ověření schopností velitelů jednotek PO a štábu řídit jednotky PO a k ověření znalosti území, pro které byla

jednotce PO s územní působností stanovena územní působnost;
provádí se za účelem přípravy jednotek PO nebo štábů na zdolávání požárů nebo záchranné
práce při mimořádných

událostech; jde především o cvičení zaměřená na taktickou úroveò
řízení zásahů jednotek PO; taktická cvičení organizují velitelé jednotek PO v souladu s
ročním plánem

pravidelné odborné přípravy,

u složek IZS je určeno k ověření přípravy složek IZS a orgánů, podílejících se na provedení a koordinacizáchran­ných a likvidačních prací při mimořádné události.

Taktické cvičení IZS se podle rozsahu provedení cvičení a úrovně koordinace složek IZSčlení na:

taktickou úroveò – cvičení jsou organizována zpravidla na úrovni velitele zásahu, velitelů jednotek PO nebo vedoucích dalších

složek IZS; do cvičení jsou zapojeny jednotky
PO, další složky IZS a ostatní subjekty podle zpracované dokumentace cvičení; do cvičení
může být zapojen štáb velitele

zásahu,

operační úroveò – cvičení jsou organizována zpravidla na krajské úrovni; do cvičení jsou zapojeny jednotky PO, další složky IZS,ostatní subjekty, operační a informační střediska IZS a operační střediska složek IZS podle zpracované dokumentace cvičení,

strategickou

úroveò – cvičení jsou organizována zpravidla na úrovni obce s
rozšířenou působností, kraje, republiky, popřípadě mezinárodní; do cvičení jsou zapojeny
jednotky PO,

další složky IZS, ostatní subjekty, operační a informační střediska IZS,
operační střediska složek IZS, štáby hasičských záchranných sborů (dále jen „HZS“), krizové
štáby

určených obcí a krizové štáby krajů podle zpracované dokumentace cvičení.

Součástí taktických cvičení jednotek PO a IZS jsou i cvičení, která se připravujív rámci zabezpečení preventivně výchovné a propagační činnosti a provádí se formou ukázky.

Oprávnění k nařízení cvičení a schvalování dokumentace cvičení

Oprávnění k nařízení prověřovacích nebo taktických cvičení pro jednotky PO je řešeno v souladu s § 39 vyhlášky o jednotkách PO (Poznámka redakce: Ministerstvo vnitrapřipravuje novelu vyhlášky o jednotkách, změna oprávnění se týká i § 39).

Oprávnění k nařízení prověřovacích nebo taktických cvičení IZS jeřešeno v souladu s § 17 zákona o IZS a § 17 vyhlášky o IZS.

Organizace cvičení

Z časového hlediska lze organizaci cvičení členit na:

 • přípravnou etapu, která začíná zařazením cvičení do plánu úkolů; přípravná etapa
  obsahuje zejména výběr místa k

  provedení cvičení, přípravu štábů HZS a orgánů,
  operačních a informačních středisek IZS, jednotek PO, dalších složek IZS a přípravu
  rozhodčí služby a pozorovatelů;

  přípravná etapa končí schválením požadované dokumentace
  ke cvičení,

 • realizační etapu, která začíná

  vyhlášením simulované mimořádné události podle
  schváleného plánu provedení cvičení; realizační etapa končí provedením cvičení, tj.
  provedením záchranných a

  likvidačních prací zapojenými složkami IZS, nebo rozhodnutím
  řídícího cvičení; pro popularizaci cvičení může být uspořádána tisková konference,

 • vyhodnocovací etapu, která začíná podle úrovně a rozsahu cvičení sběrem
  hodnotících zpráv od členů rozhodčí skupiny a zahájením činnosti

  vyhodnocovací skupiny,
  která zodpovídá za komplexní analýzu cvičení, zapracování návrhů na opatření a závěrů z
  jednotlivých pracoviš a zpracování závěrečného

  vyhodnocení; vyhodnocovací etapa končí
  předložením hodnocení tomu orgánu, který cvičení schválil, popřípadě nařídil a
  případným projednáním navrhovaných opatření.

Při přípravě cvičení, jeho realizaci a vyhodnocení je třeba postupovat diferencovaně podle rozsahu provedení

cvičení a úrovně koordinace složek IZS. Námět cvičení v návaznosti na
simulovaný druh mimořádné události významně ovlivòuje především přípravnou etapu a rozsah
zpracování

dokumentace ke cvičení. Dokumentace cvičení a její archivace

Dokumentaci prověřovacího cvičení zpracovává prověřující orgán

zpravidla formou písemné přípravy.
Pro rozsáhlé prověřovací cvičení je možno přiměřeně použít doporučený rozsah dokumentace
taktického cvičení. Vyhodnocení se zpracovává

samostatně. Pro prověřovací cvičení jednotky PO může být vyhodnocení nahrazeno zprávou o zásahu, vypracovanou po provedení cvičení.

Dokumentaci taktického cvičení zpracovává organizátor zpravidla v následujícím rozsahu:

Záměr cvičení – je výchozím dokumentem,

který stanovuje základní rámec taktického
cvičení a je podkladem pro zpracování následné dokumentace cvičení. Záměr taktického
cvičení schvaluje osoba oprávněná nařídit

cvičení.

Organizační pokyn – je pracovním dokumentem, který stanovuje pravidla pro přípravu cvičení a organizační zabezpečení vlastníhoprůběhu cvičení. Organizační pokyn k zabezpečení cvičení schvaluje řídící cvičení, popřípadě osoba pověřená přípravou a provedením cvičení.

Plán provedení taktického cvičení – je souhrnným prováděcím dokumentem vytvářejícím
podmínky pro organizované provedení taktického cvičení, splnění stanovených cílů,

procvičení všech zadaných úkolů a zabezpečení efektivního řízení cvičení. Plán provedení taktického cvičení schvaluje osoba, oprávněná nařídit cvičení.

Hodnocení taktického cvičení – je dokumentem pro vyhodnocení stanovených cílů cvičení. Hodnocení předkládá řídící cvičení po ukončení cvičení osobě nebo orgánu,který cvičení nařídil.

Pro taktické cvičení, provedené formou ukázky, se dokumentace výše uvedeného rozsahu nezpracovává.

Při organizování cvičení jednotek PO nebo IZS se veškerá dokumentace připravuje (s výjimkou hodnocení) před provedením cvičení. Dokumentaci o společnéodborné přípravě a o cvičení IZS zpracovatel archivuje po dobu pěti let.

Závěr

Hlavním účelem tohoto článku bylo naznačit odborné

veřejnosti možný postup při přípravě
dokumentace cvičení a jeho provedení u jednotek PO a v rámci IZS. A to nejdůležitější, tj.
v přípravné etapě cvičení rozlišit přístup

organizátora cvičení při zpracování rozsahu výše
popsané dokumentace. Doporučený postup přípravy dokumentace, provedení a vyhodnocení
cvičení HZS kraje je znázorněn na

schématu.