Jak budeme varováni v případě ohrožení - signály sirén a jejich funkce


Trvalá existence rizik ohrožující životy a zdraví obyvatelstva a jeho majetek vyžaduje zřízení a provozování systému umožňujícího varovat před hrozícími nebo již vzniklými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi a poskytovat prvotní tísňové informace.

Pro zabezpečení tohoto úkolu je na území Moravskoslezského kraje vybudován a provozován" Jednotný systém varování a vyrozumění."

Za základní způsob varování obyvatelstva je považováno vyhlášení varovného signálu. K prostředkům varování patří poplachové rotační (motorové) sirény, elektronické sirény a místní informační systémy s vlastnostmi elektronických sirén (např. obecní rozhlasy).

K zabezpečení plošného informování a varování obyvatelstva při vzniku mimořádné události budou dále využívány hromadné sdělovací prostředky, především regionální rozhlasové a televizní vysílání, ale i další vyrozumívací prvky jako mobilní telefony, internetové stránky hasičů, telefonické a faxové zprávy.

Přehled signálů sirén:

Všeobecná výstraha

Varovný signál, pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund a může zaznít třikrát po sobě v tříminutových intervalech. U elektronických sirén je signál doplněn o verbální informaci upřesňující druh ohrožení.

Po akustickém tónu sirény, při vyhlášení varovného signálu „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ bude následovat tísňová informace z hromadných sdělovacích prostředků (republiková, regionální a místní působnost) a nebo z elektronické sirény pro vyrozumění obyvatelstva o hrozící nebo vzniklé mimořádné události.

Jsou to tyto verbální informace:

„Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha.“

„Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny.“

„Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie. Ohrožení únikem škodlivin. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie.“

„Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie. Ohrožení únikem radioaktivních látek. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie.“

„Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu.“

Požární poplach

Není varovným signálem pro obyvatelstvo, je určen pouze ke svolání jednotek požární ochrany.

U rotační sirény je signál vyhlašovaný přerušovaným tónem po dobu 1 minuty, a to 25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin pokles, 25 vteřin trvalý tón.

U elektronické sirény signál napodobuje hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ“, „HO-ŘÍ“ po dobu jedné minuty. Navíc elektronická siréna je doplněna verbální informací “Požární poplach, požární poplach, požární poplach. Svolání hasičů, svolání hasičů. Byl vyhlášen požární poplach, požární poplach”

V naší obci se tento poplach již několik let nepoužívá, hasiči jsou svolávání jiným způsobem. Může však zaznít při selhání současné technologie či při prověřovacím cvičení, je stále v platnosti.

Zkouška sirén

Signál sloužící k ověřování provozuschopnosti Jednotného systému varování a vyrozumění. Signál je vyhlašován nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund. Tyto akustické zkoušky sirén jsou oznamovány předem v hromadných informačních prostředcích a probíhají na našem území vždy 1. středu v měsíci v době od 12:00 do 12:10.

U elektronické sirény je zkouška zakončena verbální informací, která zní: “Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.”Přílohy

pozarni-poplach-elektronicka.mp3(MP3, 328.6 kB)
pozarni-poplach-rotacni.mp3(MP3, 632.6 kB)
verbalni-chemicka-havarie.mp3(MP3, 176.6 kB)
verbalni-konec-poplachu.mp3(MP3, 258.6 kB)
verbalni-pozarni-poplach.mp3(MP3, 121.6 kB)
verbalni-radiacni-havarie.mp3(MP3, 188.6 kB)
verbalni-vseobecna-vystraha.mp3(MP3, 154.6 kB)
verbalni-zatopova-vlna.mp3(MP3, 152.1 kB)
verbalni-zkouska-siren.mp3(MP3, 114.1 kB)
vseobecna-vystraha-elektronicka.mp3(MP3, 137.4 kB)
vseobecna-vystraha-rotacni.mp3(MP3, 960.6 kB)
zkouska-siren-elektronicka.mp3(MP3, 1.1 MB)
zkouska-siren-rotacni.mp3(MP3, 964.1 kB)
Fotogalerie k článku