Hasiči lidemVýznam SDH

28.12.2005
Pohled na jejich práci, užitečnost a využitelnost při požáru. Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí mají nenahraditelné místo v systému požární ochrany.

Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí mají nenahraditelné místo v systému požární ochrany. Svým přístupem, obsluhovanou technikou a dovednostmi to denně dokazují. Vždy byly a jsou pilířem, který zabezpečuje včasnou pomoc občanům při hašení požárů, provádění záchranných pracích při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.


Poplachový plán IZS

IZS a JPO - 28.12.2005
Co obsahuje poplachový plán IZS a kde je uložen

Územně příslušný poplachový plán IZS (dále jen „poplachový plán“), kterým je ústřední poplachový plán IZS nebo poplachový plán IZS kraje.


Letecká hasičská služba - I. díl

IZS a JPO - 28.12.2005
Pomoc letecké techniky při hašení lesních požárů je neocenitelná. Jedná se o celou škálu případů, které mohou při požárech lesa nastat.

Letecká hasičská služba

Letecká hasičská služba (dále jen „LHS“) je službou vlastníkům lesů, zabezpečovanou
Ministerstvem zemědělství ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. g), i) zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).


Systém tísňového volání v ČR

28.12.2005
Tísňovým voláním se podle telekomunikačního zákona rozumí bezplatná volba čísel, která jsou stanovena v číslovacím plánu a uvedena v telefonních seznamech a která je nutno pro záchranu životů, zdraví a majetku zpřístupnit.

Tísňovým voláním se podle telekomunikačního zákona rozumí bezplatná volba čísel, která jsou stanovena v číslovacím plánu a uvedena v telefonních seznamech a která je nutno pro záchranu životů, zdraví a majetku zpřístupnit.


Co by měl každý znát...

28.12.2005
... a nejen hasiči

Je to jednoduché – třísky na podpal máme připraveny, děti přinesly z dřevníku zásobu
březových polen a nám stačí jen přiložit hořící zápalku ke starým novinám. Za chvíli budou v
krbu vesele tančit červené plamínky a pokojem se rozlije příjemné teplo. A protože do začátku
oblíbeného televizního programu zbývá několik minut, posadíme se do křesla a možná nás
napadne myšlenka, co to hoření vlastně je a za jakých podmínek k němu dochází. Pokusíme se na
ni odpovědět.


Včasné zpozorování požáru je zcela zásadní

28.12.2005
Ze statistik vyplývá, že nejvíce ohroženými skupinami populace jsou děti, starší občané a osoby s omezenou schopností pohybu.

V Moravskoslezském kraji zahynulo při požárech v období od 1. ledna 2005 devět osob (viz tabulka). Zpravidla se jednalo o požáry v bytech nebo rodinných domech. Ze statistik vyplývá, že nejvíce ohroženými skupinami populace jsou děti, starší občané a osoby s omezenou schopností pohybu.

Popisované požáry mají zpravidla obdobnou příčinu vzniku a to nedbalost osob při používání otevřeného ohně.


Krizové řízení v Moravskoslezském kraji

IZS a JPO - 28.12.2005
O systému krizového řízení kraje

Krizovým řízením se rozumí souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených
na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu
činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace, krizovou situací mimořádná
událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále
jen "krizové stavy").


Základní vyšetření životních funkcí

První pomoc - 25.12.2005
Dozvíte se, jak jednoduše zjistit funkčnost základních životních funkcí


Základní vyšetření životních funkcí


VYŠETŘENÍ DÝCHÁNÍ - při dýchání se do plic dostává vzduch, který obsahuj kyslík a je z
těla vylučován nepotřebný oxid uhličitý jako odpadový produkt. Při dýchání rozšiřují hrudník
mezižeberní svaly a bránice, čímž je nasáván vzduch do plic.


Zásady laické první pomoci

První pomoc - 25.12.2005
Úvod do první pomoci a seznámení se základními pojmy


Zásady laické první pomoci


CO JE PRVNÍ POMOC - první pomoc je péče nebo léčba poskytnutá postiženému před
příjezdem Zdravotnické záchranné služby nebo jiného kvalifikovaného odborníka.


Předcházejme požárům

Prevence - 25.12.2005
Několik základních zásad pro předcházení požárům.


Hodně sucha, málo vody - ideální poměr namíchaný na vznik požáru lesa, pole či rodinného domku. Lidé sice o hrozícím nebezpečí vědí, přesto si nedávají pozor, a požár je na světě. Proto také hasiči zveřejnili zásady, kterými by se lidé měli řídit, aby se možnost zapálení snížila na minimum.

Nekouřit na polích a v lesích
I deset zákazů kouření v lese nic nezmůže proti jednomu neukázněnému kuřákovi.


Pokyny před zahájením topné sezóny

Prevence - 25.12.2005
Hasiči vyjížděli v minulém roce k celé řadě požárů způsobených nedbalostí lidí, kteří podcenili nebezpečí při topení.


Série tragických úmrtí nás nutí neustále veřejnost varovat a upozorňovat na základní chyby při uskladňování paliv, spalování v jejich spotřebičích a na chyby v průběhu samotného topení.


Období senoseče a žní je nebezpečné

Prevence - 25.12.2005
Toto období patří pro hasiče k nejnebezpečnějším částem roku

Snad nejnebezpečnějším obdobím pro zemědělce i pro hasiče je období senoseče a žní. Během nich se k ohrožení úrody požáry spojují negativní lidské vlastnosti a jednání se zvýšeným nasazením techniky, která ne vždy odpovídá svým stavem požadavkům na požární bezpečnost. Přičtěme k tomu ještě sluncem vysušené lány i ostatní porosty a máme pohromadě všechny faktory působící nárůst počtu požárů v tomto období.


Co musejí splňovat kulturní zařízení?

Prevence - 25.12.2005
Je vhodné si připomenout, co musejí splňovat z hlediska požární ochrany kulturní zařízení, která se nacházejí téměř v každé obci.

Z hlediska požární bezpečnosti staveb považujeme kulturní zařízení za stavbu pro shromažďování většího počtu osob, tj. stavbu s alespoň jedním prostorem určeným pro shromáždění nejméně 200 osob, v němž na jednu osobu připadá půdorysná plocha menší než 4 m2 (konferenční sály, divadla, kina, koncertní síně, taneční sály, ale i sportovní haly, tribuny apod.).


Jak na propan-butan?

Prevence - 25.12.2005
Základní pravidla při manipulaci se zařízeními na propan-butan.

V poslední době došlo v ČR ke vzniku několika výbuchů a požárů, na kterých se podílela nedbalost a nesprávná manipulace se zařízeními a spotřebiči na propan-butan, zejména tlakovými nádobami.

Propan-butanová náplň tlakových nádob je vlastně zkapalnělý uhlovodíkový plyn (LPG).


Opatrně s ohňostrojem

Prevence - 25.12.2005
Upozorňujeme na nebezpečí, které hrozí při neuváženém zacházení se zábavní pyrotechnikou.
S blížícím se koncem roku bych rád varoval občany před nesprávným používáním zábavné pyrotechniky a otevřeného ohně. Lidé totiž ročně způsobí nejen sobě, ale i jiným mnoho zranění, stále častěji také zaviní nejrůznější nešťastné události.
Jde především o požáry v bytech, které vznikají od hořících svíček, například od adventních věnců, případně vánočních stromků.