Výkon služby v JPO


Hasiči lidem | IZS a JPO - 28.12.2005


Jak se vykonává služba v jednotlivých kategoriích jednotek PO…
<br

/>

Výkon služby v jednotkách požární ochrany

Výkon služby probíhá buï v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se

rozumí činnost k dosažení stálé organizační, technické a odborné způsobilosti
sil a prostředků požární ochrany k plnění úkolů jednotek PO. Tímto se rozumí činnost
související s

udržováním a zvyšováním odborné a fyzické způsobilosti hasičů (školení,
výcvik), údržbou požární techniky a dalších prostředků požární ochrany, apod.

Operačním

řízením se rozumí činnost od přijetí zprávy o vzniku požáru nebo jiné
mimořádné události až po návrat sil a prostředků na místo stálé dislokace. do těchto činností
se

zahrnuje výjezd jednotky PO, jízda na místo zásahu, provádění záchranných, resp. likvidačních, prací, apod.

Výkonu služby se odlišuje dle druhu jednotkypožární ochrany.

1. Jednotka hasičského záchranného sboru kraje

Službu v jednotce hasičského záchranného

sboru kraje (dále jen „HZS kraje“) vykonávají
příslušníci HZS kraje (dále jen „příslušníci“), jejichž pracovně právní vztah se řídí zákonem
č. 186/1992

Sb., o služebním poměru příslušníků Policie české republiky, ve znění pozdějších
předpisů s odchylkami uvedenými v zákoně č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru české

republiky. Příslušníci mohou mít dobu služby rozvrženu rovnoměrně (tzv. „denní směna“, která
má týdenní pracovní dobu 40 hodin) nebo nerovnoměrně (tzv.

„směna“).

Nerovnoměrně rozvržená doba služby příslušníků je organizována na 3 směny, které jsou označovány A, B, C. Směna zabezpečuje

nepřetržitou připravenost jednotky HZS kraje po dobu 24
hodin. Příslušníci tedy pracují v cyklu 24 hodin směna – 48 hodin mezisměnové volno. Střídání
směn probíhá v 7.00 h.

ráno. Směna se dělí na 16 hodin výkonu služby a 8 hodin nařízené
pohotovosti v místě výkonu služby, přičemž do nařízené pohotovosti se započítávají přestávky
na jídlo a

oddech.

Ve směně vykonávají službu příslušníci předurčení pro vlastní zásahovou činnost (tzv. „výjezdoví hasiči“), příslušníci předurčení pro

obsluhu operačních a informačních středisek a
příslušníci zařazení v záloze směny, kteří zabezpečují chod jednotky a činnost podpůrných
speciálních služeb. Příslušníci

předurčení pro zásahovou činnost a příslušníci zařazení v
záloze směny jsou organizováni do družstev, resp. skupin. Základní počet příslušníků ve
směně, bez příslušníků

předurčených pro operační a informační střediska, je uveden v tabulce č. 3.
Tabulka č.3 – Základní a minimální počet příslušníků ve směně
Typ stanice C1 C2 C3 P0 P1 P2 P3 P4
Počet organizovaných výjezdů k zásahu k zabezpečení plošného pokrytí 2 2 3 1 1 1 1 2
Základní početní stav příslušníků v jedné směně 1) 12 15 21 3 5 8 11 14
Minimální početní stav příslušníků v jedné směně 8 10 14 2 4 5 7 9
I. Funkční složení směny
Velící důstojník směny  –  – 1  –  –  –  –  –
Velitel čety 1 1 1  –  –  – 1 1
Velitel družstva 2 2 3 1 1 1 1 2
Hasič 2 3 5  – 1 2 3 4
Strojník 4 5 7 2 2 3 4 4
Hasič – technik 3 4 4  – 1 2 2 3
1) Základní početní stav příslušníků v jedné směně na stanici hasičského záchranného sboru krajeuvedený v tabulce se zvyšuje
 1. u stanice, která je předurčena pro systém záchranných prací při dopravních nehodách na dálnicích, silnicích promotorová vozidla a vybraných silnicích I. třídy, o dva příslušníky ve směně,
 2. u stanice, která je předurčena jako opěrná pro likvidaci havárií nebezpečnýchlátek o tři příslušníky ve směně,
 3. u stanice umístěné v obci s počtem obyvatel do 350 tisíc až jedenapůlkrát, pokud je to odůvodněno dokumentací

  zdolávání požárů objektů, jejichž ochranu před požáry a mimořádnými
  událostmi jednotka zabezpečuje nebo potřebami operačního řízení, nebo potřebami obsluhy
  speciální požární

  techniky,
 4. u stanice umístěné v obci s počtem obyvatel nad 350 tisíc až dvakrát, pokud je to odůvodněno dokumentací zdolávání požárů objektů, jejichž ochranupřed požáry a mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje nebo potřebami operačního řízení, nebo potřebami obsluhy speciální požární techniky.
Pozn.: Typ stanice se odvozuje od počtu obyvatel v dané obci.

2. Jednotka hasičského záchranného sboru podniku

Službu v jednotce hasičského záchranného sboru podniku (dále jen „HZS podniku“) vykonávají zaměstnanci HZS podniku, jejichž pracovně právní vztah se řídí zákonemč. 65/1965 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnanci, obdobně jako příslušníci, mohou mít dobu služby rozvrženu rovnoměrně nebo nerovnoměrně.

Nerovnoměrně rozvržená doba služby zaměstnanců je zpravidla organizována na 4 směny, které jsou označovány A, B, C, D. Směna zabezpečuje nepřetržitou připravenost

jednotky HZS podniku
po dobu 12 hodin. Střídání směn probíhá zpravidla v 6.00 hodin (tzv. ranní směna) a v 18.00
hodin (tzv. noční směna). Směna se dělí na 11 hodin výkonu

služby a 1 hodinu nařízené
pohotovosti v místě výkonu služby, přičemž nařízenou pohotovostí jsou přestávky na jídlo a
oddech. Zaměstnanci pracují v různých pracovních cyklech,

např. 1den ranní směna – 1 den noční směna – 2 dny mezisměnového volna; 2 dny ranní směna – 2 dny noční směna – 4 dny mezisměnového volna, apod.

Organizace směny je obdobná jako u jednotky HZS kraje, pouze s tím rozdílem, že početní stavy
směny se stanovují s ohledem na míru požárního nebezpečí areálu podniku, resp.

technologie.

3. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

Službu v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce

(dále jen „SDH obce“) vykonávají členové,
zpravidla na základě dobrovolnosti. Vlastní výkon služby se zpravidla omezuje na činnost při
provádění záchranných a likvidačních

prací.

Zvláštní význam mají jednotky SDH obcí zařazené do kategorie JPO II. U těchto jednotek se předpokládá postupná poloprofesiona­lizace jejich členů.

K zajištění včasného výjezdu
jednotky, s ohledem na časové limity pro dojezd jednotky na místo zásahu, se předpokládá, že
nejméně 12 jejich členů bude střídavě určováno do

pohotovosti v místě bydliště za odměnu.
Tito členové budou v pracovně právním vztahu k obci, resp. HZS kraje, a jejich pracovně
právní vztah se bude řídit zákonem č. 65/1965

Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů.

Výkon služby je organizován na 3 směny označované jako A, B, C o minimálním stavu 4 členů na

směnu – velitele, strojníka a dvou hasičů. Směny se zpravidla střídají buï pravidelně po
dnech nebo v týdenním režimu výkonu služby na stanici jednotky a v nařízené pohotovosti v

místě bydliště. Z celkové měsíční doby práce, sjednané na základě pracovního poměru, resp.
dohody o pracovní činnosti, musí být minimálně 5 hodin čerpáno v souvislé době výkonu

služby na stanici jednotky při údržbě techniky a věcných prostředků nebo při odborné přípravě v obě zařazení do výjezdu jednotky.