Výchova dětí v oblasti požární ochrany


Příručka MVČR pro učitele základních a speciálních škol

Upozornění pro školy!

Na základě Pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (čj. 12050/03–22 ze dne 4. března 2003) byla do vzdělávacích programů začleněna tematika ochrany člověka za mimořádných událostí a každá základní, speciální, střední nebo vyšší odborná škola obdržela prostřednictvím hasičského záchranného sboru příslušného kraje příručku pro učitele základních a středních škol „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. Jedna z kapitol této příručky (Téma č. II, Živelní pohromy, písm. D. Požáry) se zabývá problematikou požárů. Ke snížení možnosti vzniku požáru z nedbalosti, neopatrnosti ale i neznalosti důsledků, které je možné svým jednáním způsobit, je důležité preventivně výchovné vzdělávání zejména dětí školního věku. Proto Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru zahájilo v roce 2003 práce na rozpracování uvedené kapitoly o požárech do samostatné příručky „Výchova dětí v oblasti požární ochrany“, určené učitelům základních a speciálních škol (následovat bude obdobná příručka pro učitele středních škol). V roce 2005 byla distribuce příručky na školy provedena prostřednictvím hasičských záchranných sborů krajů.

Příručka byla vydána v 8 000 ks jako neprodejná jednorázová účelová publikace včetně dvou doprovodných videokazet. Nelze ji proto objednat. Z tohoto důvodu zveřejňujeme pro potřeby škol plný text této příručky.

Doprovodný film ke stažení ve formátu mpg1

Obsah:

 • Úvod
 • Teoretická část
  • Legislativa dotýkající se požární ochrany v ČR
  • Hoření
  • Požár a elementární teorie hašení
  • Hasicí přístroje
  • Zásah
  • Některá témata první pomoci a zdravovědy
  • Nebezpečí v přírodě a ve městě
  • Podstata a systém výuky
  • Sociální dovednosti
  • Jak upoutat, zaměřit a udržet pozornost žáků
  • Strach a úzkost
  • Psychické trauma a stres
  • Úloha motivace v práci s dětmi
 • Metodická část prvního cyklu (1. stupeň ZŠ)
 • Metodická část druhého cyklu (2. stupeň ZŠ)
 • Použitá literatura
 • Přílohy