Seznam platných právních předpisů


Hasiči lidem | IZS a JPO - 28.12.2005

na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému a civilního nouzového plánování

Zákony
Nařízení vlády
Vyhlášky MV
Resortní směrnice

Zákony

č. 133/1985 Sb. – Zákon o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
  • č. 67/2001 Sb. – Úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 425/1990 Sb., zákonem č. 40/1994 Sb., zákonem č. 203/1994 Sb., zákonem č. 163/1998 Sb., zákonem č. 71/2000 Sb. a zákonem č. 237/2000 Sb.
č. 238/2000 Sb. – Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 586/2004 Sb.
č. 239/2000 Sb. – Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 20/2004 Sb.
č. 240/2000 Sb. – Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Nařízení vlády

č. 352/2003 Sb. – Nařízení vlády o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků
č. 172/2001 Sb. – Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
č. 463/2000 Sb. – Nařízení vlády o stanovení pravidel na zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva, ve znění nař. vlády č. 527/2002 Sb.
č. 462/2000 Sb. – Nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb.
č. 34/1986 Sb. – Nařízení vlády o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění nařízení vlády č. 168/1989 Sb., nařízení vlády č. 195/1995 Sb. a nařízení vlády č. 497/2002 Sb.

Vyhlášky Ministerstva vnitra

č. 49/2003 Sb. – Vyhláška o technických podmínkách požární techniky
č. 380/2002 Sb. – Vyhláška k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
č. 246/2001 Sb. – Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
č. 247/2001 Sb. – Vyhláška o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
č. 277/2001 Sb. – Vyhláška o organizaci přijímacího řízení, průběhu studia a jeho ukončování ve školách požární ochrany a o finančním a hmotném zabezpečení žáků
č. 323/2001 Sb. – Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 433/2004 Sb., vyhlášky č. 564/2004 Sb. a vyhlášky č. 657/2004 Sb.
č. 324/2001 Sb. – Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, druhy služeb zvlášť obtížných a zdraví škodlivých a postup při udělování ozdravného pobytu, ve znění vyhlášky č. 297/2002 Sb.
č. 328/2001 Sb. – Vyhláška o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.
č. 87/2000 Sb. – Vyhláška, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
č. 383/2000 Sb. – Vyhláška, kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu pro havárie způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
č. 202/1999 Sb. – Vyhláška, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
č. 164/2004 Sb. – Vyhláška, kterou se stanoví základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti
č. 255/1999 Sb. – Vyhláška o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

Resortní směrnice (instrukce)

publikováno
v částce 4/2004
V.v. ČR
 –
Směrnice Ministerstva vnitra ze dne 8. října 2004 č.j.: PO-365/IZS-2004, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje a obce, jeho uvedení do pohotovosti, vedení dokumentace a některé další podrobnosti
publikováno
v částce 6/2003
V.v. ČR
 –
Metodická pomůcka Ministerstva vnitra č.j.: PO-1590/IZS-2003 ze 30. června, kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených s předcházením, řešením a odstraňování následků mimořádných událostí, ve znění sdělení o opravě tiskové chyby uveřejněné ve V.v. ČR částka 7/2003