Hasiči lidemLetecká hasičská služba - II. díl

IZS a JPO - 01.10.2006
Od začátku června roku 2006 znovu funguje systém letecké hasičské služby (dále LHS) v plném rozsahu. Letouny a vrtulníky zapojené do LHS v letním období zajišťují hlídkovou činnost nad oblastmi, kde hrozí zvýšené nebezpečí vzniku lesních požárů.

Od začátku června letošního roku znovu funguje systém letecké hasičské služby (dále LHS) v plném rozsahu. Letouny a vrtulníky zapojené do LHS v letním období zajišťují hlídkovou činnost nad oblastmi, kde hrozí zvýšené nebezpečí vzniku lesních požárů.


Spojení při zásahu a volací znaky

IZS a JPO - 29.09.2006
Při řízení zásahu velitel zásahu a jemu podřízení velitelé JPO organizují spojení.

Při řízení zásahu velitel zásahu a jemu podřízení velitelé JPO organizují spojení. Pokud to technické prostředky umožní, oznámí velitel JPO, která se dostavila na místo zásahu jako první, operačnímu a informačnímu středisku nebo místu odkud byla JPO vyslána, příjezd na místo zásahu a potvrdí nebo upřesní místo zásahu. S obsahem informací odesílaných na OPIS nebo příslušné místo, které JPO vyslalo, vyslovuje souhlas VZ.


Jak se chránit před požáry a jejich následky

Prevence - 20.08.2006
Požárům je možné předcházet bezpečným chováním, které je označováno jako prevence.

Požárům je možné předcházet bezpečným chováním, které je označováno jako prevence. Požáry provázejí lidstvo od nepaměti. Postupně se lidé učili, jak se chovat, aby k požárům docházelo co nejméně a jejich následky nebyly tak negativní. Některá pravidla jsou jednoduchá a osvědčená generacemi před námi, některá reagují na nové technické možnosti a vybavení a jsou složitější.


Nástroje bioterorismu

Živé mikroorganismy (viry, bakterie a mikroskopické houby) nebo jejich toxické produkty (toxiny produkované živými organismy), které mohou způsobit infekční onemocnění nebo otravy lidí, zvířat či rostlin, jsou obvykle označovány jako biologická agens

Živé mikroorganismy (viry, bakterie a mikroskopické houby) nebo jejich toxické produkty (toxiny produkované živými organismy), které mohou způsobit infekční onemocnění nebo otravy lidí, zvířat či rostlin, jsou obvykle označovány jako biologická agens.


Pásma požáru

O požáru - živlu - 16.07.2006
Místo požáru, ve kterém požár probíhá, rozdělujeme do tří pásem vzájemně na sebe působících, prolínajících se a majících zásadní vliv na jeho rozvoj.

Za požár považujeme každé nežádoucí hoření, při kterém vznikla škoda nebo byly ohroženy osoby či zvířata. Místo požáru, ve kterém požár probíhá, rozdělujeme do tří pásem vzájemně na sebe působících a prolínajících se (tato pásma od sebe nelze jednoznačně oddělit) a majících zásadní vliv na jeho rozvoj.


Lesní požáry

O požáru - živlu - 13.07.2006
Rozdělení a způsoby likvidace jednoho z nejnáročnějších druhů požárů

Dělení lesních požárů podle rozlohy

Malé požáry
Sem řadíme lesní požáry o rychlosti šíření požáru do 2 km/h a hořící plocha nepřesahuje jeden ar.


Principy hašení požárů

O požáru - živlu - 04.07.2006
Hašení požárů provádíme na základě znalosti principů hašení. Je to činnost zaměřená na přerušení chemicko oxidačních procesů hoření, při využití znalostí fyzikálních, chemických, tepelných a biochemických procesů. K hašení požárů využíváme čtyř zákla

Hašení požárů provádíme na základě znalosti principů hašení. Je to činnost zaměřená na přerušení chemicko oxidačních procesů hoření, při využití znalostí fyzikálních, chemických, tepelných a biochemických procesů. K hašení požárů využíváme čtyř základních principů přerušení hoření.


Fáze požáru pevných látek

O požáru - živlu - 03.07.2006
O průběhu požáru, jeho vzniku a vyhoření

I. fáze

Vznik požáru, rozhořívání až do počátku intenzivního hoření. Vyznačuje se zatím malou plochou požáru a nižším stupněm zakouření /podle druhu hořících materiálů). Fáze je vhodná pro provedení zásahu (postačuje malý počet sil a prostředků vzhledem k nízké intenzitě požáru), škody vzniklé požárem nejsou vysoké.

II. fáze

Nastává intenzivní hoření a pokračuje až do zachvácení všech hořlavých látek a materiálů.


Nebezpečí zplodin hoření

O požáru - živlu - 03.07.2006
Kouř u požáru je směs částic uhlíku, dehtu, prachu a hořlavých plynů a par. Některé částečky kouře při vdechování dráždí dýchací cesty, některé mohou mít i smrtelné účinky.

Při pohledu do statistických údajů je zřejmé, že uvedená problematika je nebezpečná jak pro osoby a zvířata nacházející se v požárem zasaženém prostoru, tak i pro samotné hasiče, kteří se podílejí na hasebních pracích.

Každý materiál prochází při hoření složitými chemickými změnami. Při hoření dochází pouze k přeměně jedné látky v látku jinou.


Oheň a požár

O požáru - živlu - 03.07.2006
Aby došlo k hoření, je nutné splnit určité předpoklady.

Oheň je lidmi řízené a na určitý prostor ohraničené hoření.
Požár je nekontrolované a na určitý prostor neohraničené hoření,
které může vzniknout z ohně nebo přímým zapálením.


Základní požárně technické charakteristiky hořlavých látek

O požáru - živlu - 03.07.2006
Co je to teplota vzplanutí, hoření, vznícení, co to vlstně je samovznícení, kyslíkové číslo a oblast výbušnosti

Teplota vzplanutí

Udává nejnižší teplotu, při které se z hořlavé látky odpaří tolik hořlavých par a plynů, že při přiblížení plamene za mírného výbuchu vzplanou a opět zhasnou. Znamená to, že rychlost odpařování je menší než rychlost hoření a teplota je nepostačující k tomu, aby se vytvořilo tolik plynů a par, kolik je zapotřebí k trvalému hoření.


Definice a rozdělení požáru

O požáru - živlu - 03.07.2006
Pro účely požární ochrany se za požár považuje každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob nebo zvířat, anebo ke škodám na materiálních hodnotách.

Zákonná definice

Vyhláška

V § 51 vyhlášky MV č.21/96 Sb.


Hořlavost

O požáru - živlu - 03.07.2006
Co to vlastně je hořlavost a proč ji musíme hodnotit?

Proč vlastně musíme hodnotit hořlavost materiálu? Bez ohledu na základní definici, uvedenou ve slovníku (která samozřejmě platí), smysl, účel hodnocení hořlavosti pro obecnou praxi spočívá především v potřebě porovnat nějakým způsobem jednotlivé materiály mezi sebou a stanovit požadavky pro jejich konkrétní použití ve stavbě.

Není to tak jednoduché, jak se to na první pohled zdá.


Klasifikace nebezpečnosti látek

17.06.2006
vychází z požadavků nařízení vlády, kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování.

Většina chemických látek je označena symboly, které vymezují jaká rizika podstupujeme při použití dané látky a jak se před nimi chránit. Podle legislativy Evropské unie se jednotlivá rizika označují jako R–věty (Risk phrases) s oficiálně přiřazeným číselným kódem.


Rostoucí počet požárů zaměstnává hasiče...

Prevence - 16.06.2006
... množí se případy lesních požárů. Suché a teplé počasí, které v poslední době zasáhlo republiku, zvyšuje riziko vzniku požáru v lesích a vůbec v přírodním prostředí (louky, parky apod.)

Suché a teplé počasí, které v poslední době zasáhlo republiku, zvyšuje riziko vzniku požáru v lesích a vůbec v přírodním prostředí (louky, parky apod.). Od včerejška (15.6.) například zasahují hasiči u požáru lesního porostu v Bělé pod Bezdězem na Mladoboleslavsku. Do hašení se zapojil i vrtulník Letecké služby Policie ČR.


Jak se chovat za bouřky

Prevence - 10.06.2006
Jak zabezpečit naše obydlí před rizikem vzniku požáru od úderu bleskuBěhem bouřky nevycházejte zbytečně ven a raději si neplánujte výlety, pokud předpověď hlásí výskyt bouřek.
Pokud se v době bouřky nacházíte venku, schovejte se. Bezpečný úkryt před bleskem poskytují budovy, zejména velké objekty s ocelovou nebo železobetonovou konstrukcí, obecně pak veškeré stavby chráněné bleskosvodem. V přírodě se můžete bezpečně schovat v hustém lese a háji, nižším porostu nebo úzkém údolí.


Základní povinnosti strojníka a jízda se ZVZ

IZS a JPO - 02.06.2006
Výběr povinností řidiče hasičskéhou automobilu z řádu strojní služby.

Základní povinnosti strojníka

Řidič nebo strojník je povinen každou indispozici, která snižuje jeho schopnost k řízení nebo obsluze techniky, neprodleně nahlásit přímému nadřízenému.

Za bezpečnost jízdy odpovídá řidič nebo strojník. Velitel ani jiný člen posádky nesmí omezovat pravomoc a povinnost řidiče nebo strojníka.


Barevné provedení zásahových požárních automobilů

IZS a JPO - 30.05.2006
Jednotná barevná úprava vozidel, vybavených zvláštním výstražným zvukovým a světelným zařízením, zjednodušuje orientaci ostatních účastníků silničního provozu. Dá se tedy říci, že do určité míry zvyšuje bezpečnost jejich jízdy.

Při hledání vhodné barevné kombinace zásahových požárních automobilů se musí přihlížet i ke kontrastu užitých barev. V posledních letech se tato kombinace ustálila u převažující barvy červené, doplněné bílými zvýrazňujícími prvky.


Označení zásahových požárních automobilů

IZS a JPO - 28.05.2006
Dělením zásahových požárních automobilů je jejich členění na jednotlivé hmotnostní třídy.

Dělením zásahových požárních automobilů je jejich členění na jednotlivé hmotnostní třídy. Evropské předpisy však nepočítají se zásahovými požárními automobily s hmotností pod 2 000 kg. Proto toto členění začíná národní hmotnostní třídou „UL“ (velmi lehké) pro automobily, nepřevyšující největší technicky přípustnou hmotnost 2 000 kg. Další hmotnostní třídy vycházejí z evropského předpisu.


Zásady skladování tuhých paliv

Prevence - 19.05.2006
Pod pojmem tuhá paliva se rozumí koks, antracit, černá uhlí, hnědá uhlí, lignity a brikety. Antracit a koks nepodléhají samovznícení, nejnáchylnější k samovznícení jsou brikety a méně kvalitní druhy uhlí (hnědé uhlí).