Mimořádná událost, krizová situace


Hasiči lidem - 28.12.2005


O vztahu mezi mimořádnou událostí a krizovou

situací, druhy jednotlivých krizových situací

Mimořádná událost
Je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka,
přírodními vlivy, a také

havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí
a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Krizová

situace

Je mimořádná událost, při níž je vyhlášen krizový stav (Mimořádná situace, kdy je bezprostředně
ohrožena svrchovanost a územní celistvost státu, jeho demokratické

základy, chod hospodářství,
systém státní správy a samosprávy, zdraví a život velkého počtu osob, majetek ve velkém
rozsahu, kulturní statky, životní prostředí nebo plnění

mezinárodních závazků, přičemž ohrožení
nelze zabránit ani jeho následky odstranit obvyklou činností správních úřadů, orgánů územní
samosprávy, ozbrojených sil, záchranných sborů,

havarijních a jiných služeb.).

Specifikace typů krizových situací

 1. Přírodní
  1. Živelní pohormy
   • dlouhotrvající sucha,
   • dlouhodobá inverzní situace,
   • povodně velkého rozsahu,
   • jiné živelní pohromy velkého rozsahu (např. rozsáhlé lesní požáry,sněhová kalamita, vichřice, sesuvy, zemětřesení apod.),
  2. Hromadné nákazy
   • epidemie – hromadné nákazy osob,
   • epifytie – hromadné nákazy polních kultur,
   • epizootie – hromadnénákazy zvířat,

 2. Antropogenní
  1. Provozní havárie a havárie spojené s infrastrukturou
   • radiační havárie velkého rozsahu,
   • havárie velkéhorozsahu způsobená vybranými nebezpečnými látkami a chemickými přípravky,
   • jiné technické a technologické havárie velkého rozsahu ?požáry, exploze, destrukce nadzemních a podzemních částí staveb,
   • narušení hrází významných vodohospodářských děl se vznikem zvláštnípovodně,
   • znečištění vody, ovzduší a přírodního prostředí haváriemi velkého rozsahu,
  2. Vnitrostátní společenské, sociální a ekonomické krize
   • narušení finančního a devizového hospodářství státuvelkého rozsahu,
   • narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu,
   • narušenídodávek elektrické energie, plynu nebo tepelné energie velkého rozsahu,
   • narušení dodávek potravin velkého rozsahu,
   • narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu,
   • narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu velkého rozsahu,
   • narušení funkčnosti dopravní soustavy velkého rozsahu,
   • narušení funkčnosti veřejných komunikačních vazeb velkéhorozsahu,
   • narušení funkčnosti veřejných informačních vazeb velkého rozsahu,
   • migrační vlny velkého rozsahu,
   • hromadné postižení osob mimo epidemií,
   • hrozba nebo provedení závažných teroristických akcí, aktivityvnitros­tátního nebo mezinárodního zločinu nebo terorismu,
   • závažné narušení veřejného pořádku nebo nárůst závažné majetkové anásilné kriminality velkého rozsahu,
   • ohrožení života a zdraví občanů v jiných zemích takového rozsahu a charakteru, že je

    požadováno okamžité poskytnutí materiální nebo finanční humanitární
    pomoci nebo nasazení záchranných sil a prostředků státních a dobrovolných organizací
    čR v

    rámci zahraniční pomoci,
   • ohrožení demokratických základů státu extrémistickými politickými silami,
   • násilné akce subjektů cizí moci spojené s použitím vojenských sil a prostředků proti chráněným zájmům a vyvolané účastí státu v mezinárodních mírových ahumanitárních misí nebo plněním jeho spojeneckých závazků,
   • rozsáhlá a závažná diverzní činnost spojená se zjevnou přípravou vojenskéagrese subjektu cizí moci,
   • vnější vojenské napadení státu nebo spojenců,
   • ohrožení základních hodnot

    demokracie, svobody občanů v jiných
    zemích takového rozsahu a charakteru, že ohrožuje bezpečnost mezinárodního prostředí
    a je požadováno i nasazení ozbrojených

    sil k provedení mezinárodní mírové nebo humanitární operace.